bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
7 april, 2022

Eurobattery Minerals beslutar om en riktad emission av konvertibler om 18 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Eurobattery Minerals AB (”Eurobattery” eller ”Bolaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission av konvertibler till Formue Nord Fokus A/S (”Konvertibelemissionen”). Bolaget tillförs ett nominellt belopp om 18,0 MSEK före emissions- och upplåningskostnader för att finansiera ytterligare förvärv av andelar i FinnCobalt Oyj ("FinnCobalt"), i linje med befintligt avtal och finansiera ytterligare värdeskapande investeringar, samt erhålla en större flexibilitet i att förvärva andra projekt eller delar av dessa.

Bakgrund och motiv

Eurobattery har idag sju undersökningstillstånd för sällsynta jordartsmetaller i Sverige, Corcel-projektet som ligger i La Coruña, Bibi-projektet i Ourense, Galicien, nordvästra Spanien samt Hautalampi-projektet i östra Finland genom den stegvisa möjligheten att förvärva 100 procent av FinnCobalt (tidigare Vulcan Hautalampi Oy).

Under 2021 och 2022 har Eurobattery genomfört borrningskampanjer i Hautalampi-projektet som möjliggör att Bolaget nu kan förvärva 40 procent av FinnCobalt. Konvertibelemissionen möjliggör ytterligare en upptrappning av framförallt Hautalampi-projektet genom ytterligare värdeskapande investeringar. Dessa investeringar resulterar i att en större andel av FinnCobalt kommer kunna förvärvas framöver. Under 2023 avser Eurobattery ha investerat i Hautalampi-projektet till den grad att 100 procents ägande av FinnCobalt kan uppnås.

Emissionslikviden från Konvertibelemissionen ger även en större flexibilitet och förhandlingskraft i andra projekt som ligger till grund för Bolagets framtida tillväxt. Nettolikviden avses användas till följande ändamål:

 • Förvärva 40 procent av FinnCobalt.
 • Finansiera ytterligare värdeskapande investeringar i Hautalampi-projektet för att fortsätta möjliggöra förvärv av FinnCobalt.
 • Utöka undersökningen i Corcel till Monte Mayor och Monte Castello baserat på de positiva resultaten hitintills.
 • Förvärva andra projekt, eller delar av dessa, som Bolaget har i sin pipeline.

Konvertibelemissionen

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission av konvertibler till Formue Nord Fokus A/S. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggörandet av en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning för att möjliggöra investeringar för fortsatt tillväxt. Villkoren för konvertibeln, inklusive konverteringskursen, har fastställts genom förhandling med Formue Nord Fokus A/S och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig. Konvertibelemissionen uppgår till 18,0 MSEK före emissions- och upplåningskostnader enligt villkoren nedan:

 • 1 200 000 konvertibler, som medför rätt till konvertering av 1 200 000 nya aktier fram till 11 april 2023.
 • Konverteringskurs om 15,0 SEK fram till 11 april 2023.
 • Nominellt lånebelopp om 18,0 MSEK.
 • Uppläggningsavgift om fem (5) procent av konvertibelbeloppet, vilket dras av från den initiala utbetalningen.
 • Konvertibelinnehavaren har rätt att under perioden från och med utbetalningsdagen till och med den 11 april 2023 konvertera lånet till aktier.
 • Minsta konverteringsbelopp om 4,5 MSEK per tillfälle.
 • I det fall hela lånet ej konverteras ska återbetalning av lånet ske senast den 11 april 2023.
 • Konvertiblerna löper med en årlig ränta om tolv (12) procent, förfallande till betalning kvartalsvis och på slutförfallodagen.
 • Full konvertering av konvertiblerna medför en ökning av aktiekapitalet om 1 200 000,00 SEK och utspädning om cirka sju (7) procent.
 • För det fall Bolaget genomför en riktad emission av aktier har konvertibelinnehavaren rätt att under en 10-dagarsperiod konvertera konvertibeln till en konverteringskurs motsvarande emissionskursen i den riktade emissionen, dock lägst 6,0 SEK.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i Konvertibelemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

press@eurobatteryminerals.com

https://investors.eurobatteryminerals.com/

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 07:30 CET.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

VIKTIG INFORMATION

OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER ENLIGT LAG OCH PERSONER I DE JURISDIKTIONER DÄR DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS ELLER DISTRIBUERATS BÖR INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA SÅDANA LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANDLA MED AKTIER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I EUROBATTERY MINERALS I NÅGON JURISDIKTION.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN SÅDAN REGISTRERING. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER ANNAT LAND ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE ÄR TILLÅTEN, ELLER DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com