bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
24 november, 2016

Delårsrapport januari – september 2016

  •  Kärnborrningar i Fetsjön-Ormbäcken området i södra Västerbotten utfördes med lovande resultat.
  •  Proven från kärnborrningen används nu till anrikningsförök för att visa att metallerna kan utvinnas. Biologisk lakning kombinerat med föranrikning kan vara den bästa metoden.
  •  Orezones partners har utfört karteringsarbeten i undersökningstillstånden för litium i Sollefteå kommun och ämnar fortsätta under nästa fältsäsong.
  •  Konceptuella tekniska studier och marknadstudier pågår för att driva Fetsjön-Ormbäcken projektet vidare enligt fastställd plan.
  •  Resultatet för januari – september 2016 uppgick till -1 900 Tkr.
  •  Resultatet för tredje kvartalet 2016 uppgick till -546 Tkr.
  •  Resultatet för januari – september 2016 per aktie uppgick till -0,03kr.
  •  Nettoomsättningen under perioden var 0kr.
  •  Soliditeten under perioden var 93%.

Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på AktieTorget (ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla undersökningstillstånd, utföra värdeskapande arbeten i egen regi och sedan sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen tar vid. Mer information finns på www.orezone.se

VERKSAMHETSÖVERSIKT  Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid kommersiellt lämpliga tidspunkter.

Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur. 
 
Projektportföljen innehåller per rapportdatum tio helägda undersökningstillstånd om totalt 15 816 hektar. Ett undersökningstillstånd gäller i tre år och kan vid positivt resultat därefter förlängas i omgångar om vissa krav är uppfyllda.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Mineralisering med mer än hundra meters mäktighet påträffades i våra första borrhål i Fetsjön-Ormbäcken projektet.

Mineraliseringen består av metallförande grafitisk och organisk skiffer med zoner av REE-förande apatitrik skiffer. Främst REE är av ekonomiskt intresse. REE står för Rare Earth Elements, sällsynta jordartsmetaller, som är strategiska metaller för nästan all modern teknologi. Halterna av till exempel vanadin, titan, och molybden är också av intresse och dessa metaller kan eventuellt utvinnas som biprodukter.

Borrproven var i enlighet med förväntningarna. Samma typ av mineralisering som i Fetsjön påträffades också i Ormbäcken. Nu arbetar vi med försök för att se hur metallerna skall kunna utvinnas, vilket är lika essentiellt som halterna in-situ i berget.

Enligt försök på liknande malmer kan metallerna utvinnas genom biologisk lakning. Vi arbetar nu med att se på hur metoden skall kunna tillämpas på Fetsjön-Ormbäcken mineraliseringen.

Fetsjön-Ormbäcken är av EU designerad som en ”Critical Raw Materials Deposit”. Förekomsten kan mycket väl vara västliga Europas största REE-förekomst och vi tar den steg för steg vidare till en marknadsföringsbar informationsnivå.

Nu väntar en spännande utveckling för Orezone!

November 2016

Anders West

Verkställande direktör

PRIORITERADE PROJEKTOMRÅDEN

Orezone fokuserar prospekteringen till södra Västerbotten och då främst till Fetsjön-Ormbäcken prospektet där nu mineralisering som konceptuellt lämpar sig för storskaligt utnyttjande har påträffats.

Fetsjön och Ormbäcken ligger i Dorotea kommun och de båda områdena kan ses som ett integrerat projekt med tanke på att objekten ligger bredvid varandra och den synnerligen likartade geologin.

Tillståndsområdena Fetsjön-Ormbäcken täcker fosforit-rika skiffrar av kambro-silurisk ålder. De fosforit-rika skiffrarna innehåller sällsynta jordartsmetaller (REE) som är strategiskt viktiga metaller, särskilt utpekade av EU.

Bolaget sammanställer nu befintlig information och den nytillkommna informationen från borrningen för att verifiera och utvidga den potentiella förekomsten vid Fetsjön-Ormbäcken.

Andra element, som till exempel vanadin, titan, och molybden kan komma att öka värdet ytterligare.

Preliminära geologiska modeller baserade på befintliga data har utarbetats.

Ormbäcken ligger några kilometer öster om Fetsjön. Området har samma typ av mineralisering som Fetsjön, men betydligt mindre arbeten har utförts här. Arbetsprogram för båda objekten är godkända av berörda parter och den första borrningen har utförts.

Resultaten från säsongens borrning kopplad med informationen från all tidigare borrning och andra undersökningsarbeten visar klart och tydligt att vidare arbeten, då först anrikningsförsök för att se att metallerna verkligen kan utvinnas, är motiverade.

Anrikningsförsök utförs nu och de första resultaten är lovande.

Fetsjön- Ormbäcken ligger i det metallogenetiska området Tåsjö, som enligt publicerade metallogenetiska kartor bedöms ha potential för stora mineralförekomster. Statliga institutioner och bolag har uppskattningsvis i dagens penningvärde spenderat 20 miljoner kronor på prospekteringsarbeten inklusive borrning i Fetsjön och Ormbäcken med omnejd. Sveriges geologiska undersökning har på sin hemsida publicerat att Fetsjö-mineraliseringen innehåller 75 miljoner ton med 0,11 procent totala REE.

En del arbeten utfördes även i undersökningstillståndet Surberget nr 1 i Vilhelmina kommun, cirka fem mil nordost om Fetsjön, och i zink-gallium-flusspat objektet Åkerlandet, beläget öster om de andra objekten och i Åsele kommun.

Surberget är lovande för ett flertal metaller, bland annat bly, vanadin, nickel och molybden. Moränprover från området är anomala på molybden och bly. Ett kantigt och sannolikt korttransporterat block med blymineralisering i sandsten har påträffats inom tillståndsområdet.

Provtagning från det gamla brottet i Åkerlandet visade höga halter av zink och gallium i mineraliseringen där även flusspat förekommer. Vi har dock ännu inte funnit någon större utsträckning av mineraliseringen.

Surberget och Åkerlandet är i en tidig prospekteringsfas. Viss geologisk kartering och blockletning har utförts på båda objekten under fältsäsongen. Planerade arbeten omfattar i ett första steg mer detaljerad morän- och ytprovtagning. Efterföljande prospekteringsarbeten kommer att baseras på resultaten från denna provtagning.

Fetsjön-Ormbäcken objektet är av en sådan dignitet att alla arbeten fokuseras där för närvarande.

De pågående anrikningsförsöken kommer att föra Fetsjön-Ormbäcken till nästa nivå och ge projektet kritisk massa.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Borrningar utfördes i Ormbäcken. Analysresultaten som erhölls i september (se PM av 160926) var i högsta grad lovande.

All information, inklusive den betydande existerande informationen från Fetsjön har satts samman till en första geologisk modell av förekomsten.

Det väsentliga steget med anrikningsförsök för att se att metallerna verkligen kan utvinnas, pågår nu och de första resultaten är lovande.

Bolagets postadress och administrativa adress är ändrad till Orezone AB (publ), Box 262, 233 25 Svedala.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter att de första analysresultaten erhölls (se PM av 160926) inleddes kompletterande analyser. Därefter startades anrikningsförsök i oktober.

I slutet av oktober drabbade den värsta tyfonen genom tiderna norra Filippinerna, även Kalinga provinsen där Merrit Resources, som Orezone äger 10 % av, har sin verksamhet. Vägar i de bergiga västra delarna av provinsen är fortfarande stängda och elnätet där ligger nede. Verksamheten kan inte återupptas innan det finns essentiell infrastruktur som exempelvis väg. Lyckligtvis för Orezone är Merrit Resources bara en bråkdel av verksamheten och vårt fokus är helt på Fetsjön-Ormbäcken. Däremot är självfallet denna naturkatastrof en tragedi för den provins vi har en liten investering i.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Investeringar i utvecklingsarbeten uppgår till 443 Tkr under tredje kvartalet, totalt under 2016 uppgår investeringarna till 689 Tkr. Tidigare i år investerades även 162 Tkr i 10 % av det Filippinska bolaget Merrit Resources, Inc.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,05 kr. Soliditeten uppgick till 93 %. Likvida medel var vid periodens början 3 779 Tkr och vid periodens slut 1 144 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.  

Aktien

Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.  

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning hade Orezone cirka

3 900 aktieägare vid periodens utgång.

Anställda

I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom geofysiska mätningar, kärnborrning och kemiska analyser av bergprover utförs av konsultföretag, borrentreprenörer och certifierade laboratorier.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ställs inför. Branschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling av bolaget och verksamheten. Orezones koncept bygger på att uppgradera projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan form skall tillföra nytt kapital.

Bolaget har funnit indikationer på förekomster av olika metaller på flera ställen men har ännu inte kunnat fastställa den kommersiella potentialen. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant finns alltid risken att positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta områden har kommersiell potential och innebär därför en betydande ekonomisk risk. Därtill skall beaktas att Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet.

Redovisningsprinciper

Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Granskningsrapport

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas torsdagen den 23 februari 2017.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se och på www.orezone.se.

24 November 2016

Orezone AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta VD Anders West.

Telefon 0720 128698

E-post: info@orezone.se

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com