bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
30 november, 2022

Eurobattery Minerals publicerar Q3-rapport för 2022 – Identifierat betydande uppsida i mineralresursen

Stockholm, 30 november 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) presenterar idag delårsrapport för de första nio månaderna 2022.

"Under tredje kvartalet fick vi fler goda nyheter från Finland. Den JORC-kompatibla rapporten som täcker hela Hautalampiprojektet uppskattar att 40 % mer metaller än vad som tidigare identifierats finns i området! Vi fokuserar nu på att utföra genomförbarhetsstudien som kommer att göra det möjligt för oss att förutsäga de ekonomiska möjligheterna. Som vi meddelat tidigare i november kommer den extra finansieringen att vara avgörande för att genomföra dessa analyser och för att finansiera de utestående 60 % som kvarstår i förvärvet av det finska batterimineralprojektet. Slutligen, i Spanien har vi skickat in all nödvändig information för att slutföra miljö- och drifttillståndet för Corcelprojektet", säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Strategiska och operativa höjdpunkter under de första nio månaderna 2022

 • I januari rapporterade Eurobattery Minerals AB mycket tillfredsställande första analysresultat från borrningarna i det spanska Corcelprojektet: en uppskattning görs om 60 miljoner ton mineraliserat berg med en nickelhalt på 0,25 procent. Dessa inledande analysresultat är från de två första borrhålen, av sju, som har undersökts från prospekteringsområdet Castriz under 2021. Tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello är Castriz ett av tre prospekteringsområden inom Corcelprojektet.
 • I februari informerades Eurobattery Minerals av FinnCobalt Oy, den aktuella ägaren till Hautalampiprojektet, om expansionen i östra Finland, med en nyligen beviljad reservering för att ansöka om undersökningstillstånd för det mycket lovande prospekteringsområdet Varislahti. Varislahti täcker över 23,6 km² mycket lovande mark som förväntas innehålla mineralerna nickel, kobolt, koppar, zink och guld. Det är idealiskt beläget i förhållande till befintlig infrastruktur och ligger nära Hautalampiprojektet. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt.
 • I mars rapporterade bolaget ytterligare analysresultat från borrningar i det spanska Corcelprojektet, som bekräftade de resultat som kommunicerades redan i januari: en uppskattning om 60 miljoner ton mineraliserat berg med en nickelhalt på 0,25 procent. Ackrediteringen av resursen sköts upp till andra kvartalet 2022 på grund av covid-19-relaterade problem vid det ansvariga ALS Global-laboratoriet.
 • I mars meddelade Eurobattery Minerals också de första resultaten från fas 2 av borrningarna som slutfördes inom ramen för nickel-, kobolt- och kopparprojektet i Hautalampi i östra Finland. Resultatet tydde på att resurserna i Hautalampi sitter ihop. Om de sitter ihop gör det planerad framtida gruvbrytning mer effektiv och ekonomisk. Liksom i fallet med Corcelprojektet har de fullständiga resultaten för Hautalampi skjutits upp på grund av covid-19-relaterade problem vid det ansvariga ALS Global-laboratoriet. Vid tidpunkten för tillkännagivandet förväntades resultaten under andra kvartalet 2022 tillsammans med uppdateringen av mineralresursen enligt JORC-koden.
 • I början av april beslutade bolaget att genomföra en riktad nyemission av konvertibler om 18 MSEK till Formue Nord Fokus A/S. Syftet med den riktade emissionen, som grundar sig på bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2021, är att finansiera förvärvet av de ytterligare aktierna i FinnCobalt i linje med befintliga avtal, att finansiera ytterligare värdeskapande investeringar och skapa flexibilitet för förvärv av ytterligare projekt eller delar av dem.
 • I maj slutförde Eurobattery Minerals ännu ett steg mot att förverkliga det finska batterimineralprojektet Hautalampi när miljökonsekvensbedömningen lämnades in. Miljökonsekvensbedömningen redogör för miljöläget för gruvprojekt i Hautalampi samt miljökonsekvensen från de utvärderade alternativen och deras betydelse. Så snart som det har bekräftats officiellt att Hautalampiprojektet efterlever miljölagstiftningen kommer ett av villkoren för att Eurobattery Minerals ska kunna starta gruvdrift i Hautalampi att vara uppfyllt.
 • Den 31 maj tog Eurobattery Minerals ytterligare ett viktigt steg mot att förverkliga en batterimineralgruva i Finland när bolaget köpte 40 procent av det finska batterimineralgruvprojektet från den aktuella ägaren FinnCobalt. Detta var första gången som bolaget utnyttjade optionen att stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt. Som tillkännagavs för omkring två år sedan avser Eurobattery Minerals att förvärva 100 procent av FinnCobalt till senast 2024.
 • I juni fick Eurobattery Minerals den oberoende rapporten NI 43-101 om Castrizfyndigheten, som ingår i Corcelprojektet. Rapporten omfattade 10 procent av fyndigheten och slutsatsen var att enbart denna del innehåller den mängd nickel som behövs till 500 000 bilbatterier. Med tanke på att Castrizfyndigheten har en nickelhalt på 0,23 procent kommer Eurobattery Minerals att i framtiden kunna producera mineraler till flera miljoner bilbatterier med en kapacitet om 60 kWh.
 • I juni utsågs också bolaget till ny vice ordförande i den Svensk-Spanska Handelskammaren (Cámara de Comercio Hispano Sueca). Det tvååriga vice ordförandeskapet delas med den svenska biltillverkaren Volvo Cars. Under mandatperioden kommer bolaget att dra nytta av bland annat nätverkande med företrädare från olika branscher och näringslivet samt politiker. Dessutom kommer bolaget att aktivt främja den gröna omställningen, som kommer att innebära att dess batterimineralprojekt, som också krävs för en utsläppsfri mobilitet, erhåller ytterligare EU-stöd.
 • Den 1 juli meddelade bolaget slutförandet av förvärvet av 40 procent av FinnCobalt, den aktuella ägaren till mark och samtliga gruvbrytningsrättigheter i det finska nickel-kobolt-koppar-projektet Hautalampi. I samband med affären slutförde Eurobattery Minerals styrelse en riktad nyemission om 802 734 aktier med ett totalvärde om 1 000 002 euro. Vidare betalades 250 000 euro kontant till de tre aktuella ägarna av FinnCobalt.
 • I augusti presenterade bolaget resultaten från en ny undersökning i Tyskland om konsumenternas attityd i fråga om batterimineraler när de köper bil. Undersökningen som genomfördes av analysföretaget YouGov visade bland annat att 48 procent av konsumenterna är beredda att betala ett högre pris för en hållbar batteriproduktion, och 57 procent stödjer mer gruvbrytning i Europa för att utvinna viktiga mineraler.
 • I augusti tog Eurobattery Minerals ytterligare ett viktigt steg i förberedelserna för att öppna en gruva i Corcelprojektet i Spanien när den nödvändiga informationen för att erhålla miljö- och verksamhetstillståndet lämnades in till energi- och gruvbyrån i La Coruña. För att erhålla de här tillstånden har Eurobattery Minerals nu lämnat in prospekteringsprojektet, miljökonsekvensstudien och återställningsplanen till de lokala myndigheterna.
 • I september meddelade Eurobattery Minerals att FinnCobalt Oy, majoritetsägaren i Hautalampiprojektet, hade erhållit en förfrågan om ytterligare information till Hautalampiprojektets miljökonsekvensbedömning från Norra Karelens närings-, trafik- och miljöcentral. Eurobattery Minerals uppfattning är att de här kraven kommer att bidra till och skynda på processen med det slutliga miljötillståndet och att arbetet med att slutföra miljökonsekvensbedömningen och förberedelserna för den slutliga miljötillståndsansökan kommer att inledas samtidigt.
 • I september presenterade bolaget en uppdaterad uppskattning gällande Hautalampiprojektet. Den oberoende uppskattningen enligt JORC-koden som har gjorts av AFRY Finland Oy som visade att jämfört med den tidigare analysen från 2021 har mineralresurserna i projektet i det närmaste fördubblats, med 40 procent mer metaller. Den nya uppskattningen överträffar Eurobattery Minerals tidigare förväntningar och bekräftar att gruvprojektet i Hautalampi har över en tredjedel mer batterimineraler än beräknat. Bolaget genomför nu ytterligare tekniska och finansiella utvärderingar av projekts bärkraft.

Nyckeltal tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (Q3 2021: 0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -3 857 KSEK (Q3 2021: -5 621 KSEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,25 SEK (Q3 2021: -0,36 SEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,23 SEK (Q3 2021: -0,36 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 580 KSEK (Q3 2021: -5 406 KSEK).

Nyckeltal årets första nio månader 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (9M 2021: 0 KSEK).
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -16 260 KSEK (9M 2021: -12 463 KSEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -1,06 SEK (9M 2021: -0,79 SEK).
 • Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,98 SEK (9M 2021: -0,79 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 945 KSEK (9M 2021:

-10 604 KSEK).

Väsentliga händelser efter perioden

 • I oktober mottog Eurobattery Minerals den fullständiga rapporten enligt JORC-koden. Rapporten hade titeln ”Hautalampi Ni-, Cu-, Co-Deposit Mineral Resource Estimate, Outokumpu, Finland”. Den oberoende rapporten framtagen av AFRY Finland Oy visade att jämfört med den tidigare analysen från 2021 har mineralresurserna i projektet i det närmaste fördubblats, med cirka 40 procent mer metaller.
 • I oktober fattade Eurobattery Minerals beslut om en företrädesemission om cirka 49,6 MSEK och föreslog en övertilldelningsoption om cirka 15 MSEK och fattade även beslut om att emittera ett konvertibellån om 10 MSEK. Cirka 24,8 MSEK av företrädesemissionen har säkrats genom teckningsåtaganden som motsvarar 50,0 procent av företrädesemissionen. Teckningsperioden för företrädesemissionen börjar den 7 december och slutar den 21 december 2022. Med den ytterligare finansieringen har Eurobattery Minerals för avsikt att slutföra förvärvet av 100 procent av Hautalampiprojektet från dess nuvarande ägare FinnCobalt under första halvåret 2023. Utöver att slutföra förvärvet av Hautalampi förväntar sig bolaget också att publicera en uppdaterad preliminär ekonomisk bedömning (PEA) och en preliminär genomförbarhetsstudie (PFS) gällande Hautalampi under första kvartalet 2023. I fråga om Eurobattery Minerals Corcelprojekt i Spanien förväntar sig bolaget att publicera nya metallurgiska resultat under fjärde kvartalet 2022 och påbörja ett tredje borrningsprogram under första kvartalet 2023, med målet att driva fram Corcel till samma projektfas som Hautalampi.
 • I november meddelade Eurobattery Minerals att Bergsstaten har beslutat att alla Eurobattery Minerals undersökningstillstånd automatiskt förlängs med ett år. Förlängningen är ett resultat av en lagändring för att mildra effekterna av pandemin, vilket förlänger giltigheten för alla undersökningstillstånd som var i kraft den 9 juni i år.
 • I november fick Eurobattery Minerals slutgiltigt beslut gällande koncessionsområdet för gruvverksamhet i Hautalampi. Att bolaget nu slutfört processen kring koncessionsområdet för gruvverksamhet i Hautalampi tar Eurobattery Minerals ett steg närmare en europeisk gruva för batterimineraler. Bolaget har nu full rätt att exploatera alla mineraltillgångar i området i enlighet med den finska gruvlagen.
 • I november meddelade Eurobattery Minerals att Ilari Kinnunen har utsetts till ny managing director för FinnCobalt Oy i Finland från och med den 1 mars 2023. Han ersätter nuvarande managing director Markus Ekberg, som kommer gå i pension. Markus Ekberg fortsätter som styrelseordförande för FinnCobalt Oy. Ilari Kinnunen, kommer att ansvara för utvecklingen och driften av det finska batterimineralprojektet Hautalampi. 

Detaljerad finansiell information

Eurobattery Minerals delårsrapport januari-september 2022 finns tillgänglig för nedladdning på företaget webbsida och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har utfärdats för publicering genom Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB för offentliggörande den 30 november 2022 kl. 07:30 CET.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Uppdatering om inlämnandet av miljötillståndsansökan för det finska gruvprojektet

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com