bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
19 maj, 2017

Fullständiga förslag till beslut inför Orezone AB (publ):s årsstämma den 14 juni 2017

Punkt 8

Aktieägare representerande ca 40 procent av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att ordinarie styrelseledamöter ska arvoderas med 70 000 kronor vardera. Styrelsens ordförande ska arvoderas med 150 000 kronor. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla något styrelsearvode. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 9

Aktieägare representerande ca 40 procent av rösterna föreslår att Claes Lindqvist, Otto Persson och Martin Liljestrand omväljs till ordinarie styrelseledamöter samt att Johan Paulson väljs som ny ordinarie ledamot. Det kan noteras att Krister Sundblad och Anders West avgår som styrelseledamöter i samband med denna stämma.

Johan Paulsson innehar genom bolag 14 653 000 aktier i Oreszone AB (publ) vilket motsvarar cirka 24 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Johan Paulsson är vd i bolaget och är även sedan många år tillbaka egenföretagare samt drev fram till 2013 framgångsrikt ungdomsbehandlingshem på Gotland. Därtill är Johan Paulsson aktiv och verksam i gödsel och gödningsbolaget Grow Fantastic AB.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra §8 i bolagsordningen så att bolagsstämma även kan hållas i Stockholm, Malmö och Göteborg oaktat att styrelsens säte är i Vilhelmina. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga A.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 29 800 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar cirka 50 % av det totala antalet aktier i Bolaget. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet.

Styrelsen föreslår att advokaten My Simonsson eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 6 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar cirka 10 % av det totala antalet aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra Bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i Bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen föreslår att advokaten My Simonsson eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Maj 2017

Styrelsen i Orezone AB (publ)

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com