bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Eurobattery Minerals AB  (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”Företaget”), ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineral, tillkännager idag de slutliga resultaten av sulfidmineraltester vid nickel-, kobolt- och kopparfyndigheten Castriz i Galicien, nordvästra Spanien. I det större Corcelprojektet är Castriz en av tre fyndigheter tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello

Huvudpunkter:

Totalt har 129 prover från fyra olika borrhål från Castriz-borrningarna, som genomfördes 2019, analyserades av ALS Global[1] i Perth, Australien. Specifika metoder för att analysera andelen nickel i bergarter med sulfidmineral har använts. Nickelsulfid, även kallad klass 1 nickel, är det mineral som föredras för att producera de mellanliggande produkter som krävs i batteridrivna tillämpningar. De senaste resultaten från de sedan tidigare rapporterade borrsektionerna bekräftar att det mesta av nicklet kommer från ekonomiska sulfidmineral.

– De slutliga analysresultaten bekräftar att Castriz är en betydande nickelsulfidfyndighet. Med dessa resultat har vi tagit ett stort steg framåt mot vårt mål att bli en producent av batterimineral och därmed en betydande bidragsgivare till värdekedjan för batterier i Europa. Vi kommer nu att undersöka olika scenarios för utveckling av Castriz, inklusive studier av mineralbearbetning och gruvdrift, sa Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Sammanfattning av de slutliga analysresultaten av nickelsulfid

Den analysmetod som används, benämnd ME-ICP09 av ALS Global, är specifikt tillämplig för att bedöma andelen nickelsulfid. I samband med total nickelanalys (ME-ICP61), som visar bergartens totala nickelinnehåll, är det möjligt att bedöma andelen ekonomisk nickelsulfid kontra icke-ekonomiskt nickel bundet till silikatmineral.

De slutliga analysresultaten bekräftar att det mesta av nicklet i de insända proverna är nickel som kommer från ekonomiska sulfidmineraler (tabell 1). Av totalt nickel i de huvudsakligt mineraliserade sektionerna, så kommer 75-85% från sulfidmineral. Företaget gläder sig mycket över den potentiella storleken på den undersökta mineraliseringen, som mäter minst 700 meter i längd och 700 meter i bredd baserad på de begränsade borrningar som hittills genomförts. Viktigt att poängtera är att mineralisering börjar vid markytan och sträcker sig ned till ett djup på över 200 meter, vilket gör malmkroppen potentiellt lämplig för kostnadseffektiv gruvdrift i form av dagbrott.

Tabell 1. Analyser av nickelsulfid från borrningar vid Castrizfyndigheten

Borrhål ID   Från (m) Till (m) Sektion (m) ME-ICP61 ME-ICP09 % Ni-in-
          Total Sulfid sulfid vs
          Ni ppm Ni ppm total Ni
19DD0001   45.00 147.00 102.00 0.28 0.21 75%
  inkl.   78.00   147.00   69.00 0.30 0.23 75%
  inkl.     78.00       99.00     21.00 0.35 0.26 76%
  och     129.00     141.00     12.00 0.48 0.41 85%
  inkl.       132.00       135.00         3.00 0.69 0.64 93%
19DD0002   3.00 114.00 111.00 0.21 0.18 84%
  inkl.   14.50   39.00   24.50 0.30 0.26 86%
  inkl.     14.50     27.00     12.50 0.36 0.31 87%
19DD0003   131.50 206.85 75.35 0.24 0.21 86%
  inkl.   182.50   206.85   24.35 0.34 0.31 89%
  inkl.    191.50     200.50       9.00 0.44 0.40 90%
19DD0004   6.80 35.60 28.80 0.20 0.12 60%
    178.85 251.30 72.45 0.20 0.14 71%

 

Nästa steg

För närvarande analyseras prover vid SGS: s kanadensiska anläggningar för mer detaljerade mineralogistudier och QEMSCAN-analyser för att bestämma sulfidtyper och mineralegenskaper för metallutvinning. Resultaten från dessa studier kommer att användas för att utvärdera ekonomin i potentiella utvecklingsscenarier vid Castriz.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

 

[1] ALS Global är den ledande fullserviceleverantören av analytiska geokemitjänster till den globala gruvindustrin.

Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”), ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, är glada att välkomna Henrik Johannesson som styrelsemedlem och styrelseordförande. Han valdes in vid företagets årsmöte den 17 juni 2020. Henrik ersätter Monia Benbouzid.

– Vi välkomnar Henrik till vårt team. Kombinationen av hans strategiska kunskap och internationella erfarenhet är av stort värde för företaget när vi fortsätter vår tillväxt som grunden för den europeiska batteribranschen. Som styrelseordförande kommer han att spela en viktig roll för företagets fortsatta utveckling under kommande år. Vi tackar också Monia för hennes arbete och önskar henne lycka till i framtida uppdrag, säger Roberto García Martínez, CEO at Eurobattery Minerals.

Henrik har en bred erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag. Han har erfarenhet från många olika branscher och marknader. Han startade sin karriär som advokat på Vinge och har därefter haft flera olika ledande positioner på Oriflame Cosmetics och Oriflame Global Management som bland annat managing director och vice president för företaget.

De senaste 17 åren har han arbetet och bott i de flesta världsdelar; i Mexico, Vietnam, Kroatien, Iran, Turkiet och Polen. I sina roller har han haft fullt budgetansvar med fokus på tillväxt och bearbetning av nya marknader. Utöver detta har han även varit ansvarig för flera verksamheter i Afrika och Latinamerika. Henrik är nu bosatt i Stockholm.

Henrik har en examen i juridik från Lunds universitet, har studerat ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm samt genomfört en executive-utbildning vid Harvard Business School.

– Jag är glad att bli en del av Eurobattery Minerals. I min roll som styrelseordförande ser jag fram emot att arbeta nära Roberto och stödja genomförandet av vår vision att ge den växande elbilsbranschen tillgång till etiska och fullt spårbara batterimineraler, säger Henrik Johannesson.

Förutom Henrik så omvaldes både Roberto García Martínez och Jan-Olof Arnbom till styrelseledamöter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB har den 17 juni 2020 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i bolaget enligt framlagd årsredovisning samt att disponera ansamlade vinstmedel i ny räkning. Föregående års styrelseledamöter samt verkställande direktörer beviljades även ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och arvoden  

Stämman beslutade att omvälja Jan-Olof Arnbom och Roberto Garcia till styrelseledamöter i bolaget samt att nyvälja Henrik Johannesson till styrelseordförande i bolaget. Stämman beslutade att omvälja Stein Karlsen vid Baker Tilly i Malmö till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 70 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör

Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör, inklusive en riktad emission av högst 399 000 teckningsoptioner serie 2020/2023 till den verkställande direktören. Syftet med incitamentsprogrammet är att erbjuda den verkställande direktören möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av den verkställande direktören senast den 17 juni 2020. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 18 juni 2023 till och med den 18 september 2023 till en teckningskurs om 19,74 kronor per aktie, vilket motsvarar 140 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 15 maj 2020 till och med den 16 juni 2020.

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2023 kommer bolagets aktiekapital öka med 399 000 kronor. Antalet aktier kommer i sådant fall att öka med 399 000 innebärande en utspädning om 4,05 procent i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget idag.

Kostnaderna förenade med incitamentsprogrammet uppskattas endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogrammet, samt eventuellt kostnader för återköp av teckningsoptioner om den verkställande direktörens anställning upphör före den 18 juni 2023 då samtliga teckningsoptioner intjänats.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning innebärande att styrelsens säte ändrades från Vilhelmina till Stockholm och att information om att kallelse till bolagsstämma har skett ska annonseras i Dagens Industri istället för Svenska Dagbladet.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller med annat villkor. Emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier med sammanlagt högst 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet.

Övrigt

Stämman beslutade i enlighet med samtliga för stämman framlagda förslag. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Årsredovisningen för år 2019 kan rekvireras från bolaget. Den finns även tillgänglig på www.eurobatteryminerals.com.

Stockholm  den 17 juni 2020

Eurobattery Minerals AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martinez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 10:55 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Eurobattery Minerals fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Ägare som representerar 44 procent av aktiekapitalet i Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”), ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, föreslår Roberto García Martínez och Jan-Olof Arnbom för omval till företagets styrelse. Samtidigt föreslås Henrik Johannesson till ny styrelsemedlem och styrelseordförande och ersätter nuvarande styrelseordförande Monia Benbouzid som inte ställer upp för omval

Roberto García Martínez är VD för Eurobattery Minerals och har varit medlem av företagets styrelse sedan 2019. Han har över 25 års erfarenhet på internationell nivå inom gruvindustrin. Under sin karriär har han arbetat både med den teoretiska och praktiska sidan av prospekterings- och gruvindustrin. Han har varit direktör och vd för stora gruvkoncerner i Afrika (2006- 2018). Roberto har jobbat med företagsstrategier, marknadsföring, mining M & M och prospekteringshantering. Roberto är juris doktor och har även kandidatexamen i ekonomi samt industriell psykologi.

Jan-Olof Arnbom har varit styrelsemedlem i Eurobattery Minerals sedan 2018. Jan Olof var bland annat enhetschef för Sveriges Geologiska Undersökning under perioden 2007-2017. Jan Olof har även arbetat som geokonsult med olika uppdrag vid flera konsultbolag, bl.a. Bjerkings ingenjörsbyrå, SGAB och IVL Svenska Miljöinstitutet. Hans har en filosofie licentiat i geologi från Uppsala universitet.

Henrik Johannesson föreslås som ny styrelsemedlem och styrelseordförande för Eurobattery Minerals. Henrik har mer än 20-års erfarenhet av internationellt ledarskap som bland annat omfattar ett antal nyckelpositioner i ledningsgruppen för Oriflame Cosmetics. Henrik har ansvarat för stora organisationer med fler än 600 medarbetare inom försäljning, marknadsföring, finans, IT, drift, HR med fullt budgetansvar på flera kontinenter samt fokus på tillväxt och bearbetning av nya marknader. För närvarande är Henrik en aktiv investerare med engagemang i företag med varierande inriktning; antidoping (sport), teknik och digitala plattformar, telekom, gym och hälsotillskott. Henrik har också ett förflutet som jurist på advokatbyrån Vinge med fokus på företagsförvärv. Henrik har en examen i juridik från Lunds universitet, har studerat ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm samt genomfört executive-utbildning vid Harvard Business School. 

Valet av styrelse kommer att ske på Eurobattery Minerals årsmöte den 17 juni kl 10.00 på advokatbyrån Bird & Bird med kontor på Norrlandsgatan 15 i Stockholm. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2020 kl 10:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

 

Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”), ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, meddelar idag att Martin Boldt-Christmas har beslutat sig för att lämna sin roll som styrelseledamot. Han är därför inte längre tillgänglig för omval på företagets årsmöte den 17 juni.

 

– Sen Martin kom in som styrelsemedlem har företaget förändrats i grunden. Vi tackar honom för hans support, hårda arbete och ledarskap, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Som representant för ägaren Marbury Ridge Ltd har Martin varit styrelsemedlem sedan 2018. Under den perioden har företaget byggt ett starkt managementteam, utvecklat sin nuvarande strategi, breddat aktieägarekretsen och expanderat verksamheten till att, förutom Sverige, även inkludera Spanien och Finland.

– Det har varit ett sant nöje att arbeta med företaget och dess managementteam. Roberto har gjort ett fantastiskt arbete och jag har fullt förtroende för att han tillsammans med resten av ledningen kommer att ta företaget till nästa nivå och vidare, säger Martin Boldt-Christmas.

Martin kommer att lämna styrelsen den 17 juni 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2020 kl 15:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Eurobattery Minerals AB (NGM Nordic SME: “BAT”; “Bolaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin, verkställer investerings- och aktieägaravtalet som ingicks den 11 maj 2020. Investerings- och aktieägaravtalet innefattar en option för ett stegvis förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy (”VHOy”). Bolaget betalade vid verkställandet 0,05 miljoner euro kontant och 0,2 miljoner euro i BAT-aktier som vederlag för optionerna att förvärva VHOy.

Vederlaget i BAT aktier görs till ett pris om 200 001 euro och betalas till 100 procent genom att säljarnas fordran gentemot Bolaget kvittas mot betalning för 150 663 aktier i BAT tecknade av säljarna i en riktad emission. Aktierna utges till ett belopp om 14,01307 kronor per aktie vilket motsvarar den på Nordic SME noterade volymviktade kursen för Bolagets aktie under tio handelsdagar före stämmans beslut om emission.

Samtliga tre säljare har även ingått s.k. lock-up avtal gentemot Bolaget. Lock-up perioden inleds idag (den 27 maj 2020) och avslutas 270 dagar efter den dag teckning sker i den riktade emissionen.

Mer information om investerings- och aktieägaravtalet finns att tillgå i pressmeddelandet som offentliggjordes den 11 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Hemsida: www.eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl 12:45 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB har den 27 maj 2020 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Riktad emission

Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 150 663 kronor genom nyemission av högst 150 663 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Alandra Oy, Kiviralli Oy och Tetra Ekberg Oy äger rätt att teckna emitterade aktier.

Nyemission av units med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 5 816 814 kronor genom nyemission av högst 1 938 938 units, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i enlighet med styrelsens förslag. För varje helt femtal befintliga aktier innehavda på avstämningsdagen den 25 juni 2020 erhålls en uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av en unit bestående av två nya aktier och en ny teckningsoption. Teckningskursen uppgår till 24 kronor per unit.

Stockholm den 27 maj 2020 Eurobattery Minerals AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Hemsida: www.eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl 12:45 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”), ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, publicerar idag årsredovisning för 2019.

Årsredovisning är bilagd till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats:

https://investors.eurobatteryminerals.com//ekonomiska-rapporter/   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Första kvartalet 2020 (samma period föregående år)

Viktiga händelser under perioden

Viktiga händelser efter perioden

Sammanfattning av VD-ordet:

Eurobattery Minerals AB kvartalsrapport januari – mars 2020 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats: https://investors.eurobatteryminerals.com//ekonomiska-rapporter/   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, kallas till årsstämma den 17 juni 2020 kl. 10:00 på Bird & Bird Advokats kontor på Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 11 juni 2020. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Information med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning bör aktieägare noga överväga möjligheten att delta på bolagsstämman genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom på smitta, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att utnyttja denna möjlighet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.eurobatteryminerals.com.

I syfte att minska risken för smittspridning har bolaget beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman:

Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets hemsida, www.eurobatteryminerals.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 13. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Marbury Ridge Ltd. föreslår att arvode till styrelsen utgår med 70 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Marbury Ridge Ltd. föreslår att Stein Karlsen vid Baker Tilly i Malmö väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13 – Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner serie 2020/2023 till Bolagets verkställande direktör Roberto Garcia Martinez (” Incitamentsprogrammet”) i enlighet med vad som framgår nedan.

Bakgrund och motiv

Syftet med förslaget är att erbjuda den verkställande direktören möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att Incitamentsprogrammet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 399 000 teckningsoptioner vilka vid utnyttjande kan medföra en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 399 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. För emissionen av teckningsoptioner ska följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets verkställande direktör, Roberto Garcia Martinez.
 2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 17 juni 2020 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen i Bolaget att förlänga teckningstiden.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 18 juni 2023 till och med den 18 september 2023.
 5. Teckningskursen för en (1) ny aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 140 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 15 maj 2020 till och med den 16 juni 2020. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till hela hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till ett belopp understigande aktiens kvotvärde.
 6. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 7. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Incitamentsprogrammet (se “Bakgrund och motiv” ovan).
 8. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor.
 9. Tilldelning av teckningsoptionerna till den verkställande direktören är villkorad av att han ingår ett teckningsoptionsavtal med Bolaget, enligt vilket den verkställande direktören bl.a. kommer åta sig att sälja tillbaka tecknade teckningsoptioner till Bolaget om hans anställning som verkställande direktör i Bolaget upphör före den 18 juni 2023. För mer information om teckningsoptionsavtalet, se “Teckningsoptionsavtal” nedan.

Teckningsoptionsavtal

Den verkställande direktören kommer, genom teckningsoptionsavtal ingånget med Bolaget, att åta sig att sälja tillbaka tecknade teckningsoptioner till Bolaget om hans anställning som verkställande direktör i Bolaget upphör före den 18 juni 2023. Det antal teckningsoptioner som den verkställande direktören kommer vara skyldig att sälja tillbaka kommer successivt att minska med cirka 33 % per år (dvs. den 18 juni 2021, 2022 respektive 2023), under förutsättning att den verkställande direktören fortfarande är anställd i Bolaget på nämnda datum samt med reservation för sedvanliga särskilda villkor.

Förslagets beredning

Förslaget till Incitamentsprogrammet har förberetts av Bolagets styrelse och externa rådgivare.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Kostnaderna förenade med Incitamentsprogrammet uppskattas endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogrammet, samt eventuella kostnader för återköp av teckningsoptioner om den verkställande direktörens anställning upphör före den 18 juni 2023.

Vid full teckning samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, samt under antagande om en teckningskurs per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 26,20 kronor, kommer Bolaget att tillföras en total emissionslikvid om 10 453 800 kronor vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptionerna.

För det fall samtliga teckningsoptioner 2020/2023 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget kan vissa av Bolagets väsentliga nyckeltal komma att påverkas i inte försumbar utsträckning. Bl.a. kan nyckeltalen “genomsnittligt eget kapital” och “kassalikviditet” komma att påverkas positivt med anledning av emissionslikviden som utnyttjande av teckningsoptionerna kommer inbringa. Vidare kommer nyckeltalet “resultat per aktie” påverkas i negativ riktning med anledning av utspädningseffekten av Incitamentsprogrammet.

Övriga utestående teckningsoptioner och aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns sedan tidigare ett utestående teckningsoptionsprogram om totalt 600 000 teckningsoptioner, Incitamentsprogram 2019/2022. Varje option berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10,33 kronor under perioden från och med den 26 juni 2022 till och med den 26 september 2022.

Utspädning

Det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för detta förslag 9 694 694. Utspädningseffekten av Incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 3,95 procent beräknat med utgångspunkt i det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för detta förslag och förutsatt fullt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner serie 2020/2023. Den sammanlagda utspädningseffekten av Incitamentsprogrammet och Incitamentsprogram 2019/2022 beräknas uppgå till cirka 9,34 procent beräknat med utgångspunkt i det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för detta förslag och förutsatt fullt utnyttjande av såväl samtliga erbjudna teckningsoptioner serie 2020/2023 som samtliga emitterade teckningsoptioner enligt Incitamentsprogram 2019/2022.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 FirmaBolagets firma är Eurobattery Minerals AB. Bolaget är publikt (publ). § 1 FöretagsnamnBolagets företagsnamn är Eurobattery Minerals AB. Bolaget är publikt (publ).
2. Styrelsens säteStyrelsen har sitt säte i Vilhelmina. 2. Styrelsens säteStyrelsen har sitt säte i Stockholm.
7. KallelseKallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman. 7. KallelseKallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller med annat villkor. Emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier med sammanlagt högst 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 9 694 694. Bolaget innehar inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 14 och 15 krävs att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13-15 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslaget enligt punkt 13 kommer även att automatiskt skickas till aktieägare som har anmält att de avser att delta på stämman. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLINGEN KONTAKTA:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

_____________

Vilhelmina i maj 2020

Eurobattery Minerals AB (publ)

Styrelsen

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.