bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
2 oktober, 2020

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020:1 har fastställts till 12,00 SEK och nyttjandeperioden inleds måndag 5 oktober 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Eurobattery Minerals AB (publ) (NGM Nordic SME: "BAT"; "Bolaget") genomförde under juni-juli månad 2020 en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2020:1 (”Teckningsoptionerna”). De som tecknade en (1) unit i företrädesemissionen under perioden 29 juni till 14 juli erhöll därmed en (1) Teckningsoption per tecknad unit. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurobattery Minerals AB. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av en (1) Teckningsoption är 12,00 SEK. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds måndagen den 5 oktober och pågår fram till och med 16 oktober 2020. Emissionslikviden kommer användas för fortsatta genomförbarhetsstudier för Corcel- och Hautalampi-projekten, men även för att utröna möjligheterna till nya intressanta förvärv av tillgångar i Europa.

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag:

  • Innehavare av Teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd (1) Teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 12,00 SEK per aktie.
  • Antal utestående Teckningsoptioner är 1 969 071 stycken, vilket vid full teckning i nyemissionen motsvarar 1 969 071 nya aktier i Bolaget.
  • Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 23,6 MSEK, före emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK.
  • Teckningsperiod inleds måndag den 5 oktober 2020.
  • Sista dag för handel med Teckningsoptioner är onsdag den 14 oktober 2020.
  • Teckningsperioden avslutas fredag den 16 oktober 2020.
  • Offentliggörande av utfall förväntas under vecka 43.

Övrig information

För dig som har förvaltarregistrerade Teckningsoptioner, d.v.s. på en depå hos förvaltare, ska teckning och betalning med stöd av Teckningsoptioner ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För dig som har direktregistrerade Teckningsoptioner, d.v.s. på ett VP-konto, ska teckning ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedel. Anmälningssedel kommer finnas tillgänglig på Bolagets och Aqurat Fondkommission AB:s hemsidor (www.eurobatteryminerals.com respektive www.aqurat.se) samt Augment Partner AB:s erbjudandesida (offers.augment.se/).

För fullständiga villkor avseende Teckningsoptionerna, vänligen se villkor som även finns tillgängliga att ladda ner på Bolagets hemsida (se ovan).

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com