bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Stockholm, 27 mars 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; kort: “EBM”, “Eurobattery” or “Bolaget”) meddelar idag detaljer kring processen gällande miljötillståndsansökan för batterimineralprojektet Hautalampi.

Bolaget kommer att lämna in miljötillståndsansökan till Finska miljömyndigheten och efter detta kommer ett möte att hållas med samma myndighet i mitten av april. Efter mötet i april kommer Eurobattery Minerals att följa de anvisningar och steg i processen som anges av den finska myndigheten.

”Vi ser fram emot att lämna in miljötillståndsansökan och arbeta tillsammans med myndigheterna för att säkerställa att processen går snabbt och smidigt”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Stockholm, 18 mars 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; kort: “EBM”, “Eurobattery” or “Bolaget”) meddelar idag positiva resultat från undersökningar om berggrunden vid bolagets finska batterimineralprojekt Hautalampi. Undersökningarna visar att förhållandena i berggrunden är idealiska för framtida gruvdrift.

Undersökningarna har genomförts som en viktig och standardiserad del av miljötillståndsansökan. De har genomförts för att fastställa eventuella risker kopplade till det grundvatten som finns i förkastningar eller så kallade skjuvzoner, vilket skulle kunna ha ett olämpligt flöde inom gruvområdet. Med analysen klar kan slutsatsen dras att skjuvzonerna följer berggrundens geologi och inga större, dominanta skjuvzoner hittades. Detta pekar på att berggrundsförhållandena i Hautalampiprojektet är gynnsamma för gruvdrift. 

“Eftersom Hautalampiprojektet ligger i ett gammal gruvområde så visste vi redan att geologin skulle vara lämplig för fortsatt gruvdrift. Mot bakgrund av det bekräftar dessa geofysiska undersökningar att Hautalampiprojektet har alla förutsättningar att bli en viktig källa för ansvarsfullt utvunna batterimineraler. Med testresultaten i hand fortsätter vi med miljötillståndsansökan enligt planerna”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Stockholm, 22 februari 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; kort: ”EBM””, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) publicerar idag bokslutskommuniké för 2023.

”Eurobattery Minerals har under fjärde kvartalet arbetat med att påskynda utvecklingen av vårt Hautalampiprojekt för batterimineraler, vi arbetar bland annat med att förbereda ansökan om miljötillstånd under Q1–2024 och fortsätter med slutförandet av projektförvärvet som är planerat att genomföras under 2024. Med dessa planer lägger vi grunden för byggstart och sedan gruvdrift”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals, gällande det fjärde kvartalet 2023.

Strategiska och operativa höjdpunkter för fjärde kvartalet 2023

  • I oktober meddelade Eurobattery Minerals att bolaget inte kommer att förnya sina tillstånd för prospektering för sina sju svenska tillgångar när tillstånden löper ut. Beslutet innebär att bolaget kan fokusera på de projekt som kommit längre för att skapa bättre aktieägarvärde.
  • I oktober meddelade Eurobattery Minerals att bolaget är en partner i centrumet ”Smart Exploration Research” som leds av Uppsala universitet. Det är ett mångvetenskapligt forskningscentrum som ska bedriva forskning gällande utvinning och anrikning av metaller och mineraler.
  • I november beslutade Eurobattery Minerals att genomföra en företrädesemission om cirka 29,3 MSEK och åtog sig att genomföra en konvertibelemission om 5,0 MSEK. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 22,0 MSEK, motsvarande 75,0 procent av företrädesemissionen, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Den 27 december hölls en extra bolagsstämma och man beslöt bland annat att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission av units och andra förslag kopplade till denna emission samt även att välja en ny styrelseledamot, nämligen Eckhard Cordes.

Nyckeltal för Q4 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
  • Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4 649 KSEK (-3 881 KSEK).
  • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,97 SEK (-0,23 SEK).
  • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,97 SEK (-0,23 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 906 KSEK (-5 751 KSEK).

Nyckeltal helåret 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
  • Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till –23 055 KSEK (-20 138 KSEK).
  • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -1,33 SEK (-1,28 SEK).
  • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,60 SEK (-1,22 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 253 KSEK (4 439 KSEK).
  • Styrelsen avser att inte föreslå någon utdelning till kommande årsstämma.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • I januari månad tillkännagav bolaget att man inleder processdesign för anrikningsanläggningen inom ramen för batterimineralprojektet Hautalampi. Anrikningsanläggningen är utformad för att årligen producera 21 000 ton Ni 7 %-/Co 1,9 % -koncentrat och 5 000 ton Cu 25 %-koncentrat under den förväntade gruvdriften på 12 år. Det dimensionerande flödet för anläggningen är 500 000 ton per år.
  • I januari publicerade Eurobattery Minerals också de preliminära och slutliga resultaten för företrädesemissionen. Slutresultatet visade att 28 288 738 units tecknades, vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 77,3 procent. Eurobattery Minerals tillförs med anledning av detta en total emissionslikvid om cirka 22,6 MSEK (varav 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder) före emissionskostnader.

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals bokslutskommuniké 2023 finns tillgänglig för hämtning på företagets webbplats och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 7 februari 2024. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTU till aktier och teckningsoptioner är den 9 februari 2024. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 13 februari 2024. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO4 (Ticker: BAT TO4) är den 13 februari 2024 och de handlas fram till och med den 17 maj 2024. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO5 (Ticker: BAT TO5) är den 13 februari 2024 och de handlas fram till och med den 16 oktober 2024.

Styrelsen i Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 27 december 2023, beslutat om en riktad emission av 4 980 152 units till garanter som ingått garantiåtaganden i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 november 2023 (”Företrädesemissionen”) och som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Eurobattery (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, 0,80 SEK per unit (motsvarande 0,40 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt). En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Betalning sker genom kvittning av fordran. Styrelsen i Eurobattery har även, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 27 december 2023, beslutat att genomföra en riktad emission till Formue Nord Fokus A/S (”Konvertibelemissionen”) av konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om 5,0 MSEK (”Konvertiblerna”), i enlighet med den avsikt som kommunicerades genom pressmeddelande den 22 november 2023. Vederlaget för Konvertibelemissionen erläggs genom kvittning av Formue Nord Fokus A/S:s fordran under Bolagets tidigare konvertibel av serie 2022/2023.

Villkor för Ersättningsemissionen

I samband med Företrädesemissionen kommunicerades att Företrädesemissionen omfattades av garantiåtaganden om totalt cirka 20,4 MSEK. I enlighet med garantiavtalen berättigade garantiåtaganden till garantiersättning motsvarande femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel eller tjugo (20) procent av garanterat belopp i form av units. Flera av garanterna har valt att erhålla sin ersättning i form av units i Bolaget och med anledning av detta har Eurobatterys styrelse idag beslutat om en riktad Ersättningsemission av totalt 4 980 152 units, motsvarande cirka 4,0 MSEK, till dessa garanter.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och bestämdes genom förhandling mellan garanterna och Bolaget, i samråd med rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Eurobattery med 9 960 304, från 93 171 534 till 103 131 838. Aktiekapitalet ökar därvid med 3 984 121,60 SEK, från 37 268 613,60 SEK till 41 252 735,20 SEK. Ersättningsemissionen medför således en utspädningseffekt på Bolagets aktie om cirka 9,7 procent.

Genom Ersättningsemissionen utges 4 980 152 teckningsoptioner av serie TO4 och 4 980 152 teckningsoptioner av serie TO5. Om samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO4 och TO5, inklusive de genom Företrädesemissionen emitterade teckningsoptionerna, utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 66 537 780 aktier, innebärande en utökad utspädning om cirka 39,2 procent, varav högst cirka 5,9 procent är hänförligt till de teckningsoptioner som emitterats genom Ersättningsemissionen.

Samtliga units i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av units.

Villkor för Konvertibelemissionen

Bolaget har en utestående skuld till följd av en konvertibel om nominellt 10,0 MSEK som emitterades till Formue Nord Fokus A/S till följd av beslut av extra bolagsstämman den 30 november 2022 och som berättigade innehavaren till konvertering av upp till 2 500 000 nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 4,00 SEK per aktie. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget åtagit sig att återbetala hela den utestående skulden inklusive ränta, varav cirka 6.6 MSEK återbetalas kontant och återstående belopp kvittas mot Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringskursen, har fastställts genom förhandling med Formue Nord Fokus A/S på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen vara marknadsmässiga. För Konvertibelemissionen gäller de huvudsakliga villkoren nedan:

  • 5 000 000 Konvertibler om totalt nominellt 5,0 MSEK, som medför rätt till konvertering av 10 416 666 nya aktier fram till och med den 9 augusti 2025 till en konverteringskurs om 0,48 SEK.
  • Minsta konverteringsbelopp om 1,0 MSEK per tillfälle.
  • I den mån konvertering inte har skett ska återbetalning av lånet ske senast den 9 augusti 2025.
  • Konvertiblerna löper med en årlig ränta motsvarande tolv (12) procent plus STIBOR 3M, förfallande till betalning kvartalsvis och på slutförfallodagen.
  • Vid full konvertering av Konvertiblerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 10 416 666 aktier, innebärande en utspädning om högst cirka 10,1 procent för befintliga aktieägare.
  • Den sammanlagda teckningskursen för Konvertiblerna uppgår till 95 procent av det sammanlagda nominella beloppet. Betalning ska ske genom kvittning av Formue Nord Fokus A/S:s fordran under den tidigare konvertibeln.
  • För det fall Bolaget genomför en riktad emission av aktier har konvertibelinnehavaren rätt att under en 10-dagarsperiod konvertera hela lånebeloppet till en konverteringskurs motsvarande emissionskursen i den riktade emissionen.

Formue Nord Fokus A/S har tecknat och tilldelats samtliga Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med Formue Nord Fokus A/S rörande en likviditetseffektiv återbetalning av den utestående skulden till följd av den tidigare konvertibeln. Styrelsen har övervägt möjligheten att finansiera återbetalningen av den utestående skulden genom att genomföra en större företrädesemission av aktier än Företrädesemissionen, eller genom en företrädesemission av konvertibler, men har gjort bedömningen att en sådan företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad. Att erhålla garantier för en sådan företrädesemission skulle bli kostsamt för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är således att Konvertibelemissionen utgör den mest effektiva finansieringen av återbetalningen av den utestående skulden till Formue Nord Fokus A/S och är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen för Konvertiblerna har fastställts genom förhandling med Formue Nord Fokus A/S på armlängds avstånd, i samråd med rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer, och bedöms av styrelsen – mot bakgrund av överenskommelsen – vara marknadsmässig.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Det slutliga utfallet i Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) företrädesemission om cirka 29,3 MSEK (”Företrädesemissionen”) visar att 28 288 738 units tecknades, motsvarande en teckningsgrad om cirka 77,3 procent. Eurobattery tillförs med anledning av detta en total emissionslikvid om cirka 22,6 MSEK (varav 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder) före emissionskostnader. Nettolikviden kommer bland annat att användas för utveckling av batterimineralsprojektet Hautalampi och återbetalning av räntebärande skulder.

Slutligt utfall

Företrädesemissionen omfattade totalt 36 594 058 units. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Det slutliga utfallet visar att 26 230 296 units, motsvarande cirka 71,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. 2 058 442 units, motsvarande cirka 5,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till cirka 77,3 procent.

Övrig information

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 22,6 MSEK (varav 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder). Antalet aktier kommer att öka med 56 577 476, från 36 594 058 till 93 171 534, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av februari 2024. Aktiekapitalet kommer att öka med 22 630 990,40 kronor, från 14 637 623,20 kronor till 37 268 613,60 kronor, efter beaktande av aktiekapitalminskningen som beslutades vid extra bolagsstämman i Bolaget den 27 december 2023 och som kommer att registreras i samband med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket. Utspädningen för de aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen uppgår till cirka 60,7 procent.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTU att ombokas till aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5. Sammanlagt kommer 28 288 738 teckningsoptioner av serie TO4 och 28 288 738 teckningsoptioner av serie TO5 att ges ut, vilka ger innehavarna rätt att under perioderna 7 maj – 21 maj 2024 respektive 7 oktober – 18 oktober 2024 teckna en ny aktie i Bolaget per utnyttjad teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 kommer Bolagets aktie att spädas ut med ytterligare cirka 37,8 procent.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättades med anledning av Företrädesemissionen och offentliggjordes den 3 januari 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till dem som tilldelats units idag, den 24 januari 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant och betalning ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast på likviddagen den 29 januari 2024 enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobatterys webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 22 november 2023 beslutade styrelsen i Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) om en företrädesemission av units om cirka 29,3 MSEK (”Företrädesemissionen”) vilken godkändes av extra bolagsstämman den 27 december 2023. Det preliminära utfallet indikerar att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 77,3 procent, med och utan uniträtter. Utfallet innebär att inga emissionsgarantier väntas tas i anspråk. Eurobattery tillförs därmed en total emissionslikvid om cirka 22,6 MSEK (varav cirka 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder) före emissionskostnader.

Preliminärt utfall

Den preliminära sammanställningen av teckningar visar att 26 230 295 units, motsvarande cirka 71,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. 2 058 442 units, motsvarande cirka 5,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Det preliminära utfallet indikerar därmed att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 77,3 procent. Bolaget tillförs med anledning av ovan en total emissionslikvid om cirka 22,6 MSEK före emissionskostnader (varav cirka 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder).

Företrädesemissionen i sammandrag

Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 4 januari 2024 erhöll en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som innehades i Bolaget. En (1) uniträtt berättigade till teckning av en (1) unit. Därutöver erbjöds möjligheten att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Företrädesemissionen löpte med teckningsperiod från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2024 och teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,80 SEK per unit.

Slutligt utfall och besked om tilldelning

Besked om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att distribueras i anslutning till offentliggörandet av slutligt utfall, indikativt den 24 januari 2024. Samtliga som har tecknat förväntas på basis av det preliminära utfallet att erhålla tilldelning. Tecknade och tilldelade units ska betalas senast tre dagar efter utfärdande av avräkningsnota, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTU och omvandling av BTU till units

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av februari 2024. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTU:er att ombokas till aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer, baserat på det preliminära utfallet, antalet aktier i Bolaget att öka med 56 577 474, från 36 594 058 till 93 171 532, och aktiekapitalet öka med 22 630 989,60 kronor, från 14 637 623,20 kronor till 37 268 612,80 kronor, efter beaktande av aktiekapitalsminskningen som beslutades vid extra bolagsstämma i Bolaget den 27 december 2023 och som kommer att registreras i samband med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobatterys webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) VD, Roberto García Martínez, presenterade Bolaget på en investerarträff igår, den 15 januari 2024. En inspelning från investerarmötet finns tillgänglig på Financial Hearings webcast: https://ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2024.

Under investerarträffen presenterades bland annat en statusuppdatering avseende utvecklingen i våra gruvprojekt för batterimineraler i finska Hautalampi och i spanska Corcel. Ett urval av informationen sammanfattas nedan.

Under 2023 har Eurobattery utökat sin andel i FinnCobalt Oy och Hautalampi-projektet till 70 procent, och uppnått flera viktiga milstolpar i projektet, däribland offentliggörandet av en preliminär lönsamhetsstudie, uppnåendet av den högsta UNFC-klassificeringen som livskraftigt gruvprojekt, registreringen av Hautalampi gruvrätt, samt inlämnandet och godkännandet av en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning. Under 2024 avser Bolaget accelerera arbetet i Hautalampi genom att slutföra förvärvet av projektet, ansöka om miljötillstånd, samt signera icke-bindande offtake-avtal och leverera en lönsamhetsstudie.

I det spanska Corcel-projektet inväntar Bolaget fortsatt ett positivt beslut från energi- och gruvmyndigheten i Galicien. Eurobattery har, som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande den 30 augusti 2022, lämnat in all nödvändig information för miljö- och drifttillstånd och kommer att återuppta utvecklingsarbetet i Corcel när detta är möjligt. Sedan EU-parlamentet den 12 december 2023 röstat ja till ett lagförslag enligt lagen om kritiska råvaror (Eng: Critical Raw Materials Act, CRMA), vilket bland annat innefattar att tillståndsprocessen för en gruva väsentligt snabbas upp och minst 10 procent av EU:s årliga konsumtion av strategiska råmaterial ska brytas inom EU år 2030, har Bolaget förhoppningen att tillståndsprocessen i Corcel kommer att underlättas inom en snar framtid.

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelar att man inleder processdesign för anrikningsverket vid batterimineralprojektet i Hautalampi. Eurobattery Minerals är majoritetsägare i Hautalampiprojektet.

”Jag är väldigt nöjd över att se framstegen vid vårt batterimineralsprojekt i Finland. Förutom att färdigställa miljötillståndsprocessen under Q1-2024, är utvecklingen av anrikningsverket en mycket viktig del av vårt arbete för att kunna tillhandahålla ansvarsfullt utvunna batterimineraler från vår finska gruva och därmed göra Europa mindre beroende av konfliktmineraler”, säger Roberto García Martínez, vd på Eurobattery Minerals.

Anrikningsverket för förädling kommer att bestå av ett system med krossverk (krossning och malning), produktion av kopparkoncentrat via flotation, produktion av nickel-kobolt-koncentrat via flotation, eliminering av svavel samt hantering av anrikningsavfall. Anrikningsverket i Hautalampi är utformat för att årligen producera 21 000 ton Ni 7 %-/Co 1,9 %-koncentrat och 5 000 ton Cu 25 %-koncentrat under den förväntade gruvdriften på 12 år. Anläggningen är dimensionerad för 500 000 ton per år.

Ta gärna del av denna video för att få en visuell överblick över batterimineralprojekt i Hautalampi och anrikningsverket:

LÄNK TILL VIDEO OM HAUTALAMPI

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) beslutade den 22 november 2023 om en företrädesemission av units om cirka 29,3 MSEK (”Företrädesemissionen”) vilken godkändes av extra bolagsstämman den 27 december 2023. Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds idag och löper till och med den 22 januari 2024. Med anledning av ovan bjuder Bolaget in till en digital investerarträff den 15 januari 2024 där Bolagets VD, Roberto García Martínez, kommer att presentera Eurobattery och svara på frågor.

Bolaget bjuder in till investerarträff
Eurobatterys VD, Roberto García Martínez, kommer att presentera Bolaget på en investerarträff måndagen den 15 januari 2024 klockan 17:00–18:00 CET. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se evenemanget i efterhand, på Financial Hearings webcast.

Registrering till investerarträffen görs på följande länk: https://ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2024. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telekonferens registrerar du dig via följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001875. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen med möjlighet att ställa frågor.

Observera att investerarträffen hålls på engelska.

Villkoren i korthet

  • Teckningskurs: 0,80 SEK per unit (0,40 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
  • Bruttolikvid: Cirka 29,3 MSEK vid full teckning i Företrädesemissionen, och ytterligare cirka 29,3–36,6 MSEK vid full teckning av de tillhörande teckningsoptionerna.
  • Villkor: En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5.
  • Handel i uniträtter på NGM Nordic SME: 8 januari – 17 januari 2024.
  • Teckningsperiod: 8 januari – 22 januari 2024.
  • Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 24 januari 2024.
  • Säkerställande: 75,0 procent (cirka 22,0 MSEK) genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen återfinns i Bolagets EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 3 januari 2024. Prospektet och anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets emissionssida, https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2024/, under teckningsperioden.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobatterys webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.