bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
24 januari, 2024

Slutligt utfall i Eurobattery Minerals företrädesemission – tillförs cirka 23 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Det slutliga utfallet i Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) företrädesemission om cirka 29,3 MSEK (”Företrädesemissionen”) visar att 28 288 738 units tecknades, motsvarande en teckningsgrad om cirka 77,3 procent. Eurobattery tillförs med anledning av detta en total emissionslikvid om cirka 22,6 MSEK (varav 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder) före emissionskostnader. Nettolikviden kommer bland annat att användas för utveckling av batterimineralsprojektet Hautalampi och återbetalning av räntebärande skulder.

Slutligt utfall

Företrädesemissionen omfattade totalt 36 594 058 units. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Det slutliga utfallet visar att 26 230 296 units, motsvarande cirka 71,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. 2 058 442 units, motsvarande cirka 5,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Utfallet innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till cirka 77,3 procent.

Övrig information

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 22,6 MSEK (varav 1,6 MSEK erhålls genom kvittning av skulder). Antalet aktier kommer att öka med 56 577 476, från 36 594 058 till 93 171 534, när de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av februari 2024. Aktiekapitalet kommer att öka med 22 630 990,40 kronor, från 14 637 623,20 kronor till 37 268 613,60 kronor, efter beaktande av aktiekapitalminskningen som beslutades vid extra bolagsstämman i Bolaget den 27 december 2023 och som kommer att registreras i samband med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket. Utspädningen för de aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen uppgår till cirka 60,7 procent.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTU att ombokas till aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5. Sammanlagt kommer 28 288 738 teckningsoptioner av serie TO4 och 28 288 738 teckningsoptioner av serie TO5 att ges ut, vilka ger innehavarna rätt att under perioderna 7 maj – 21 maj 2024 respektive 7 oktober – 18 oktober 2024 teckna en ny aktie i Bolaget per utnyttjad teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 kommer Bolagets aktie att spädas ut med ytterligare cirka 37,8 procent.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättades med anledning av Företrädesemissionen och offentliggjordes den 3 januari 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till dem som tilldelats units idag, den 24 januari 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant och betalning ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast på likviddagen den 29 januari 2024 enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eurobatterys webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Ökad takt i det finska gruvprojektet i fokus när Eurobattery Minerals publicerar bokslutskommuniké för 2023

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com