bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
27 december, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurobattery Minerals AB

Eurobattery Minerals AB ("Bolaget") har idag, den 27 december 2023, hållit en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade bland annat om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units och övriga därmed sammanhängande förslag samt om val av ny styrelseledamot. Kallelsen till den extra bolagsstämman och fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.eurobatteryminerals.com.

Företrädesemission och därmed sammanhängande beslut

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 22 november 2023 om nyemission av högst 36 594 058 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,80 kronor per unit, motsvarande 0,40 kronor per aktie. En unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är fastställd till den 4 januari 2024. Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 58 550 492,80 kronor förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 utnyttjas för teckning av aktier.

Extra bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om:

  • ändring av aktiekapitalsgränserna i Bolagets bolagsordning och minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den beslutade företrädesemissionen av units; och
  • ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra den beslutade företrädesemissionen av units.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Johan Jonsson ("Aktieägaren"), att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställande av styrelsearvode

Vidare beslutades, i enlighet med Aktieägarens förslag, att ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 490 000 kronor ska utgå, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att genom omval utse Henrik Johannesson, Jan Olof Arnbom och Roberto Garcia Martinez som styrelseledamöter samt genom nyval utse Eckhard Cordes som styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henrik Johannesson omvaldes som styrelseordförande.

Emissionsbemyndigande

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande 40 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Bolagsordningens nya gränser för aktiekapital och antal aktier

I enlighet med beslut fattade på extra bolagsstämman ska Bolagets aktiekapital vara lägst 33 600 000 kronor och högst 134 400 000 kronor och antal aktier i Bolaget ska vara lägst 84 000 000 och högst 336 000 000.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com