bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
14 december, 2020

FinnCobalts gruvprojekt Hautalampi har utarbetat och lämnat in en plan för projektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT"; "företaget"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oy har lämnat in en plan gällande Hautalampi-projektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Norra Karelens närings-, trafik- och miljöenhet  (“NTM-centralen”). FinnCobalt Oy räknar med att lämna in den slutliga MKB-rapporten före maj 2021. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oy.

”Jag är nöjd med framstegen i Hautalampi-projektet och att vi nu har lämnat in planen för den viktiga miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). I och med vårt fokus på etik och spårbarhet är en MKB ett första och viktigt steg för att kunna  leverera hållbart utvunna batterimineraler till elbilsindustrin," säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Om MKB-planen

MKB-planen redovisar de miljöeffekter som ska bedömas under MKB-utredningen samt de metoder som används för bedömningarna. Planen innehåller grundläggande information om FinnCobalt Oy:s planerade gruv- och bearbetningsteknik och om möjliga alternativ, en kommunikationsplan för MKB-utredningen samt en bedömning av projektets tidplan och MKB-arbetets utförande.

Enligt gällande miljölag, så kommer MKB-utredningen att redovisa den miljöpåverkan som uppkommer i samband med Hautalampi-projektets gruvdrift och malmbearbetning. Framför allt dessa delar:

  • människors hälsa och levnadsförhållanden i området
  • yt- och grundvatten, mark, luft, klimat, vegetation, fauna och biologisk mångfald
  • samhällsstruktur, byggnader samt natur- och kulturmiljö
  • relationen mellan dessa faktorer.

Tre alternativ ska utvärderas

Tre alternativ kommer att utvärderas i MKB-utredningen:

Alternativ 0: Inget gruvprojekt.

Alternativ 1: Underjordsbrytning med tillhörande flotationsanläggning för produktion av koppar- och nickel-koboltkoncentrat. Koncentratet kommer att säljas och transporteras ut för vidare bearbetning på annan plats.

Alternativ 2: Underjordsbrytning med tillhörande flotationsanläggning för produktion av koppar- och nickel-koboltkoncentrat.  Kopparkoncentratet kommer att säljas och transporteras ut för vidare bearbetning på annan plats.

Nickel-koboltkoncentratet kommer att bearbetas på plats för att producera kemiska produkter för batteriproduktion.

MKB-utredningen går vidare från plan till rapport

De viktigaste stegen i MKB-utredningen omfattar: en bedömning av miljöns nuvarande tillstånd; beskrivning av olika projektalternativ; bedömningar av alternativens miljöpåverkan och omfattningen och betydelsen av denna påverkan;  planer för att mildra negativ påverkan; publicering av en korrekt och heltäckande MKB-rapport. Rapporten ska bedöma påverkan på natur, människor och bebyggelse, beskriva exceptionella situationer, t.ex. miljöolyckor samt åtgärder för att mildra negativ påverkan.

Efter planeringen, så kommer en MKB-rapport om bedömda miljöeffekter att utarbetas enligt MKB-planen där hänsyn även tas till yttranden och synpunkter som inkommit. MKB-rapporten kommer bl.a. att presentera miljöns aktuella status och miljöeffekter av de olika alternativen samt en jämförelse mellan dessa. Dessutom kommer rapporten att presentera detaljerade metoder för att förebygga och mildra skadliga miljöeffekter.

MKB-förfarandet är en öppen process och invånare och andra sakägare har möjlighet att delta i denna. Invånare och berörda parter kan delta i processen genom att uttrycka sina åsikter till Östra Finlands NTM-centrum, som fungerar som samordnande myndighet. Organisationen har publicerat MKB-programmet på internet: https://www.ymparisto.fi/hautalammenkaivosYVA.

Synpunkter på MKB-planen avseende projektutvecklingen kan lämnas till Norra Karelens Närings-, Trafik- och Miljöcentral före den 8 januari 2021. Yttrandena ska skickas digitalt till  kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi    eller med post till adress PL 69 , 80101 Joensuu.

Öppet möte torsdag den 17e december

Ett publikt digitalt möte om MKB-planen kommer att hållas torsdagen den 17e december kl 17.00. En inbjudan kan erhållas genom att skicka e-post till  petra.paldanius@envineer.fi eller genom hemsidan https://www.finncobalt.com/?lang=fi där den finns tillgänglig mellan 16e och 17e december.

Allmänheten kommer senare att få möjlighet att lämna synpunkter på den färdiga miljökonsekvensbeskrivningen. Ytterligare ett offentligt möte kommer att hållas efter att MKB-rapporten har slutförts.

Vänligen observera att mötet och allt material kommer att vara på finska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://investors.eurobatteryminerals.com//en/

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com