bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Det känns mycket bra att presentera rapporten för andra kvartalet 2021. I takt med att samhället och företagen börjar återhämta sig ser vi att det görs stora investeringar i en hållbar återöppning av ekonomin. Det är uppmuntrande att se att samhället satsar på en bättre framtid. För att vi ska klara övergången har elektrifieringen av fordons- och transportindustrin och samhället i stort en viktig roll att spela. Och till det behöver vi batterier samt batterimineraler och metaller. Det sistnämnda är vårt bidrag till en hållbar övergång. Som du redan känner till strävar vi efter att utvinna de här viktiga komponenterna i Europa med fokus på etiskt utvunna och fullt spårbara batterimineraler i hela leveranskedjan.

Under kvartalet har mitt team och jag arbetat vidare med våra projekt i Finland, Spanien och Sverige. Vi har även fortsatt vårt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och politiker inom EU för att Europa ska kunna bli självförsörjande på batterimineraler. På så sätt blir vi mindre beroende av leveranser från länder med dåliga arbetsförhållanden, ohållbara utvinningsmetoder och bristande spårbarhet. I Europa finns alla mineraler vi behöver för att få den maktposition som regionen eftersträvar inom batteriproduktion. Vår politik på området måste dock bli mer samstämmig och tillståndsprocessen behöver bli enklare.

Jag vill också säga några ord om återvinningen av batterier och batterimineraler – en fråga som har fått stor uppmärksamhet. För det första välkomnar vi alla initiativ som rör återvinning av batterimineraler. Vårt finska projekt har exempelvis nyligen gått in i ett statligt finansierat projekt för att använda material från anrikningsavfall för att få fram batterimineraler. Jag vill samtidigt vara tydlig med att återvinning till en början endast kommer att spela en mindre roll, eftersom efterfrågan på de batterimineraler som behövs för den elektriska revolutionen kraftigt överstiger dagens utbud.

Jag vill särskilt lyfta fram den mineralresursrapport vi har publicerat under kvartalet om vårt finska Hautalampi-projekt. Sedan en tid tillbaka vet vi att mineralpotentialen i området är god. En ny analys gjord av konsultföretaget AFRY visar att den faktiskt är dubbelt så stor som man tidigare trott. Nu planerar vi för ytterligare borrningar för att få mer information om den ekonomiska potentialen. Vi kan dock redan nu konstatera att det finns goda möjligheter att tillgångarna i Hautalampi-området blir viktiga för utvinningen av batterimineraler till den elektriska revolutionen. I närheten av Hautalampi har vi under sommaren även inlett fältarbete för att bedöma potentialen i Hietajärvi-området. Vi har goda skäl att tro att mineralpotentialen i området är mycket bra.

Om vi sedan lämnar Finland och istället tittar på vårt spanska Corcel-projekt, är det glädjande att vi kan starta nya borrningar i detta område som ligger i närheten av La Coruña i Galicia. Senare i år kommer vi att få en uppskattning av mineralresursen i enlighet med JORC-koden. Vi kommer då att kunna bedöma möjligheterna för en dagbrottsgruva i regionen. 

Avslutningsvis vill jag tacka för ditt stöd. Som aktieägare i Eurobattery Minerals medverkar du aktivt i övergången till ett grönt samhälle.

Vi har nu kommit en bra bit in i 2021 och våra batterimineralprojekt i Finland, Spanien och Sverige går fortsatt framåt. Samtidigt ser vi hela tiden över nya möjligheter att nå vårt affärsmål: att bidra med hållbara batterimineraler och metaller till den elektriska revolutionen.

Under årets första månader har jag fokuserat på att öka vårt avtryck inom fordonsbranschen och bygga en stabil grund för bolagets långsiktiga finansiering.

I början av första kvartalet tog vi ett strategiskt kliv in på den tyska marknaden genom parallellnotering på Börse Stuttgart i Tyskland. Jag kan inte nog understryka vikten av att bolaget är närvarande på Europas och världens största fordonsindustrimarknad. Efter inträdet har jag satsat hårt på att utbilda branschen om hur man kan bygga framtidens elfordon med hållbart producerade råvaror från Europa istället för att vara beroende av ”smutsiga” mineraler från andra delar av världen.

Inträdet i Tyskland har betydelse även ur ett annat perspektiv. Vi har nu en närvaro på EU:s största finansmarknad efter Brexit. Genom parallellnoteringen har vi gjort det smidigt för potentiella aktieägare från Europa att investera i Eurobattery Minerals. Redan från början har vi sett ett stort intresse från både privata investerare och stora tyska institutioner. I kombination med våra nuvarande större investerare och vårt stora antal aktieägare i Sverige och på annat håll, kommer steget in i Tyskland att ytterligare stärka vår finansiella ställning och utvidga den redan starka ägarstrukturen.

Under det första kvartalet fick vi även de slutliga resultaten från förra sommarens borrprogram vid Hautalampi-projektet i östra Finland. Det känns spännande att borrningarna har bekräftat en omfattande utvidgning av resurspotentialen i det här nickel-, koppar- och koboltprojektet. Nästa steg är att göra en resursuppskattning, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla en batterimineralgruva. Arbetet har redan påbörjats och resultat ska vara klart efter sommaren.

Vi har också fått några intressanta första resultat från forskningssamarbetet med AGH University of Science and Technology i Krakow som kan vara ett viktigt bidrag till en mer hållbar gruvdrift i framtiden. I det här projektet tittar vi på olika sätt att utveckla en optimal teknik för utvinning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller (REE) från mineraler i alunskiffer, till exempel i vårt projekt i Fetsjön i Sverige. Tidiga resultat indikerar att vanadin kan utvinnas på ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt än vad vi hittills har kunnat. Forskarna genomför nu ytterligare tester.

Vi vill vara en hållbar grund i värdekedjan för batterier, och att medverka i forskningssamarbeten är en viktig del i arbetet för att nå det målet. Det enda vi egentligen vet säkert är att antalet elfordon kommer att öka betydligt på våra vägar. Det betyder att behovet av batterimineraler ständigt ökar. Exakta siffror finns i rapporten som vi gav undersökningsföretaget Aperio i uppdrag att ta fram under första kvartalet. Rapporten ger en bra överblick över utbud och efterfrågan, och innehåller uppgifter om potentialen på Eurobattery Minerals marknad.

Eurobattery Minerals har som mål att erbjuda batterimineraler som behövs generellt för samhällets elektrifiering, och mer specifikt för elfordonsindustrin. Med nickel-, koppar-, kobolt- och vanadinprojekt i Finland, Spanien och Sverige, har Eurobattery Minerals gjort betydande framsteg under 2020 – framsteg som jag är glad över att få presentera i den här årsredovisningen.

Precis som alla andra har vi levt med pandemin sedan mars 2020 och vi följer utvecklingen noga. Sett till konsumenternas efterfrågan tycks inte pandemin ha dämpat den elektriska revolutionen. Under året har efterfrågan på elbilar ökat liksom kapaciteten gällande batteritillverkning. I kombination med att EU från politiskt håll har pekat på att vi måste öka vår självförsörjandegrad av dessa kritiska råmaterial har utveckling ytterligare stärkt vår affärsidé som den hållbara grunden i värdekedjan för batterier och elbilar. I de stora investeringarna som görs för att återstarta den europeiska ekonomin efter pandemin, är det glädjande att elektrifiering och batteriutveckling ses som hörnstenar för denna återhämtning. Investeringar som även kommer att vara avgörande för att regionen ska uppnå sina ambitiösa klimatmål.

Låt mig sammanfatta året och börja med våra projekt i Finland, Spanien och Sverige. I maj 2020 utökade vi vår verksamhet genom ett investerings- och aktieägaravtal med Hautalampiprojektet i östra Finland. Avtalet ger oss möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy och dess nickel-, koppar- och koboltprojekt. Borrningar som genomfördes 2020 vid Hautalampiprojektet har bekräftat en betydande utvidgning av mineralresursen. I kombination med inlämningen av miljökonsekvensbeskrivningen och det utvecklingsbidrag som projektet beviljades 2020, ser jag fram emot utvecklingen av det här viktiga projektet.

I närheten av Hautalampi har Vulcan Hautalampi Oy också beviljats ett preliminärt undersökningstillstånd för Hietajärviprojektet som har mycket god potential. Projektet täcker över 289 km2 mark med hög potential för kobolt-, koppar-, nickel- och zinkförekomster.

I Corcel, Spanien, har vi tre primära prospekteringszoner: Castriz, Monte Mayor och Monte Castell. Hittills fokuserar vi vårt prospekteringsarbete på Castrizförekomsten. Under 2020 har vi genomfört omfattande mineraltester och analyser av nickel, koppar och kobolt från borrprover. Resultaten av analyserna bekräftar att höghaltiga nickelsulfidmineral är den dominerande tillgången vid Castriz. Tillverkare av batterier för elfordon föredrar sulfidmineraler som råvara, vilket gör Corcel till en potentiellt viktig källa för batterimineraler. Vi arbetar för att hitta sätt att maximera värdet på vår upptäckt genom att identifiera potentiella massiva sulfidzoner och det optimala alternativet för mineralbearbetning.

I Sverige har vi sju undersökningstillstånd i norra delen av landet med fokus på viktiga batterimineraler såsom nickel, koppar och kobolt, sällsynta jordartsmetaller och vanadin. Under året har vi fortsatt med skrivbordsstudier för att bedöma vilken större potential projekten har. Vi har främst fokuserat på vårt projekt vid Fetsjön i Västerbotten. Vi samarbetar med Uppsala universitet och AGH University of Science & Technology i Krakow kring hållbara metoder för gruvdrift. Hållbar utvinning med fokus på etik och spårbarhet är grunden i vår verksamhet. Vi samarbetar även med andra intressenter inom elfordons- och gruvindustrin, och arbetar med tredjepartsverifiering och certifiering. Den elektriska revolutionen måste byggas på hållbara råvaror.

När det kommer till företagets finansiella position är jag glad över att vi under året har tillförts ytterligare 90 miljoner kronor. Detta genom en företrädesemission och teckningsoptioner. Sammantaget är vi välfinansierade för vårt fortsatta arbete och jag är tacksam för ert stöd.

Årsredovisningen publiceras under senvåren och vi är långt in i 2021, i skrivande stund har vår expansion till Tyskland och parallellnoteringen ytterligare stärkt vår affärsstrategi. Sammanfattningsvis är vi väl positionerade för att förse Europa med hållbara batterimineraler för den elektriska revolutionen.

Bästa aktieägare,

Det fjärde kvartalet avslutar ett mycket aktivt år för Eurobattery Minerals. Jag är stolt över bolagets framsteg under 2020 mot vår vision att utgöra grunden i värdekedjan för batteriproduktion och elfordon genom att producera etiska och fullt spårbara batterimineraler från Europa. Jag är också stolt över det intresse som investerarna har visat vårt bolag genom teckningsoptionerna som nyttjades till 96 procent, vilket tillförde bolaget ytterligare 22 miljoner kronor under kvartalet. Utöver detta har Södra Savolax Närings-, trafik- och miljöcentral beviljat vårt Hautalampi nickel-koppar-kobolt-projekt i östra Finland ett utvecklingsbidrag på 630 000 EUR (6,4 MSEK) genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det är också uppenbart att det just nu sker en grön övergång inom många branscher. Elektrifiering och batteriutveckling är exempelvis en av hörnstenarna när Europas ekonomi ska få ny fart och en viktig del av Green Deal-programmet. Individuella medlemsländer stöder utvecklingen och lanserar egna hållbara batteristrategi. Vår hemmamarknad Sverige har exempelvis hittat en ambitiös och hållbar tillväxtstrategi på området. Den här utvecklingen är viktig för Eurobattery Minerals eftersom anskaffning av råvaror är en viktig del av vårt arbete för att lyckas. 

Vår kärnverksamhet baseras på hållbar anskaffning med fokus på etiska och fullt spårbara mineraler. Enligt vad som meddelades i förra kvartalsrapporten är medlemskapet i det oberoende initiativet för ansvarsfull gruvdrift, Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), ett strategiskt viktigt steg för Eurobattery Minerals. Tillsammans med andra intressenter inom elfordons- och gruvindustrin kommer vi att arbeta för tredjepartsverifiering och certifiering med utgångspunkt i en standard för ”best practice” inom områden som behandlar olika miljöfrågor och sociala frågor relaterade till gruvdrift i industriell skala.

På samma tema är jag glad över att vi har förlängt våra samarbeten med forskare vid Uppsala universitet och AGH University of Science & Technology i Krakow kring nya och hållbara metoder för utvinning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller (REE) från alunskiffer i vårt projekt vid Fetsjön i Sverige. Projekten innefattar en gemensam forskningsansökan till den svenska innovationsmyndigheten Vinnova och ett forskningsprojekt kring ny teknik för utvinning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller. Det sistnämnda projektet har nyligen redovisat framsteg med en ny termisk och hållbar metod som möjliggör kostnadseffektiv anrikning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller vid relativt låga temperaturer.

Under fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021 fick vi de slutliga resultaten från borrningsprogrammet vid Hautalampiprojektet. Analyserna har bekräftat en omfattande utvidgning av resurspotentialen från 800 till 1400 meter längs strykningsriktningen nordost om den historiska mineralresursen, samt en förlängning av den västligaste mineraliserade zonen i sydvästlig riktning mot den historiska mineralresursen Hautalampi. I och med inlämningen av miljökonsekvensbeskrivningen till Norra Karelens närings-, trafik- och miljöenhet är vi redo för nästa steg i Hautalampi.

Utöver Hautalampiprojektet är vi också glada över ett nytt beviljat reservationstillstånd för prospektering av det mycket lovande Hietajärviprojektet i närheten av Hautalampi. Projektet täcker över 289 km2 mark med hög potential för kobolt-, koppar-, nickel- och zinkförekomster.

Under fjärde kvartalet gjorde vi även framsteg vid Castrizprojektet i Spanien där tidigare studier har bekräftat att majoriteten av nickel och koppar finns i sulfidmineraler – den råvara som tillverkare av elfordonsbatterier föredrar.

I början av 2021 fattade vi det strategiska beslutet att expandera till den tyska marknaden genom parallellnotering. Vi aviserade också att vi ska öppna ett kontor i landet under första kvartalet 2021. Att finnas på plats på den för bilindustrin viktigaste marknaden i Europa och göra det möjligt för den stora tyska investerar-communityn att investera i Eurobattery Minerals är viktiga drivkrafter för expansionen. Det är också nödvändigt för bolagets fortsatta affärsstrategi. Eurobattery Minerals kommer även fortsättningsvis att vara ett svenskt aktiebolag med huvudsäte i Stockholm.

Sammanfattningsvis är vi väl positionerade marknadsmässigt, finansiellt och ur ett projektperspektiv. Jag ser fram emot bolagets fortsatta expansion och utveckling under 2021.

Med vänlig hälsning

Roberto García Martínez
VD

Under tredje kvartalet har vi utvecklat vår verksamhet genom våra projekt i Finland, Spanien och Sverige, och genom en lyckad företrädesemission som tecknades till 209 procent. Tillsammans med teckningsoptionerna, för vilka handeln avslutades i slutet av oktober, har vi fått in ytterligare 70 miljoner kronor till bolaget så att vi kan utveckla verksamheten ytterligare. Tack för ert stöd.

Jag vill lyfta fram några viktiga händelser under kvartalet. Alla är exempel på en bredare elektrifiering i samhället, men de har också betydelse för vår verksamhet som europeisk leverantör av viktiga batterimineraler.

Ett exempel är en ny leveransmodell, där fordonstillverkare tecknar avtal direkt med gruvbolag och specifika gruvor för att säkra leverans av spårbara batterimineraler. Spårbara och hållbara batterimineraler används dessutom som centrala budskap gentemot konsumenterna vid nybilsförsäljning. Samtidigt har EU ökat sitt fokus på viktiga råvaror och betonar betydelsen av dessa för utvecklingen av företag i Europa och för att regionen ska nå sina klimatneutralitetsmål. Med anledning av detta har EU inrättat European Raw Material Alliance, en organisation som Eurobattery Minerals är stolt grundande medlem av.

När det gäller vår prospekteringsverksamhet vill jag först och främst lyfta fram Hautalampiprojektet i östra Finland, ett projekt som vi har möjlighet att förvärva. I juli inledde nuvarande ägare, Vulcan Hautalampi Oy, borrningar för att undersöka potentialen hos mineralen. Vi har redan fått resultatet från borrningen och kan bekräfta att det går att utvidga resursen mellan 800 och 1400 meter i längdriktningen av den befintliga mineralresursen, innehållande en jämn mineralisering av nickel, kobolt och koppar. Det känns särskilt glädjande med den högkvalitativa förekomsten av 1,59 % kobolt och 1,40 % nickel vilket tyder på att det finns potential för gruvbrytning med hög marginal. Under kvartalet påbörjades även en miljökonsekvensbeskrivning av Hauatalampiprojektet för tillstånd för gruvdrift och anrikning på plats.

När det gäller projektområdet i Castriz i Spanien blev bilden under tredje kvartalet tydligare över mineralpotentialen och gruvmöjligheterna för nickel, kobolt och koppar i Corcelprojektet. Resultat från mineralidentifierings- och karakteriseringsstudier, utförda av SGS (Lakefield) i Kanada, visar att majoriteten av nickel och koppar finns i sulfidmineraler. Tillverkare av elfordonsbatterier föredrar sulfidmineraler som råvara, vilket gör Corcel till en potentiellt viktig källa för batterimineraler.

Under kvartalet har vi också fortsatt samarbetet kring hållbar utvinning av sällsynta jordartsmetaller (REE) och vanadin med Uppsala universitet och AGH University of Science & Technology i Krakow.
I samarbetet ingår vårt prospekteringsprojekt i Fetsjön i norra Sverige. Samarbete med universitet är en avgörande del av vår hållbara gruvdrift eftersom vi strävar efter att både samarbeta kring och leda utvecklingen av hållbar gruvdrift. Vi har också nyligen anslutit oss till Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Bolagets affärsstrategi bygger på hållbar gruvdrift så vi ser fram emot att samarbeta med IRMA.

Avslutningsvis vill jag påminna om vår affärsmodell där vi har flera projekt i olika stadier som löper parallellt. Vi utvärderar dessutom löpande nya möjligheter att bredda bolagets exponering mot batterimineralindustrin. Ett exempel är det nya reservationstillståndet för prospektering av Hitajärviprojektet, som endast ligger 30 kilometer från Huatalampiprojektet i östra Finland, där befintliga kobolt- och kopparresurser har påträffats.

Sammanfattningsvis kommer det fler spännande nyheter från bolaget, så tack för ditt stöd i vårt arbete med att lägga grunden för den europeiska batterivärdekedjan.

Med vänlig hälsning,
Roberto García Martínez

Vi har precis släppt vår årsredovisning som finns tillgänglig här. I vd ordet som du kan läsa här nedan delar jag med mig av mina tankar kring 2019 och framtiden. 

Bästa aktieägare,

Eurobattery Minerals AB (BAT:NGM; ”BAT” eller ”företaget”), tidigare Orezone AB, är glada över att publicera årsredovisningen för 2019. Under 2019 har hållbarhetsfrågan växt till en global massrörelse där företag i ökande grad ser hållbarhet både som ett ansvar och som en bra affärsmöjlighet. 

Under året har BAT tagit stora steg i att uppnå sin vision att hjälpa Europa och den snabbt växande elfordonsindustrin att bli självförsörjande avseende etiskt producerade och fullt spårbara batterimineraler. Företaget har bland annat genomfört förvärvet av Corcel Minerals SL, genomfört namnbyte, noterats på NGM och slutfört sitt första program för mineralprospektering vid Corcel. Detta följdes av att vi meddelade resultaten från det första borrningsprogrammet som genomfördes under slutet av året samt ytterligare resultat som vi kommunicerade i början av 2020. Företaget är stolt över vad som har uppnåtts hittills, och fortsätter att implementera sin strategi att bli ett Europabaserat gruvbolag för utvinning av etiskt och fullt spårbara batterimineraler som är viktiga för elfordonsmarknaden i Europa. 

Om man tittar på elfordonsmarknaden har den redan starka tillväxten inom den och intresset för sektorn, ökat ännu mer under 2019. Många biltillverkare presenterar nya elbilsmodeller och flera batteriprojekt har aviserats över Europa. I Europa produceras dock endast 2–4 procent av det totala antalet batterier som behövs inom den växande elfordonsindustrin i Europa. Även om det finns några initiativ inom spårbarhet och etik, utvinns tyvärr batterimineraler fortfarande utan fokus på hållbarhet och inte sällan under hemska arbetsförhållanden och med hjälp av barnarbete i andra delar av världen. 

Mot bakgrund av den pågående pandemin relaterad till Covid-19 är det svårt att ge en kortsiktig prognos över elbilsmarknaden. Vad vi vet är dock att många av Europas biltillverkare redan har annonserat en stor mängd nya elbilsmodeller som kommer inom kort. Från ett makroperspektiv får vi signaler från både ledande europeiska politiker och företagsledare att hållbarhet och gröna lösningar är viktiga delar när ekonomin ska startas upp igen. Med alla våra tillgångar bokstavligen i marken har BAT en bra utgångspunkt för att fortsätta att driva sin verksamhet och bli grunden för värdekedjan inom batteriproduktion i Europa och på lång sikt och verka för en hållbar transportindustri. 

Under 2019 slutförde företaget borrningsprogrammet vid sin spanska Castrizförekomst där tidigare prospektering visat att området har stor potential för Ni-Co-Cu-mineralisering. Borrningarna har bekräftat det som tidigare prospekterare ursprungligen rapporterade. Den omfattande zonen med berggrund med förhöjda halter av Ni-Co-Cu är mycket större än man tidigare har trott, och uppmäter cirka 700 m på längden och upp till 700 m på bredden. 

Under 2020 kommer företaget att slutföra de återstående testerna vid Castrizförekomsten vilka behövs för att utvärdera dess ekonomiska potential. Utöver detta har BAT också börjat planera sitt arbetsprogram för Corcel-projektet för 2020 och avser att expandera de potentiella zonerna till andra områden i projektet. Bolaget har också genomfört nya provtagningar för petrografisk och kemisk analys i sina olika svenska projekt och de stenblock och hällar som hittats och analyserats tidigare har undersökts ytterligare. 

Företagets affärsstrategi fortsätter genom att bygga en rad olika projekt inom prospekterings-, utvecklings- och produktionsfaserna. Som ett led i detta har företaget tecknat ett investerings- och aktieägaravtal innefattande en option för ett stegvis förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy, 100-procentig ägare av Hautalampi nickel-kobolt-koppar-projektet i östra Finland. 

Företaget ser fram emot att ge regelbundna uppdateringar till aktieägarna om sina framtida planer för Corcel-projektet, de svenska projekten, Hautalampi-projektet och den övergripande strategin för att bli grunden i batterivärdekedjan.Vänliga hälsningar,
Roberto García Martínez

Jag tror starkt på att den nu pågående pandemin kommer att framkalla många förändringar, både vad gäller hur vi tänker och hur vi beter oss inom en rad olika områden och branscher. Lejonparten av de här lärdomarna kommer att leda till positiva förändringar och paradigmskiften, det är så människan fungerar. Vi kämpar och strävar ständigt efter förändring och förbättring.

Några av de mer negativa lärdomarna utifrån Covid-19-situationen är att världens ledare visar en allt mer nationalistisk approach till några av lösningarna. I tider av stora kriser tenderar vi att förminska perspektiven för att i första hand ta hand om oss själva, det vill säga inom våra egna landsgränser.

Så vad har detta då att göra med gruvnäringen? Ganska mycket skulle jag säga. Många tekniklösningar är beroende av mineralråvara från gruvnäringen och ett väldigt aktuellt exempel på detta är respiratorer. Gasen som respiratorerna använder för att hjälpa patienten att andas, till exempel Covid-19-sjuka, är i grunden en förädling av mineralen fluorit.

För närvarande finns 20 % av världens fluoritreserver i Mexiko, men landet står för 80 % av den fluorit som används av respiratortillverkare världen över. Jag menar inte att värdekedjan för den här mineralen inte fungerar för närvarande, men det är enkelt att utifrån siffrorna dra slutsatsen att situationen ändå kan bli sårbar. Särskilt som värdekedjan för att producera gasen därefter består av en rad olika aktörers insatser innan slutprodukten är helt färdig.

Fluorit finns på många ställen i världen men för närvarande står Mexiko och Kina för 80 % av produktionen. I Europa finns fluorit i Spanien och Tyskland till exempel. Så vad jag vill komma till är det budskap jag brukar upprepa avseende batteribranschen; Europa behöver se om sitt hus och sina behov av mineraler. Att vara beroende av en eller två länder för viktig råvara kan inte bara förhindra affärsmässig utveckling, utan också medföra katastrofala konsekvenser som vi inte ens vill föreställa oss.

EU och dess medlemsländer behöver titta närmare på frågan och inom vilka områden som helt enkelt inte får drabbas av mineralbrist. Se det som en möjlighet att skapa en långsiktig strategi för hållbart producerade mineraler i Europa.Vänliga hälsningar,
Roberto García Martínez

Övergången till fordon som drivs av elektricitet är ett av de viktigaste områdena för att uppnå Agenda 2030-målen om hållbar utveckling. Därför vilar det ett stort ansvar på industrin och deras leverantörer att säkra hållbar och etisk produktion med full spårbarhet. Tyvärr, och olikt råmaterial till andra branscher, så bryts de mineraler och metaller som behövs i eldrivna fordon utan krav på spårbarhet. Det gör denna del av tillverkningsprocessen till den hållbarhetsmässigt svagaste länken i kedjan. 

Tyvärr, och som jag har skrivit om i tidigare blogginlägg, så har gruvindustrin i vissa delar av världen fortsatt stora problem med dålig arbetsmiljö, barnarbete och till och med väpnande konflikter. I takt med att både kundernas och myndigheternas krav på hållbarhet ökar så letar de stora biltillverkarna efter sätt som säkerställer att mineraler och metaller som används i deras bilar och batterier är producerade på ett rättvist sätt.  

Dra lärdomar från existerande processer 

Vi på Eurobattery Minerals ska erbjuda mineraler med full spårbarhet. Därför arbetar vi för att identifiera sätt på hur vi, och gruvindustrin i stort, kan leverera råmaterial med full spårbarhet. 

I gruvindustrin får vi ofta höra att det inte är möjligt att införa full spårbarhet. Jag skulle vilja utmana den inställningen. Jag har tidigare arbetat inom guld- och diamantindustrin och spårbarhet var en av de absolut viktigaste delarna av hela vår affär. Modellen som används där kan enkelt översättas till metaller och mineraler som bryts och fraktas i större mängder. 

Låt mig kortfattat beskriva den modell vi använde. Det guld som brutits placerades i en låda som varje kväll tömdes i en påse som förseglades och försågs med en unik streckkod. Streckkoden signerades av tre olika personer, gruvans geolog, chefen för gruvan och en oberoende person som representerade myndigheterna. Streckkoden scannades och påsen skickades därefter med bud. Påsen var fullt spårbar under hela leveranskedjan för att säkra att den kom fram till rätt person eller företag som i sin tur kunde bryta förseglingen och därigenom konstatera att denna fått rätt guld.    

Större mängder kräver nya metoder

Vid större mängder råmaterial krävs det containrar för frakten och det kan innebära att risken för att innehållet manipuleras ökar. Men bara genom att införa processen ovan skulle möjligheterna till att kunna spåra källan till råmaterialet öka enormt. Jag tror även att man skulle kunna öka spårbarheten och säkerställa ursprungskällan till råmaterialet ytterligare genom att ta ett prov av råmaterialet i containern vid skeppning och skicka det på samma sätt som beskrivs ovan, tillsammans med containern. När lasten når bearbetningsanläggningen analyseras råmaterialet i containern liksom materialet i påsen för att säkerställa att de har samma sammansättning. Om de inte matchar är det säkert att lasten på något sätt blivit manipulerad. 

Jag är övertygad att vi inom gruvindustrin måste börja med denna typ av spårbarhet, även om metoden inte är 100-procentig än. Samtidigt måste vi stödja andra spårbarhetsinitiativ, som att använda blockkedjeteknik, AI eller andra digitala verktyg.

Min vision är att mineralerna som används i batterier i elbilar ska vara den starkaste och mest hållbara länken i leveranskedjan. Vänliga hälsningar,
Roberto García Martínez

Omställningen till el som kraftkälla inom fordons- och transportbranschen fortsätter. På Eurobattery Minerals har vi bestämt oss, vi ska vara en viktig del i denna värdekedja och på så sätt bidra till en mer hållbar framtid. Som ni känner till så har vi en tydlig och långsiktig vision; att tillhandahålla batterimineraler (vårt fokus är nickel, koppar och kobolt) utvunna i Europa till den europeiska elbilsindustrin och vi ska göra det på ett etiskt sätt och med full spårbarhet. På så sätt strävar vi efter att vara själva grunden i värdekedjan för batteriproduktion. 

Gruvindustrin en viktig del i omställningen

I takt med att omställningen från fossila drivmedel till eldrivna fordon fortsätter, så har EU på ett tydligt sätt pekat på gruvindustrin och den viktiga roll den spelar för att uppnå detta skifte. Och i takt med att bilindustrin lanserar ett stort antal nya elbilsmodeller så ökar behovet av att både utveckla och tillverka batterier.  Som ett resultat av detta har batterimineraler, och det behövs 35 olika mineraler i alla batterier, snabbt blivit några av de viktigaste råvarorna i världen. 

Detta gäller särskilt inom Europa, analytiker uppskattar att det i regionen idag bara tillverkas 2-4 procent av alla de batterier som behövs för att försörja den europeiska elbilsbranschen. Även om vi kan läsa om nya batterifabriker i Europa så är efterfrågan av batterier mycket större än utbudet. 

Beroendet av ett fåtal producerande länder är inte hållbart

Som för alla viktiga råvaror så är länder med sådana tillgångar först och främst intresserade av att se till att deras egen industri får råvaran. Med detta i bakhuvudet låt mig vara väldigt tydlig; mineralerna som behövs i batterier finns det gott om. Men vi kan inte vara beroende av att länder utanför Europa ska tillhandhålla både batterimineralerna och batterierna som behövs för den europeiska bilindustrin.  Stora industrier kan helt enkelt inte driva sin verksamhet med en sån osäkerhet i försörjningskedjan som detta innebär. 

Beroendet av ett fåtal länder är inte heller en strategi som fungerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Tyvärr är det så att gruvindustrin i vissa länder fortsatt har utmaningar när det kommer till miljö och arbetsvillkor. Exempelvis bryts den största delen av all kobolt i Kongo, ett land där gruvindustrin har stora utmaningar med barnarbete, miljö och väpnade konflikter. 

EU måste arbeta hårdare för att utvinna batterimineraler i regionen

Sammantaget skickar detta en tydlig signal till EU om att ett ännu hårdare arbete krävs för att utvinna batterimineraler inom Europa. Jag har många års erfarenhet från gruvindustrin och jag har sett utvecklingen av både metoder och processer. En europeisk gruvproduktion har allt som krävs för att vara en hållbar industri och kunna bli en viktig bidragsgivare till elektrifieringen av transportindustrin. 

Eurobattery Minerals är redan med i racet och vi ser fram emot att driva utvecklingen!

Vänliga hälsningar,
Roberto García Martínez

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.