bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
10 maj, 2019

Pressmeddelande Orezones företrädemission tecknad till 23,8 MSEK

Teckningsperioden för Orezone AB:s (”Orezone” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare löpte ut den 7 maj 2019 och företrädesemissionen tecknades till 90 procent, vilket innebär att Orezone tillförs cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.

2 216 329 aktier, motsvarande cirka 65 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter. 1 183 147 aktier, motsvarande cirka 35 procent, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tas ej några garantiåtaganden i anspråk.

Genom företrädesemissionen ökar Orezones aktiekapital med 6 798 952 SEK till 19 389 390 SEK. Antalet aktier i Bolaget ökar med 3 399 476 till 9 694 695 aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 21, 2019.

“Jag är glad för det visade intresset i emissionen. Det tillförda kapitalet möjliggör den prospektering vi har planerat för de tre målen i Corcel-projektet. Samtidigt kommer vi att fortsätta utvärdera nya potentiella projekt inom batterimetaller för att bygga en portfölj av intressanta mineraltillgångar och projekt.” säger Roberto Garcia Martinez.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 8:30 CEST.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72,email: info@augment.se är Orezones Mentor.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Orezone i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com