bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
1 juni, 2021

Kommuniké från årsstämma i eurobattery minerals den 1 juni 2021

Årsstämma med aktieägarna i Eurobattery Minerals AB hölls den 1 juni 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman beslutade, bland annat, följande.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom och Roberto García Martínez för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande beslutade årsstämman att omvälja Henrik Johannesson.

Omvalde årsstämman Stein Karlsen som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 80 000 till styrelseledamöterna utom styrelseordföranden och med 250 000 kronor till styrelseordföranden.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 20 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.

Beslut om riktad emission

Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 60 800 aktier. De nya aktierna ska endast kunna tecknas av Nazgero Consulting Services Ltd. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att kunna betala ersättning till verkställande direktören på ett likviditetseffektivt sätt.

Teckning ska omfatta det antal aktier vars sammanlagda teckningslikvid närmast uppgår till 608 000 kronor. Teckningskursen per aktie uppgår till 15,13 kronor, vilket motsvarar den volymviktade betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under tio handelsdagar närmast före dagen för bolagsstämmans beslut. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning, senast den 11 juni 2021.

Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 4 juni 2021. Vid tecknande av samtliga aktier kommer bolagets aktiekapital öka med 60 800 kronor. Antalet aktier kommer i sådant fall att öka med 60 800.

Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktören

Årsstämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör inklusive en riktad emission av högst 533 001 teckningsoptioner serie 2021/2024 till den verkställande direktören. Syftet med incitamentsprogrammet är att erbjuda den verkställande direktören möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av den verkställande direktören senast den 1 juni 2021. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 2 juni 2024 till och med den 2 september 2024 till en teckningskurs om 21,84 kronor per aktie, vilket motsvarar 140 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 30 april 2021 till och med den 31 maj 2021.

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2021/2024 kommer bolagets aktiekapital öka med 533 001 kronor. Antalet aktier kommer i sådant fall att öka med 533 001 innebärande en utspädning om 3,29 procent i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget idag.

Kostnaderna förenade med incitamentsprogrammet uppskattas endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogrammet, samt eventuellt kostnader för återköp av teckningsoptioner om den verkställande direktörens anställning upphör före den 2 juni 2024 då samtliga teckningsoptioner intjänats.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martinez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Uppdatering om inlämnandet av miljötillståndsansökan för det finska gruvprojektet

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com