bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Stockholm, 18 mars 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; kort: “EBM”, “Eurobattery” or “Bolaget”) meddelar idag positiva resultat från undersökningar om berggrunden vid bolagets finska batterimineralprojekt Hautalampi. Undersökningarna visar att förhållandena i berggrunden är idealiska för framtida gruvdrift.

Undersökningarna har genomförts som en viktig och standardiserad del av miljötillståndsansökan. De har genomförts för att fastställa eventuella risker kopplade till det grundvatten som finns i förkastningar eller så kallade skjuvzoner, vilket skulle kunna ha ett olämpligt flöde inom gruvområdet. Med analysen klar kan slutsatsen dras att skjuvzonerna följer berggrundens geologi och inga större, dominanta skjuvzoner hittades. Detta pekar på att berggrundsförhållandena i Hautalampiprojektet är gynnsamma för gruvdrift. 

“Eftersom Hautalampiprojektet ligger i ett gammal gruvområde så visste vi redan att geologin skulle vara lämplig för fortsatt gruvdrift. Mot bakgrund av det bekräftar dessa geofysiska undersökningar att Hautalampiprojektet har alla förutsättningar att bli en viktig källa för ansvarsfullt utvunna batterimineraler. Med testresultaten i hand fortsätter vi med miljötillståndsansökan enligt planerna”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) VD, Roberto García Martínez, presenterade Bolaget på en investerarträff igår, den 15 januari 2024. En inspelning från investerarmötet finns tillgänglig på Financial Hearings webcast: https://ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2024.

Under investerarträffen presenterades bland annat en statusuppdatering avseende utvecklingen i våra gruvprojekt för batterimineraler i finska Hautalampi och i spanska Corcel. Ett urval av informationen sammanfattas nedan.

Under 2023 har Eurobattery utökat sin andel i FinnCobalt Oy och Hautalampi-projektet till 70 procent, och uppnått flera viktiga milstolpar i projektet, däribland offentliggörandet av en preliminär lönsamhetsstudie, uppnåendet av den högsta UNFC-klassificeringen som livskraftigt gruvprojekt, registreringen av Hautalampi gruvrätt, samt inlämnandet och godkännandet av en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning. Under 2024 avser Bolaget accelerera arbetet i Hautalampi genom att slutföra förvärvet av projektet, ansöka om miljötillstånd, samt signera icke-bindande offtake-avtal och leverera en lönsamhetsstudie.

I det spanska Corcel-projektet inväntar Bolaget fortsatt ett positivt beslut från energi- och gruvmyndigheten i Galicien. Eurobattery har, som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande den 30 augusti 2022, lämnat in all nödvändig information för miljö- och drifttillstånd och kommer att återuppta utvecklingsarbetet i Corcel när detta är möjligt. Sedan EU-parlamentet den 12 december 2023 röstat ja till ett lagförslag enligt lagen om kritiska råvaror (Eng: Critical Raw Materials Act, CRMA), vilket bland annat innefattar att tillståndsprocessen för en gruva väsentligt snabbas upp och minst 10 procent av EU:s årliga konsumtion av strategiska råmaterial ska brytas inom EU år 2030, har Bolaget förhoppningen att tillståndsprocessen i Corcel kommer att underlättas inom en snar framtid.

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) meddelar att man inleder processdesign för anrikningsverket vid batterimineralprojektet i Hautalampi. Eurobattery Minerals är majoritetsägare i Hautalampiprojektet.

”Jag är väldigt nöjd över att se framstegen vid vårt batterimineralsprojekt i Finland. Förutom att färdigställa miljötillståndsprocessen under Q1-2024, är utvecklingen av anrikningsverket en mycket viktig del av vårt arbete för att kunna tillhandahålla ansvarsfullt utvunna batterimineraler från vår finska gruva och därmed göra Europa mindre beroende av konfliktmineraler”, säger Roberto García Martínez, vd på Eurobattery Minerals.

Anrikningsverket för förädling kommer att bestå av ett system med krossverk (krossning och malning), produktion av kopparkoncentrat via flotation, produktion av nickel-kobolt-koncentrat via flotation, eliminering av svavel samt hantering av anrikningsavfall. Anrikningsverket i Hautalampi är utformat för att årligen producera 21 000 ton Ni 7 %-/Co 1,9 %-koncentrat och 5 000 ton Cu 25 %-koncentrat under den förväntade gruvdriften på 12 år. Anläggningen är dimensionerad för 500 000 ton per år.

Ta gärna del av denna video för att få en visuell överblick över batterimineralprojekt i Hautalampi och anrikningsverket:

LÄNK TILL VIDEO OM HAUTALAMPI

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) beslutade den 22 november 2023 om en företrädesemission av units om cirka 29,3 MSEK (”Företrädesemissionen”) vilken godkändes av extra bolagsstämman den 27 december 2023. Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds idag och löper till och med den 22 januari 2024. Med anledning av ovan bjuder Bolaget in till en digital investerarträff den 15 januari 2024 där Bolagets VD, Roberto García Martínez, kommer att presentera Eurobattery och svara på frågor.

Bolaget bjuder in till investerarträff
Eurobatterys VD, Roberto García Martínez, kommer att presentera Bolaget på en investerarträff måndagen den 15 januari 2024 klockan 17:00–18:00 CET. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se evenemanget i efterhand, på Financial Hearings webcast.

Registrering till investerarträffen görs på följande länk: https://ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2024. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telekonferens registrerar du dig via följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001875. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen med möjlighet att ställa frågor.

Observera att investerarträffen hålls på engelska.

Villkoren i korthet

  • Teckningskurs: 0,80 SEK per unit (0,40 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
  • Bruttolikvid: Cirka 29,3 MSEK vid full teckning i Företrädesemissionen, och ytterligare cirka 29,3–36,6 MSEK vid full teckning av de tillhörande teckningsoptionerna.
  • Villkor: En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5.
  • Handel i uniträtter på NGM Nordic SME: 8 januari – 17 januari 2024.
  • Teckningsperiod: 8 januari – 22 januari 2024.
  • Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 24 januari 2024.
  • Säkerställande: 75,0 procent (cirka 22,0 MSEK) genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen återfinns i Bolagets EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 3 januari 2024. Prospektet och anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets emissionssida, https://investors.eurobatteryminerals.com/emission-2024/, under teckningsperioden.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobatterys webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den kallelse till Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) extra bolagsstämma den 27 december 2023, som publicerades den 24 november 2023, meddelades att Bolagets aktieägare Johan Jonsson (”Aktieägaren”) föreslår att Bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att Aktieägaren vidare föreslår nyval av en fjärde styrelseledamot. Aktieägaren har idag meddelat sitt förslag att utse Eckhard Cordes som ny styrelseledamot i Eurobattery.

Eckhard Cordes, född 1950, är en välrenommerad företagsledare i Europa med gedigen erfarenhet inom fordonsindustrin. Han innehar en doktorsexamen inom ekonomi från Hamburgs universitet. Tidigare positioner innefattar en rad ledande befattningar, såsom koncernchef för Mercedes Car Group och medlem i Daimlers ledningsgrupp samt styrelseledamot för SKF, Rheinmetall, och Volvo AB. Han är idag Partner hos Cevian Capital och EMERAM Capital Partners samt styrelseordförande i Bilfinger SE.

För närvarande innehar Eckhard Cordes 460 000 aktier i Bolaget. Eckhard Cordes bedöms enligt styrelsen vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Stockholm, 26 oktober 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) är en partner i centrumet ”Smart Exploration Research” som leds av Uppsala universitet. Centrumet har beviljats 60 MSEK av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och är ett mångvetenskapligt forskningscentrum som ska bedriva forskning gällande utvinning och anrikning av metaller och mineraler.

“Samarbete mellan den akademiska världen och näringslivet är avgörande i vårt arbete för att skapa en mer hållbar framtid. Som leverantör av batterimineraler som driver den elektriska revolutionen är Eurobattery Minerals fast beslutna att stödja denna utveckling och att vara en del av detta viktiga forskningsprojekt om strategiska metaller och mineraler”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Centrumet ”Smart Exploration Research” drivs Alireza Malehmir, professor i geofysik på Uppsala universitet och inkluderar experter inom geovetenskap, nanoteknik, dataanalys, borrteknik, drönare och robotlösningar. Projektet inkluderar deltagande från forskare från Lunds universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet, samt representanter från Epiroc, Nordic Iron Ore, First Quantum Minerals, Tyréns, Samarkand2015, BitSimNow, Eurobattery Minerals och Amkvo.

För ytterligare information se pressmeddelande från Stiftelsen för strategisk forskning https://strategiska.se/en/uppsala-university-lead-the-center-for-strategic-metals/.

Stockholm, 21 juni 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) meddelar att stadsutvecklingsnämnden i Outokumpu har initierat en ändring av detaljplanen för gruvprojektet Hautalampi. Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet och har beslutat att förvärva ytterligare 30 %.

”Jag är mycket nöjd med hur arbetet fortskrider i vårt finska gruvprojekt för batterimineraler. Igår fick vi den officiella registreringen i det finska gruvregistret, och idag tillkännagav myndigheterna starten på arbetet med ändringen av detaljplanen och områdesplanen. Det är uppmuntrande att se hur vårt team i Finland arbetar i nära samarbete med de lokala myndigheterna för att föra projektet framåt”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Detaljplaneringen sker i enlighet med markanvändnings- och bygglagen i Finland och syftar till att stödja byggnation av anläggning inom området inom en snar framtid. Detta inkluderar bygglov och myndighetstillsyn.

Outokumpu stad bjöd in till en upphandling av tjänster för utarbetande av detaljplanen för Hautalampigruvans område där Sweco Finland Oy valdes.

“Vi är mycket nöjda med det arbete som Outokumpu stad gör avseende ändringar i detaljplanen och vi ser fram emot framtida samarbeten med intressenter, inklusive markägare och stadsfullmäktige”, säger Ilari Kinnunen, Managing Director för FinnCobalt Oy.

Stockholm, 20 juni 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) är glada att meddela att Säkerhets- och kemikaliemyndigheten i Finland, (Tukes), har fört in (9.6.2023) Hautalampi gruvrätt (K7802) i gruvregistret i enlighet med gruvlagen (503/1965). Hautalampi gruvområde har full rättskraft för sin underjordiska gruva och sin bearbetningskoncession.

”Jag är glad över att gruvrättigheten Hautalampi nu har registrerats i Finlands officiella gruvregister. Detta är ett viktigt steg i våra förberedelser för att starta gruvan”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Stockholm, 19 juni 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) har fått ytterligare en rapport från forskarna i forskningssamarbetet med Uppsala universitet och AGH University of Science and Technology i Krakow, Polen.

Den nya rapporten bekräftar ytterligare bärigheten i den nya metoden för storskalig utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Eurobattery Minerals Fetsjönprojekt i Sverige. Metoden möjliggör utvinning av sällsynta jordartsmetaller genom kemisk behandling vid låga temperaturer, vilket gör att kostsam och tidskrävande mekanisk behandling kan undvikas. Behandling vid låg temperatur möjliggör cirkulär användning av kemikalier. Dessutom drar forskarna slutsatsen att metoden, som är patenterad i Polen, också kan användas för att utvinna dessa viktiga råmaterial från andra geologiska formationer.

“Att utvinna sällsynta jordartsmetaller från Europa är en viktig prioritering för regionen. Det skulle säkra vår tillgång till viktiga mineraler för den gröna omställningen och frigöra oss från vårt ohälsosamma beroende av konfliktmineraler. Den nya metoden för mycket effektiv utvinning möjliggör prospektering av europeiska mineralfyndigheter, såsom vårt projekt i Fetsjön”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Forskningsprojektet som stöds av Eurobattery Minerals leds av professor Jaroslaw Majka vid Uppsala universitet och professor Maciej Manecki vid AGH University of Science and Technology i Krakow med stöd av doktorand Julia Sordyl som representerar båda universiteten. Parterna undersöker möjligheten till ett storskaligt pilotprojekt.

Mer information om projektet: https://investors.eurobatteryminerals.com/pressmeddelanden/ny-banbrytande-metod-moejliggoer-naestan-100-utvinning-av-saellsynta-jordartsmetaller-i-fetsjoen/.

Stockholm, 15 maj 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) är glada att kunna meddela att FinnCobalt Oy:s malmreserver och mineralresurser i Hautalampi har klassificerats i de högsta kategorierna som livskraftiga gruvprojekt i FN:s ramklassificering för naturresurser (UNFC). Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet och har beslutat att förvärva ytterligare 30 %.

“Att uppnå de högsta FN-klassificeringarna är ett mycket viktigt bevis på den potential som Hautalampiprojektet har när det kommer till att tillhandahålla ansvarsfullt utvunna batterimineraler till den europeiska marknaden.”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

UNFC är ett internationellt system för klassificering, hantering och rapportering av energi-, mineral- och råvaruresurser. UNFC-klassificeringen överensstämmer med Europeiska kommissionens förslag om råvaror: Critical Raw Materials Act som Europeiska kommissionen publicerade den 16 mars 2023. I förslaget föreslås att varje EU-land ska klassificera sina mineralreserver enligt FN:s ramklassificering för naturresurser. Hautalampi UNFC:s faktiska klassificering gjordes ursprungligen av Finlands geologiska undersökning (GTK).

Informationen i rapporten “Hautalampi Ore Reserves and Mineral Resources classification according to UNFC-2019 and bridging to the JORC 2012-Code” avser malmreserver och mineraltillgångar som utarbetats av AFRY Finland Oy (7 mars 2023) och överförts till UNFC-klassificeringen.

Rapporten har utarbetats av Dr. Hannu Makkonen (EurGeol), Suomen Malmitutkimus Oy, som också har varit medlem i teamet som utarbetat vägledningen (180212_A_guidance_for_the_application_of_the_UNFC) för UNFC. Dr. Makkonen äger inga aktier i FinnCobalt Oy eller Eurobattery Minerals AB.

Hela Hautalampi UNFC-rapporten finns på Eurobattery Minerals webbplats: https://eurobatteryminerals.com/en/projects/hautalampi/.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.