bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
6 maj, 2024

Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 har fastställts till 0,40 SEK och utnyttjandeperioden inleds tisdag 7 maj 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Stockholm, 6 maj 2024 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: "EBM", "Eurobattery" eller "Bolaget") genomförde en företrädesemission av units, med teckningsperiod från och med den 8 januari till och med den 22 januari 2024, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 (”Företrädesemissionen”). Den som tecknade units i Företrädesemissionen under teckningsperioden erhöll för varje (1) unit två (2) nya aktier i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie TO4 (”Teckningsoption av serie TO4”) samt en (1) teckningsoption av serie TO5. Varje (1) Teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurobattery under utnyttjandeperioden som inleds den 7 maj och löper till och med den 21 maj 2024. Teckningskursen för teckning av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna av serie TO4 har idag fastställts till 0,40 SEK per aktie. Emissionslikviden avses användas till att slutföra förvärvet av FinnCobalt Oy samt fortsatt arbete vid det finska batterimineralprojektet Hautalampi.

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag

  • Innehavare av Teckningsoptioner av serie TO4 äger rätt att för varje (1) innehavd Teckningsoption av serie TO4 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.
  • Antal utestående Teckningsoptioner av serie TO4 är 33 268 890, vilket vid full teckning skulle innebära att antalet aktier i Bolaget ökar med 33 268 890 aktier, från 103 131 838 aktier till 136 400 728 aktier, och att aktiekapitalet skulle öka med 13 307 556,00 SEK, från 41 252 735,20 SEK till 54 560 291,20 SEK.
  • Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna av serie TO4 kan Bolaget tillföras högst cirka 13,3 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden för Teckningsoptioner av serie TO4 löper från och med den 7 maj till och med den 21 maj 2024.
  • Sista dag för handel i Teckningsoptionerna av serie TO4 är den 17 maj 2024.
  • Utfallet beräknas offentliggöras den 23 maj 2024.
  • För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen av aktier med stöd av Teckningsoptioner innebär detta en utspädning om cirka 24,4 procent vid fullt utnyttjande av de utestående Teckningsoptionerna av serie TO4.

Övrig information
För investerare som har sina Teckningsoptioner av serie TO4 registrerade på depå hos förvaltare ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO4 ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För investerare som har sina Teckningsoptioner av serie TO4 direktregistrerade på VP-konto ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO4 ske enligt instruktioner på anmälningssedel som skickas ut per post. Anmälningssedel kommer även att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to4/, på Augment Partners AB:s erbjudandesida, www.augment.se/offerings/, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se.

För mer information om Teckningsoptionerna av serie TO4, vänligen se fullständiga villkor som finns tillgängliga för nedladdning på Bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to4/.

Teckningsoptioner av serie TO5
En (1) teckningsoption av serie TO5 kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie under utnyttjandeperioden från och med den 7 oktober till och med den 18 oktober 2024, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under de tio handelsdagarna från och med den 20 september till och med den 3 oktober 2024, dock lägst 0,40 SEK per aktie och högst 0,52 SEK per aktie.

Rådgivare
Augment Partners AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerade legal rådgivare i transaktionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättades av Bolaget i samband med Företrädesemissionen i vilken teckningsoptioner av serie TO4 och serie TO5 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals tillförs cirka 5,1 MSEK genom optionsinlösen

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com