bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Emission

Emissionen i korthet

Företrädesemission av units om högst cirka 29,3 MSEK.

Teckningskurs

0,80 SEK per unit (0,40 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt)

Villkor

Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit under teckningsperioden. En (1) unit består av två (2) nya aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen


27 december 2023
Extra bolagsstämma


4 januari 2024
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen


8 januari – 17 januari 2024
Handel i uniträtter


8 januari – 22 januari 2024
Teckningsperiod


24 januari 2024
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Mer information

Fullständiga villkor och anvisningar för erbjudandet till teckning av units kommer att återfinnas i bolagets EU-tillväxtprospekt och beräknas offentliggöras omkring den 3 januari 2024. Prospektet och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt på denna sida.

Investerarträff 15 januari 2024

Eurobatterys VD, Roberto García Martínez, kommer att presentera Bolaget på en investerarträff måndagen den 15 januari 2024 klockan 17:00–18:00 CET. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se evenemanget i efterhand, på Financial Hearings webcast. Observera att investerarträffen hålls på engelska. Registrering till investerarträffen görs på följande länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Om du önskar ställa muntliga frågor via telekonferens registrerar du dig via följande länk. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen med möjlighet att ställa frågor.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för Eurobattery Minerals AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika att teckna eller förvärva Värdepapperna.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  • Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Sydafrika, och
  • Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.