bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
1 februari, 2024

Eurobattery Minerals beslutar om en riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen samt en riktad emission av konvertibler om 5,0 MSEK

Styrelsen i Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 27 december 2023, beslutat om en riktad emission av 4 980 152 units till garanter som ingått garantiåtaganden i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 november 2023 (”Företrädesemissionen”) och som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Eurobattery (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, 0,80 SEK per unit (motsvarande 0,40 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt). En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Betalning sker genom kvittning av fordran. Styrelsen i Eurobattery har även, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 27 december 2023, beslutat att genomföra en riktad emission till Formue Nord Fokus A/S (”Konvertibelemissionen”) av konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om 5,0 MSEK (”Konvertiblerna”), i enlighet med den avsikt som kommunicerades genom pressmeddelande den 22 november 2023. Vederlaget för Konvertibelemissionen erläggs genom kvittning av Formue Nord Fokus A/S:s fordran under Bolagets tidigare konvertibel av serie 2022/2023.

Villkor för Ersättningsemissionen

I samband med Företrädesemissionen kommunicerades att Företrädesemissionen omfattades av garantiåtaganden om totalt cirka 20,4 MSEK. I enlighet med garantiavtalen berättigade garantiåtaganden till garantiersättning motsvarande femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel eller tjugo (20) procent av garanterat belopp i form av units. Flera av garanterna har valt att erhålla sin ersättning i form av units i Bolaget och med anledning av detta har Eurobatterys styrelse idag beslutat om en riktad Ersättningsemission av totalt 4 980 152 units, motsvarande cirka 4,0 MSEK, till dessa garanter.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och bestämdes genom förhandling mellan garanterna och Bolaget, i samråd med rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Eurobattery med 9 960 304, från 93 171 534 till 103 131 838. Aktiekapitalet ökar därvid med 3 984 121,60 SEK, från 37 268 613,60 SEK till 41 252 735,20 SEK. Ersättningsemissionen medför således en utspädningseffekt på Bolagets aktie om cirka 9,7 procent.

Genom Ersättningsemissionen utges 4 980 152 teckningsoptioner av serie TO4 och 4 980 152 teckningsoptioner av serie TO5. Om samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO4 och TO5, inklusive de genom Företrädesemissionen emitterade teckningsoptionerna, utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 66 537 780 aktier, innebärande en utökad utspädning om cirka 39,2 procent, varav högst cirka 5,9 procent är hänförligt till de teckningsoptioner som emitterats genom Ersättningsemissionen.

Samtliga units i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av units.

Villkor för Konvertibelemissionen

Bolaget har en utestående skuld till följd av en konvertibel om nominellt 10,0 MSEK som emitterades till Formue Nord Fokus A/S till följd av beslut av extra bolagsstämman den 30 november 2022 och som berättigade innehavaren till konvertering av upp till 2 500 000 nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 4,00 SEK per aktie. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget åtagit sig att återbetala hela den utestående skulden inklusive ränta, varav cirka 6.6 MSEK återbetalas kontant och återstående belopp kvittas mot Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringskursen, har fastställts genom förhandling med Formue Nord Fokus A/S på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen vara marknadsmässiga. För Konvertibelemissionen gäller de huvudsakliga villkoren nedan:

  • 5 000 000 Konvertibler om totalt nominellt 5,0 MSEK, som medför rätt till konvertering av 10 416 666 nya aktier fram till och med den 9 augusti 2025 till en konverteringskurs om 0,48 SEK.
  • Minsta konverteringsbelopp om 1,0 MSEK per tillfälle.
  • I den mån konvertering inte har skett ska återbetalning av lånet ske senast den 9 augusti 2025.
  • Konvertiblerna löper med en årlig ränta motsvarande tolv (12) procent plus STIBOR 3M, förfallande till betalning kvartalsvis och på slutförfallodagen.
  • Vid full konvertering av Konvertiblerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 10 416 666 aktier, innebärande en utspädning om högst cirka 10,1 procent för befintliga aktieägare.
  • Den sammanlagda teckningskursen för Konvertiblerna uppgår till 95 procent av det sammanlagda nominella beloppet. Betalning ska ske genom kvittning av Formue Nord Fokus A/S:s fordran under den tidigare konvertibeln.
  • För det fall Bolaget genomför en riktad emission av aktier har konvertibelinnehavaren rätt att under en 10-dagarsperiod konvertera hela lånebeloppet till en konverteringskurs motsvarande emissionskursen i den riktade emissionen.

Formue Nord Fokus A/S har tecknat och tilldelats samtliga Konvertibler i Konvertibelemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med Formue Nord Fokus A/S rörande en likviditetseffektiv återbetalning av den utestående skulden till följd av den tidigare konvertibeln. Styrelsen har övervägt möjligheten att finansiera återbetalningen av den utestående skulden genom att genomföra en större företrädesemission av aktier än Företrädesemissionen, eller genom en företrädesemission av konvertibler, men har gjort bedömningen att en sådan företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad. Att erhålla garantier för en sådan företrädesemission skulle bli kostsamt för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är således att Konvertibelemissionen utgör den mest effektiva finansieringen av återbetalningen av den utestående skulden till Formue Nord Fokus A/S och är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen för Konvertiblerna har fastställts genom förhandling med Formue Nord Fokus A/S på armlängds avstånd, i samråd med rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer, och bedöms av styrelsen – mot bakgrund av överenskommelsen – vara marknadsmässig.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Uppdatering om inlämnandet av miljötillståndsansökan för det finska gruvprojektet

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com