bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
17 juli, 2020

Eurobattery Minerals företrädesemission tecknad till 209 procent, tillförs 47,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Eurobattery Minerals AB (NGM Nordic SME: ”BAT”; ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod 29 juni – 14 juli 2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 47,3 MSEK, före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 24,00 SEK per unit, där en unit består av två aktier och en teckningsoption. Omkring 37,3 MSEK, motsvarande cirka 78,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat units med stöd av uniträtter. Omkring 10,0 MSEK, motsvarande cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades utan stöd av uniträtter. Utfallet av Företrädesemissionen innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Likviden från Företrädesemissionen har säkerställt finansiering för fortsatt gruvverksamhet i både Corcel- och Hautalampi-projekten och möjliggör att Bolaget kan genomföra genomförbarhetsstudier i båda projekten.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 47,3 MSEK, varav cirka 0,6 MSEK erläggs genom kvittning av fordran mot BAT av Bolagets VD. Antalet aktier ökar med 3 938 142 från 9 845 357 till 13 783 499 när de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket medan aktiekapitalet ökar med 3 938 142 SEK från 9 845 357 SEK till 13 783 499 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 28,6 procent. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner. Totalt tillkommer 1 969 071 teckningsoptioner, vilka ger innehavaren rätt att under perioden 5-16 oktober 2020 teckna en ny aktie i Bolaget per utnyttjad teckningsoption. Ifall alla teckningsoptioner utnyttjar motsvarar det en utspädning om ytterligare 12,5 procent.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet, vilket upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 25 juni 2020. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till dem som tilldelats units idag den 17 juli 2020. De tecknade och tilldelade nya unitsen ska betalas kontant och betalning ska senast vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda på likviddagen, den 22 juli 2020, enligt instruktioner på avräkningsnotan. Inget meddelande går ut till de som inte fått tilldelning.

"Vi strävar efter att vara grunden i batteriproduktionens värdekedja i Europa och det är fantastiskt att se det stora stödet vi får från nuvarande och nya investerare. Genom denna kapitalanskaffning kan vi påskynda vår strategi genom att förkorta tiden för oss att bli en producent av etiska och helt spårbara batterimineraler för elbilsbranschen”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, vd

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com