bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
23 januari, 2024

Eurobattery Minerals offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen – tecknad till 77 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 22 november 2023 beslutade styrelsen i Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) om en företrädesemission av units om cirka 29,3 MSEK (”Företrädesemissionen”) vilken godkändes av extra bolagsstämman den 27 december 2023. Det preliminära utfallet indikerar att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 77,3 procent, med och utan uniträtter. Utfallet innebär att inga emissionsgarantier väntas tas i anspråk. Eurobattery tillförs därmed en total emissionslikvid om cirka 22,6 MSEK (varav cirka 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder) före emissionskostnader.

Preliminärt utfall

Den preliminära sammanställningen av teckningar visar att 26 230 295 units, motsvarande cirka 71,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. 2 058 442 units, motsvarande cirka 5,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Det preliminära utfallet indikerar därmed att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 77,3 procent. Bolaget tillförs med anledning av ovan en total emissionslikvid om cirka 22,6 MSEK före emissionskostnader (varav cirka 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder).

Företrädesemissionen i sammandrag

Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 4 januari 2024 erhöll en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som innehades i Bolaget. En (1) uniträtt berättigade till teckning av en (1) unit. Därutöver erbjöds möjligheten att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Företrädesemissionen löpte med teckningsperiod från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2024 och teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,80 SEK per unit.

Slutligt utfall och besked om tilldelning

Besked om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att distribueras i anslutning till offentliggörandet av slutligt utfall, indikativt den 24 januari 2024. Samtliga som har tecknat förväntas på basis av det preliminära utfallet att erhålla tilldelning. Tecknade och tilldelade units ska betalas senast tre dagar efter utfärdande av avräkningsnota, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTU och omvandling av BTU till units

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av februari 2024. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTU:er att ombokas till aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer, baserat på det preliminära utfallet, antalet aktier i Bolaget att öka med 56 577 474, från 36 594 058 till 93 171 532, och aktiekapitalet öka med 22 630 989,60 kronor, från 14 637 623,20 kronor till 37 268 612,80 kronor, efter beaktande av aktiekapitalsminskningen som beslutades vid extra bolagsstämma i Bolaget den 27 december 2023 och som kommer att registreras i samband med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobatterys webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals utökar sin andel i det finska Hautalampiprojektet till 100 procent

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com