bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

In the
mind of the CEO

VD kommenterar 2020

Eurobattery Minerals har som mål att erbjuda batterimineraler som behövs generellt för samhällets elektrifiering, och mer specifikt för elfordonsindustrin. Med nickel-, koppar-, kobolt- och vanadinprojekt i Finland, Spanien och Sverige, har Eurobattery Minerals gjort betydande framsteg under 2020 – framsteg som jag är glad över att få presentera i den här årsredovisningen.

Precis som alla andra har vi levt med pandemin sedan mars 2020 och vi följer utvecklingen noga. Sett till konsumenternas efterfrågan tycks inte pandemin ha dämpat den elektriska revolutionen. Under året har efterfrågan på elbilar ökat liksom kapaciteten gällande batteritillverkning. I kombination med att EU från politiskt håll har pekat på att vi måste öka vår självförsörjandegrad av dessa kritiska råmaterial har utveckling ytterligare stärkt vår affärsidé som den hållbara grunden i värdekedjan för batterier och elbilar. I de stora investeringarna som görs för att återstarta den europeiska ekonomin efter pandemin, är det glädjande att elektrifiering och batteriutveckling ses som hörnstenar för denna återhämtning. Investeringar som även kommer att vara avgörande för att regionen ska uppnå sina ambitiösa klimatmål.

Låt mig sammanfatta året och börja med våra projekt i Finland, Spanien och Sverige. I maj 2020 utökade vi vår verksamhet genom ett investerings- och aktieägaravtal med Hautalampiprojektet i östra Finland. Avtalet ger oss möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy och dess nickel-, koppar- och koboltprojekt. Borrningar som genomfördes 2020 vid Hautalampiprojektet har bekräftat en betydande utvidgning av mineralresursen. I kombination med inlämningen av miljökonsekvensbeskrivningen och det utvecklingsbidrag som projektet beviljades 2020, ser jag fram emot utvecklingen av det här viktiga projektet.

I närheten av Hautalampi har Vulcan Hautalampi Oy också beviljats ett preliminärt undersökningstillstånd för Hietajärviprojektet som har mycket god potential. Projektet täcker över 289 km2 mark med hög potential för kobolt-, koppar-, nickel- och zinkförekomster.

I Corcel, Spanien, har vi tre primära prospekteringszoner: Castriz, Monte Mayor och Monte Castell. Hittills fokuserar vi vårt prospekteringsarbete på Castrizförekomsten. Under 2020 har vi genomfört omfattande mineraltester och analyser av nickel, koppar och kobolt från borrprover. Resultaten av analyserna bekräftar att höghaltiga nickelsulfidmineral är den dominerande tillgången vid Castriz. Tillverkare av batterier för elfordon föredrar sulfidmineraler som råvara, vilket gör Corcel till en potentiellt viktig källa för batterimineraler. Vi arbetar för att hitta sätt att maximera värdet på vår upptäckt genom att identifiera potentiella massiva sulfidzoner och det optimala alternativet för mineralbearbetning.

I Sverige har vi sju undersökningstillstånd i norra delen av landet med fokus på viktiga batterimineraler såsom nickel, koppar och kobolt, sällsynta jordartsmetaller och vanadin. Under året har vi fortsatt med skrivbordsstudier för att bedöma vilken större potential projekten har. Vi har främst fokuserat på vårt projekt vid Fetsjön i Västerbotten. Vi samarbetar med Uppsala universitet och AGH University of Science & Technology i Krakow kring hållbara metoder för gruvdrift. Hållbar utvinning med fokus på etik och spårbarhet är grunden i vår verksamhet. Vi samarbetar även med andra intressenter inom elfordons- och gruvindustrin, och arbetar med tredjepartsverifiering och certifiering. Den elektriska revolutionen måste byggas på hållbara råvaror.

När det kommer till företagets finansiella position är jag glad över att vi under året har tillförts ytterligare 90 miljoner kronor. Detta genom en företrädesemission och teckningsoptioner. Sammantaget är vi välfinansierade för vårt fortsatta arbete och jag är tacksam för ert stöd.

Årsredovisningen publiceras under senvåren och vi är långt in i 2021, i skrivande stund har vår expansion till Tyskland och parallellnoteringen ytterligare stärkt vår affärsstrategi. Sammanfattningsvis är vi väl positionerade för att förse Europa med hållbara batterimineraler för den elektriska revolutionen.