bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
15 december, 2022

Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Eurobattery Minerals företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Stockholm, 15 december 2022 – Styrelsen för gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”EBM”, ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 5 december 2022 ("Prospektet"). Tilläggsprospektet har i dag godkänts av Finansinspektionen och sedermera offentliggjorts på Bolagets samt Finansinspektionens respektive hemsidor. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 12 december 2022 genom pressmeddelande offentliggjorde resultat av metallurgiska studier för Corcel-projektet. Bolaget har vidare tydliggjort att erbjudandet att teckna units i Tyskland omfattas av undantag från prospektskyldighet.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i den företrädesemission som Eurobattery offentliggjorde den 31 oktober 2022 ("Företrädesemissionen") har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar efter offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 20 december 2022.

Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som anmält sig för teckning av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets emissionssida, www.eurobatteryminerals.com/emission-2022/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, www.augment.se/offerings/, på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissonen hänvisas till Prospektet och Tilläggsprospektet.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com