bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
22 december, 2022

Eurobattery Minerals företrädesemission tecknad till cirka 56 procent – bolaget tillförs cirka 27,5 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Stockholm, 22 december 2022 – Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: "Eurobattery" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod mellan den 7 december och den 21 december 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 56 procent och Bolaget kommer att tillföras cirka 27,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 3,00 SEK per unit, där en unit innehöll en ny aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Omkring 25,2 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units med stöd av uniträtter. Omkring 2,3 MSEK, motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som tecknat units utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk och att övertilldelningsemissionen om högst 15,0 MSEK inte kommer att utnyttjas. Likviden från Företrädesemissionen kommer att användas till partiell återbetalning av en utestående konvertibel, fullbordande av förvärvet av samtliga aktier i FinnCobalt Oy samt fortsatta investeringar i Corcel- och Hautalampi-projekten.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 27,5 MSEK. Antalet aktier kommer att öka med 9 172 102 aktier, från 16 522 237 aktier till 25 694 339 aktier, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket i början av januari 2023. Aktiekapitalet kommer att öka med 9 172 102 SEK, från 16 522 237 SEK till 25 694 339 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 35,7 procent. När registrering har skett hos Bolagsverket omvandlas betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner. Totalt kommer 12 505 435 teckningsoptioner av serie TO3 att ges ut (inklusive de 3 333 333 teckningsoptioner som utges till Formue Nord Fokus A/S i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats genom pressmeddelande den 31 oktober 2022), vilka ger innehavaren rätt att under perioden mellan den 20 mars och den 31 mars 2023 teckna en ny aktie i Bolaget per utnyttjad teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer Bolagets aktie att spädas ut med ytterligare cirka 32,7 procent.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet, vilket upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 5 december 2022. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till dem som tilldelats units idag den 22 december 2022. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant och betalning ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast på likviddagen den 27 december 2022 enligt instruktioner på avräkningsnotan. Inget meddelande kommer att utgå till de som ej tilldelas units.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har utfärdats för publicering genom Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB, för offentliggörande den 22 december 2022 kl. 17:00 CET.

Rådgivare

Augment Partners AB agerade finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB agerade legal rådgivare i transaktionen.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com. Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com