bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma är Eurobattery Minerals AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 33 600 000 kronor och högst 134 400 000 kronor.

§5 Aktieantal

Antalet aktier skall vara lägst 84 000 000 och högst 336 000 000.

§6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på årsstämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§8 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm, Malmö eller Göteborg även om bolagets säte är på annan ort.

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§9 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101-1231.

§10 Deltagande på bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18§ första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.