bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Stockholm, 16 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) publicerar idag årsredovisningen för 2023.

Revisionsberättelsen, som bifogas årsredovisningen för 2023, avviker från vad som är vanligt då en anmärkning framförs av revisorn avseende en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagande om fortsatt drift enligt nedan.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagande om fortsatt drift
Utan att det påverkar mitt uttalande ovan vill jag fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen, där det framkommer, att bolaget är beroende av ytterligare tillskott av kapital under 2024, för att säkerställa den fortsatta driften. Styrelsen förhandlar med externa intressenter om en långsiktig lösning för att stärka bolagets likviditet och egna kapital. Det är styrelsens bedömning att det finns goda möjligheter till fortsatt finansiering. Ovanstående tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Eurobattery Minerals kommentar till revisionsberättelsen
Revisorernas kommentar grundar sig på att Eurobattery Minerals är ett tillväxtföretag och finansieras med externt kapital. Under 2024 finansieras verksamheten genom påkallande av optionsprogrammen TO4 och TO5. I april 2024 meddelade bolaget att miljötillståndsansökan för det finska batterimineralprojektet Hautalampi har lämnats in till myndigheterna vilket är en viktig milstolpe och ett stort kliv mot att kunna starta vår gruvverksamhet i Finland. Mot bakgrund av ovanstående samt förhandlingar med potentiella off-takers och externa partners mot bakgrund av de positiva resultaten från projektet i Finland, anser styrelsen att utsikterna är mycket goda för att fortsätta utveckla verksamheten.

”Geopolitiskt sett var 2023 ett komplicerat år men på Eurobattery Minerals har vi fortsatt att arbeta hårt, särskilt med miljötillståndsansökan för batterimineralprojektet Hautalampi. När jag skriver detta är vi ett steg närmare starten av gruvdrift och därför vill jag tacka alla aktieägare för deras fortsatta stöd!”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals. 

Strategiska och operativa höjdpunkter för 2023

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals årsredovisning för 2023 finns tillgänglig för hämtning på företagets webbplats och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 17 juni 2024 kl. 14.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30.

Deltagande på årsstämman
Den som önskar delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 juni 2024 och (ii) senast den 11 juni 2024 anmäla sig per post till Eurobattery Minerals AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm eller per e-post till ir@eurobatteryminerals.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- /organisationsnummer och aktieinnehav.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.investors.eurobatteryminerals.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Eurobattery Minerals AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm eller per e-post till ir@eurobatteryminerals.com, så att handlingarna är Bolaget tillhanda senast den 11 juni 2024.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 7 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 11 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen
 12. Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen
 13. Beslut om riktad emission av prestationsaktier
 14. Beslut om incitamentsprogram för den verkställande direktören
 15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9)
Aktieägaren DH Invest AB (“Aktieägaren“) föreslår ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 420 000 kronor, varav 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot.

Aktieägaren föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)
Aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre personer utan styrelsesuppleanter. Aktieägaren föreslår att antal revisorer ska uppgå till en.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår Aktieägaren omval av Eckhard Cordes, Jan Olof Arnbom och Roberto Garcia Martinez. Aktieägaren föreslår vidare att Jan Olof Arnbom väljs till styrelseordförande.

Aktieägaren föreslår omval av Baker Tilly MLT Kommanditbolag som revisionsbolag med auktoriserande revisorn Stein Karlsen som huvudansvarig revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen (punkt 11)
Genom en lagändring, som började gälla den 1 januari 2024, tillåts att bolagsstämmor genomförs helt digitalt. I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger, avseende möjligheten för bolagsstämmor att genomföras helt digitalt, föreslår styrelsen att ett nytt andra stycke i § 8 i bolagsordningen införs enligt nedan.

§ 8 andra stycket (ny lydelse)
Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen (punkt 12)
I syfte att uppnå ändamålsenliga gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen.

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet utgör lägst 33 600 000 kronor och högst 134 400 000 kronor.

Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet utgör lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 84 000 000 och högst 336 000 000.

Föreslagen lydelse
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

För giltigt beslut krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Beslut om riktad emission av prestationsaktier (punkt 13)
Styrelsen har beslutat att Bolagets verkställande direktör, Roberto Garcia Martinez, i enlighet med hans anställningsavtal, ska erhålla sin bonus i form av prestationsaktier motsvarande 60 procent av hans erhållna bruttolön under räkenskapsåret 2023.

Antalet prestationsaktier Roberto Garcia Martinez belönas med har bestämts utifrån den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktier under de tio handelsdagar som föregår dagen för publicering av kallelsen till årsstämman. Följaktligen har styrelsen beslutat att Roberto Garcia Martinez ska belönas med 7 336 138 prestationsaktier.

För att verkställa leveransen av 7 336 138 prestationsaktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier till det av Roberto Garcia Martinez helägda bolaget Nazgero Consulting Services Ltd på följande villkor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 7 336 138 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 934 455,20 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Nazgero Consulting Services Ltd.
 2. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 0,41 kronor (motsvarande den volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under tio handelsdagar före dagen för publiceringen av denna kallelse). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 3. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast tre veckor från det att årsstämman beslutat om nyemissionen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning av fordran bestående av den verkställande direktörens bonus som fastställts av styrelsen i enlighet med den verkställande direktörens anställningsavtal. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
 5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att kunna betala ersättning till verkställande direktören på ett likviditetseffektivt sätt.

Den maximala utspädningseffekten till följd av nyemissionen av aktier som föreslås enligt denna punkt 13 uppgår till cirka 6,6 procent baserat på antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelse.

Roberto Garcia Martinez har inte deltagit i beredningen av förslag enligt denna punkt 13.

För giltigt beslut krävs godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman.

Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktören (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör (”LTI 2024”) i enlighet med punkterna (a) och (b) nedan. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos Bolagets verkställande direktör. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådan person, vilken bedöms vara viktig för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet. Styrelsens förslag om införande av LTI 2024 enligt punkt (a) och (b) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Punkt (a) förslag om införande av incitamentsprogram för den verkställande direktören
Programmet löper över cirka 3 år och innebär att deltagaren, under förutsättning att de nedan angivna prestationsmålen uppnås, vederlagsfritt tilldelas rätt att förvärva aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde (”prestationsaktierätter”).

För LTI 2024, ska följande villkor gälla:

 1. Högst 216 000 prestationsaktierätter ska kunna tilldelas inom ramen för LTI 2024.
 2. LTI 2024 föreslås omfatta Bolagets VD som ska kunna tilldelas maximalt 216 000 prestationsaktierätter.
 3. Tilldelning av prestationsaktierätter förutsätter att deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag för sedvanliga ”good leaver”-situationer.
 4. Prestationsaktierätterna ska tilldelas deltagaren vederlagsfritt förutsatt att prestationsmålen (“prestationsmålen“) avseende Bolagets strategiska initiativ under programmets löptid uppnås. Prestationsaktierätterna tjänas in i lika delar årligen. Antalet prestationsaktierätter som tjänas in av deltagaren ska avrundas nedåt till närmaste heltal.
 5. Förutsatt att prestationsaktierätter tilldelats och intjänats berättigar varje prestationsaktierätt innehavaren att under tiden från och med den 17 juni 2027 till och med den 8 juli 2027 i enlighet med de begränsningar som anges i punkten 3 ovan samt enligt Bolagets bestämmande, antingen (a) förvärva en (1) aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien (Bolagets nuvarande kvotvärde är 0,40 kronor per aktie) eller (b) vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien.
 6. Deltagande i LTI 2024 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 7. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagaren och hanteringen av LTI 2024. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta LTI 2024, helt eller delvis.
 8. Antalet aktier som varje prestationsaktierätt kan berättiga till förvärv av ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en prestationsaktierätt inte ska påverkas av sådana händelser.

Punkt (b) Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part
Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 283 867 teckningsoptioner, varav 216 000 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier eller teckningsoptioner till deltagaren i LTI 2024 enligt villkoren för programmet, och 67 867 ska emitteras för säkring av Bolagets exponering mot sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av prestationsaktierätter. Aktiekapitalet kan öka med högst 113 546,80 kronor.

 1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Vidareöverlåtelse av 216 000 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagaren i LTI 2024 eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagaren, i enlighet med villkoren för LTI 2024. Vidareöverlåtelse av 67 867 teckningsoptioner ska kunna ske till tredje part med vilken/vilka Bolaget ingått en överenskommelse i syfte att inbringa kapital för täckning av exponeringen mot sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av prestationsaktierätter.
 2. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2024.
 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom 30 dagar från och med dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 17 juni 2027 till och med den 8 juli 2027.
 6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.
 8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, vilka kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats.
 9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Kostnader och utspädning

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2024, inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av säkringsåtgärder på grund av exponering mot sociala avgifter som kan uppstå, är 0,27 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Prestationsaktierätterna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på Bolagets kassaflöde. Om prestationsaktierätter utnyttjas kommer LTI 2024 därutöver att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många prestationsaktierätter som tjänas in, och dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. prestationsaktierätternas värde vid utnyttjandet år 2027. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden. Bolaget avser att säkra för hela exponeringen mot sociala avgifter genom en emission av teckningsoptioner på det sätt som framgår av styrelsens förslag enligt punkt (b) ovan, vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av prestationsaktierätterna. Om Bolaget väljer att genomföra sådana säkringsåtgärder kommer inte de sociala avgifterna att påverka Bolagets kassaflöde. Baserat på antagandet att samtliga prestationsaktierätter som ingår i LTI 2024 tjänas in, en antagen aktiekurs om 1 krona vid utnyttjandet av prestationsaktierätterna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,4 procent, beräknas de årliga kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, att uppgå till cirka 94 622 kronor, vilket motsvarar cirka 5,8 procent av Bolagets totala årliga lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på lönekostnader för räkenskapsåret 2023.

Information om övriga pågående incitamentsprogram

Information om Bolagets övriga pågående incitamentsprogram framgår av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Beredning av förslaget

Styrelsen har utarbetat LTI 2024 i samråd med externa rådgivare. Roberto Garcia Martinez har inte deltagit i beredningen av LTI 2024.

Majoritetskrav

Beslutet kräver godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats enligt ovan senast tre veckor före stämman. Samtliga dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________
Stockholm i maj 2024
Eurobattery Minerals AB
Styrelsen

Stockholm, 14 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”bolaget”) publicerar idag den ekonomiska rapporten för första kvartalet 2024.

”Under första kvartalet har Eurobattery Minerals bland annat arbetat med miljötillståndsansökan för batterimineralprojektet Hautalampi i Finland. Ansökan skickades in till de finska myndigheterna i slutet av april och i och med detta tog vi ett stort steg mot att påbörja gruvdriften i Hautalampiprojektet”, kommentarer Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals, gällande första kvartalet 2024.

Strategiska och operativa höjdpunkter för Q1 2024

Nyckeltal för Q1 2024

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals ekonomiska rapport för första kvartalet 2024 finns tillgänglig för hämtning på företagets webbplats och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Stockholm, 8 maj 2024 – Teckningsperioden för gruvbolaget Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO4 är pågående och löper till och med den 21 maj 2024. Med anledning av detta har Bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2024 till den 14 maj 2024. Det tidigare kommunicerade datumet för publicering av kvartalsrapporten var 24 maj 2024. Bolaget bjuder även in till en digital investerarträff tisdagen den 14 maj 2024 klockan 17:00 CEST.

Skälet till tidigareläggandet av publiceringen av kvartalsrapporten är att göra det möjligt för personer i ledande ställning, som är föremål för handelsförbud under en 30-dagarsperiod före kvartalsrapportens offentliggörande, att utnyttja sina teckningsoptioner av serie TO4 under teckningsperioden.

VD Roberto García Martínez kommer att presentera Bolaget på en investerarträff tisdagen den 14 maj klockan 17:00 CEST. Aktieägare, optionsinnehavare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund.

Anmälan till investerarträffen görs på följande länk: https://forms.gle/RU7t3nqEvTRwjCJFA. Observera att investerarträffen hålls på engelska.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättades av Bolaget i samband med Företrädesemissionen i vilken teckningsoptioner av serie TO4 och serie TO5 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.

Stockholm, 7 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”; kort: ”Eurobattery Minerals” eller ”Bolaget”) har signerat en icke-bindande avsiktsförklaring (“Avsiktsförklaringen”) om att investera en majoritetsandel i det spanska bolaget Tungsten San Juan SL (”TSJ”). Investering sammanfattas i korthet nedan:

”Detta förvärv är verkligen ett startskott för förändring för oss på Eurobattery Minerals och det kommer att förändra Bolagets DNA. Volfram är listat som en kritisk råvara av EU och tungstensförstärkt stål är en mycket viktig produkt, till exempel för försvarsindustrin”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Information om TSJ och volframprojektet:
TSJ är ett spanskt gruvföretag som är verksamt i utvecklingen av volframfyndigheten San Juan (Ourense, Galicien, Spanien) (”Projektet”). Det är en plats som har en väsentlig mineralisering av volfram och där mineraler aldrig tidigare har brutits. Projektet har redan alla licenser och avtal som krävs produktionsstart, inklusive en avsiktsförklaring för ett offtake-avtal med Wolfram Bergbau und Hütten AG, en världsledande volframproducent från Österrike som ingår i den svenska Sandvikkoncernen.

Den initiala, småskaliga dagbrottsproduktionen som är planerad för 2025 baseras på en dokumenterad malmreserv på 60 000 ton @ 1,3 % WO3 (78 000 MTU). Vid hänsyn till en potentiell utvidgning av dagbrottet såväl som övriga potentiella tillgångar i ett stort antal dagutgåenden av skarn prognostiserar TSJ ett totalt mål för gruvdrift i Projektet om 960 000 MTU, det vill säga, över 12 gånger högre än de dokumenterade tillgångarna.

Investeringen i korthet
Investeringen på 2,5 miljoner EUR via en nyemission har för avsikt att möjliggöra produktionsstart år 2025. Projektet att ge positiva kassaflöden inom 12 månader från den första delbetalningen. Återbetalningstiden för investeringen är 3,4 år (inklusive en beräknad period på 10 månader för upprättandet av bearbetningsanläggningen). Avsikten är att delar av de årliga kassaflödena ska betalas ut i form av utdelning till ägarna. De återstående beloppen kommer att återinvesteras i nya borrningsprogram och ytterligare utveckling av Projektet med ambitionen att dra nytta av Projektets värdehöjande potential, vilket enligt TSJ:s beräkningar väntas vara över 12 gånger högre än de dokumenterade tillgångarna. Fördelningen av nettovinsten kommer att bestämmas på löpande basis, med Projektets utveckling som grund. Ambitionen är att maximera värdet för aktieägarna.

”Denna investering kommer att förändra Eurobattery Minerals från grunden eftersom den kommer att göra Bolaget självförsörjande. Projektet utgör en fantastisk möjlighet till positiva kassaflöden för Bolaget och det har en stor värdehöjande potential, något som skulle kunna öka Projektets värde avsevärt i framtiden. Eftersom volfram är listat som ett kritisk råmaterial och mineralet används inom luftfartssektorn, rymdbranschen och försvarsindustrin – samt även inom en mängd tillämpningsområden för elektronik och tung industri – ligger denna investering i linje med vår mission om att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna mineraler”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Eurobattery Minerals har för avsikt att utforska möjligheten att erhålla finansiering för investeringen. Detta göra att parterna gemensamma ambition är att slutföra affärstransaktionen under 2024. Avsiktsförklaringen ger Eurobattery Minerals exklusiv rätt under nittio kalenderdagar att investera i majoritetsandelen av Projektet.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Stockholm, 6 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) genomförde en företrädesemission av units, med teckningsperiod från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2024, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 (”Företrädesemissionen”). Den som tecknade units i Företrädesemissionen under teckningsperioden erhöll för varje (1) unit två (2) nya aktier i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie TO4 (”Teckningsoption av serie TO4”) samt en (1) teckningsoption av serie TO5. Varje (1) Teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurobattery under utnyttjandeperioden som inleds den 7 maj och löper till och med den 21 maj 2024. Teckningskursen för teckning av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna av serie TO4 har idag fastställts till 0,40 SEK per aktie. Emissionslikviden avses användas till att slutföra förvärvet av FinnCobalt Oy samt fortsatt arbete vid det finska batterimineralprojektet Hautalampi.

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag

Övrig information
För investerare som har sina Teckningsoptioner av serie TO4 registrerade på depå hos förvaltare ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO4 ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För investerare som har sina Teckningsoptioner av serie TO4 direktregistrerade på VP-konto ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO4 ske enligt instruktioner på anmälningssedel som skickas ut per post. Anmälningssedel kommer även att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to4/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, www.augment.se/offerings/, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se.

För mer information om Teckningsoptionerna av serie TO4, vänligen se fullständiga villkor som finns tillgängliga för nedladdning på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to4/.

Teckningsoptioner av serie TO5
En (1) teckningsoption av serie TO5 kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie under utnyttjandeperioden från och med den 7 oktober till och med den 18 oktober 2024, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under de tio handelsdagarna från och med den 20 september till och med den 3 oktober 2024, dock lägst 0,40 SEK per aktie och högst 0,52 SEK per aktie.

Rådgivare
Augment Partners AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerade legal rådgivare i transaktionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättades av Bolaget i samband med Företrädesemissionen i vilken teckningsoptioner av serie TO4 och serie TO5 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.

Stockholm, 27 mars 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; kort: “EBM”, “Eurobattery” or “Bolaget”) meddelar idag detaljer kring processen gällande miljötillståndsansökan för batterimineralprojektet Hautalampi.

Bolaget kommer att lämna in miljötillståndsansökan till Finska miljömyndigheten och efter detta kommer ett möte att hållas med samma myndighet i mitten av april. Efter mötet i april kommer Eurobattery Minerals att följa de anvisningar och steg i processen som anges av den finska myndigheten.

”Vi ser fram emot att lämna in miljötillståndsansökan och arbeta tillsammans med myndigheterna för att säkerställa att processen går snabbt och smidigt”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Stockholm, 22 februari 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; kort: ”EBM””, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) publicerar idag bokslutskommuniké för 2023.

”Eurobattery Minerals har under fjärde kvartalet arbetat med att påskynda utvecklingen av vårt Hautalampiprojekt för batterimineraler, vi arbetar bland annat med att förbereda ansökan om miljötillstånd under Q1–2024 och fortsätter med slutförandet av projektförvärvet som är planerat att genomföras under 2024. Med dessa planer lägger vi grunden för byggstart och sedan gruvdrift”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals, gällande det fjärde kvartalet 2023.

Strategiska och operativa höjdpunkter för fjärde kvartalet 2023

Nyckeltal för Q4 2023

Nyckeltal helåret 2023

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Detaljerad finansiell information
Eurobattery Minerals bokslutskommuniké 2023 finns tillgänglig för hämtning på företagets webbplats och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 7 februari 2024. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTU till aktier och teckningsoptioner är den 9 februari 2024. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 13 februari 2024. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO4 (Ticker: BAT TO4) är den 13 februari 2024 och de handlas fram till och med den 17 maj 2024. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO5 (Ticker: BAT TO5) är den 13 februari 2024 och de handlas fram till och med den 16 oktober 2024.

Styrelsen i Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 27 december 2023, beslutat om en riktad emission av 4 980 152 units till garanter som ingått garantiåtaganden i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 november 2023 (”Företrädesemissionen”) och som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Eurobattery (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, 0,80 SEK per unit (motsvarande 0,40 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt). En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Betalning sker genom kvittning av fordran. Styrelsen i Eurobattery har även, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 27 december 2023, beslutat att genomföra en riktad emission till Formue Nord Fokus A/S (”Konvertibelemissionen”) av konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om 5,0 MSEK (”Konvertiblerna”), i enlighet med den avsikt som kommunicerades genom pressmeddelande den 22 november 2023. Vederlaget för Konvertibelemissionen erläggs genom kvittning av Formue Nord Fokus A/S:s fordran under Bolagets tidigare konvertibel av serie 2022/2023.

Villkor för Ersättningsemissionen

I samband med Företrädesemissionen kommunicerades att Företrädesemissionen omfattades av garantiåtaganden om totalt cirka 20,4 MSEK. I enlighet med garantiavtalen berättigade garantiåtaganden till garantiersättning motsvarande femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel eller tjugo (20) procent av garanterat belopp i form av units. Flera av garanterna har valt att erhålla sin ersättning i form av units i Bolaget och med anledning av detta har Eurobatterys styrelse idag beslutat om en riktad Ersättningsemission av totalt 4 980 152 units, motsvarande cirka 4,0 MSEK, till dessa garanter.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och bestämdes genom förhandling mellan garanterna och Bolaget, i samråd med rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Eurobattery med 9 960 304, från 93 171 534 till 103 131 838. Aktiekapitalet ökar därvid med 3 984 121,60 SEK, från 37 268 613,60 SEK till 41 252 735,20 SEK. Ersättningsemissionen medför således en utspädningseffekt på Bolagets aktie om cirka 9,7 procent.

Genom Ersättningsemissionen utges 4 980 152 teckningsoptioner av serie TO4 och 4 980 152 teckningsoptioner av serie TO5. Om samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO4 och TO5, inklusive de genom Företrädesemissionen emitterade teckningsoptionerna, utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 66 537 780 aktier, innebärande en utökad utspädning om cirka 39,2 procent, varav högst cirka 5,9 procent är hänförligt till de teckningsoptioner som emitterats genom Ersättningsemissionen.

Samtliga units i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av units.

Villkor för Konvertibelemissionen

Bolaget har en utestående skuld till följd av en konvertibel om nominellt 10,0 MSEK som emitterades till Formue Nord Fokus A/S till följd av beslut av extra bolagsstämman den 30 november 2022 och som berättigade innehavaren till konvertering av upp till 2 500 000 nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 4,00 SEK per aktie. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget åtagit sig att återbetala hela den utestående skulden inklusive ränta, varav cirka 6.6 MSEK återbetalas kontant och återstående belopp kvittas mot Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringskursen, har fastställts genom förhandling med Formue Nord Fokus A/S på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen vara marknadsmässiga. För Konvertibelemissionen gäller de huvudsakliga villkoren nedan:

Formue Nord Fokus A/S har tecknat och tilldelats samtliga Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med Formue Nord Fokus A/S rörande en likviditetseffektiv återbetalning av den utestående skulden till följd av den tidigare konvertibeln. Styrelsen har övervägt möjligheten att finansiera återbetalningen av den utestående skulden genom att genomföra en större företrädesemission av aktier än Företrädesemissionen, eller genom en företrädesemission av konvertibler, men har gjort bedömningen att en sådan företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad. Att erhålla garantier för en sådan företrädesemission skulle bli kostsamt för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är således att Konvertibelemissionen utgör den mest effektiva finansieringen av återbetalningen av den utestående skulden till Formue Nord Fokus A/S och är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen för Konvertiblerna har fastställts genom förhandling med Formue Nord Fokus A/S på armlängds avstånd, i samråd med rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer, och bedöms av styrelsen – mot bakgrund av överenskommelsen – vara marknadsmässig.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.