bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
23 februari, 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

  • Orezone genomförde nyemission våren 2015. Handeln på AktieTorget inleddes i juni 2015.
  • Intensiva rekogniserings- och fältarbeten under fältsäsongen resulterade i att bolaget ansökte om ett antal undersökningstillstånd.
  • Nya undersökningstillstånd beviljades under året, bland annat över Fetsjö-mineraliseringen med omnejd. SGU har publicerat uppgifter om en resurs på 75 miljoner ton i Fetsjön.
  • Teckningsoptioner nyttjades till 88,7% och bolaget tillfördes därigenom cirka 3,7 Mkr.
  • Fortsatta arbeten planeras i ett flertal undersökningstillstånd med fokus på södra Västerbotten.
  • Periodens resultat för helåret uppgick till -1 600 Tkr.

Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag listat på AktieTorget (ticker: ORE), som genomför prospektering och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen. Mer information finns på www.orezone.se

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för räkenskapsåret januari till december 2015 uppgick till 0 kr. Resultatet uppgick till -1 600 Tkr. Resultatet för fjärde kvartalet 2015 uppgick till -463 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Orezone bedriver verksamhet inom råvarusektorn. Övergripande syftet är att identifiera, förvärva, förädla och skapa mervärden i bolagets projekt.

Orezone AB (publ) med säte i Göteborg är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med målsättningen att skapa värden genom investeringar i prospektering. Orezone har för närvarande tio undersökningstillstånd om totalt 15 816 hektar, geografiskt fokuserade främst på södra Västerbotten.

Under november 2014 delade dåvarande huvudägaren Archelon AB ut 46,4 procent av sitt aktieinnehav i Orezone AB till aktieägarna, varmed bolaget fick cirka 3 400 nya aktieägare.

Under mars 2015 genomfördes en emission i bolaget, som listades på AktieTorget i juni 2015. Till aktien var knuten en teckningsoption av serie TO1, som förföll 2015-11-23.

Teckningsoptionerna nyttjades till 88,7%. Bolaget tillfördes därigenom 3 724 519 kronor.

Efter nyttjandet av teckningsoptionerna uppgår antalet aktier i bolaget till 59 595 736 st och aktiekapitalet till 1 191 914,72 kronor.

Under året har rekogniserings- och undersökningsarbeten utförts i fält med positivt resultat.

Resultatet av arbetet föranledde ansökan om nya undersökningstillstånd inom främst Dorotea kommun.

PRIORITERADE PROJEKTOMRÅDEN

Fetsjön – Dorotea

Fetsjö-tillståndet beviljades i november 2015. Tillståndsområdet täcker fosforit-rika skiffrar av kambrosilurisk ålder. De fosforit- rika skiffrarna för sällsynta jordartsmetaller (REE, rare earth elements), som är strategiska metaller.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på sin hemsida publicerat att Fetsjö-mineraliseringen innehåller 75 miljoner ton med 0,11% totala REE.

De tidigare arbetena och existerande data innebär självfallet ett värde och en kostnadsbesparing för Orezone.

Bolaget sammanställer nu existerande information och utarbetar arbetsprogram för att verifiera och utvidga den potentiella förekomsten.

Ormbäcken – Dorotea

Ormbäcken ligger några kilometer öster om Fetsjön. Tillståndet beviljades i september 2015. Området innehåller samma typ av mineralisering som Fetsjön, men betydligt mindre arbeten har utförts. Orezone ser i Ormbäcken en betydlig upside till Fetsjön. Arbetsprogram är under utarbetande.

Fetsjön och Ormbäcken ligger i det metallogenetiska området Tåsjö, som enligt publicerade metallogenetiska kartor är ett av Sveriges mest lovande för stora mineralförekomster.

Genom de båda objekten Fetsjön och Ormbäcken har bolaget tillförts ett betydande potentiellt värde och vi ser med tillförsikt fram emot vidare arbeten under kommande fältsäsong.

Surberget – Vilhelmina

Undersökningstillståndet Surberget nr 1 ligger i Vilhelmina kommun, cirka fem mil nordost om Fetsjön.

Surberget ligger i två överlappande metallogenetiska områden, dels det metallogenetiska området Dorotea, som är lovande för bly, dels fjällkedjerandens skiffrar, som är potentiella för bl.a vanadin, nickel, molybden och andra metaller.

Moränprover i området är anomala med avseende på molybden och bly. Ett kantigt och sannolikt korttransporterat block med blymineralisering i sandsten har påträffats i tillståndsområdet.

Surberget är i en tidig prospekteringsfas. Arbetsprogram för Surberget för fältsäsongen 2016 är under utarbetande. De kommande arbetena kommer först att innefatta mer detaljerad morän och ytprovtagning. Vidare arbeten kommer att baseras på resultaten.

Vissa arbeten har även utförts och kommer att utföras i andra av bolagets undersökningstillstånd.

VD:s kommentar

Året som gått har i högsta grad varit händelserikt för Orezone och dess aktieägare.

Arbetet påbörjades direkt efter emissionen i mars 2015. När skogsbilvägarna blev farbara efter tjällossningen i början av juni började ett intensivt rekogniserings- och fältarbete som pågick helt fram till slutet av november när snön började falla.

Resultatet av fältsäsongens arbete är att Orezone nu har undersöknings-tillstånd över flera synnerligen potentiella objekt, däribland Fetsjö-mineraliseringen som mycket väl kan vara en REE-förekomst av världsklass.

Fetsjön och närliggande objekt kommer att ha högsta prioritet med uppföljande arbeten under kommande fältsäsong. Vi kommer självfallet även att arbeta i våra andra undersökningstillstånd.

Det rådande läget i råvarumarknaden gör att Orezone har mindre konkurrens än vad vi skulle haft i en högkonjunktur.

Råvarumarknaden har nu genomlidit en lång tid på bottennivån och har rimligen på sikt bara en väg att gå – uppåt.

Orezone kommer då att stå väl rustade för att få in partners eller sälja sina objekt.

Göteborg i februari 2016

Anders West,

Verkställande direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Händelser under året

Aktien listades på AktieTorget den 22 juni 2015 under kortnamnet ORE.

Rekognoserings- och fältarbeten utfördes under fältsäsongen från mars till november.

Händelser under årets fjärde kvartal

Undersökningstillståndet Fetsjön nr 1 beviljades i november. Äldre information om Fetsjö-objektet existerar och objektet höjde bolagets nivå betydligt.

Bolagets teckningsoptioner av serie TO1 förföll 2015-11-23. Teckningen föll väl ut och teckningsoptionerna nyttjades till 88,7%.

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillfördes bolaget 3 724 519 kronor.

Händelser efter periodens utgång

I februari 2016 inlämnades till Bergsstaten en ansökan om undersökningstillstånd för litium, niob och tantal. Området, benämnt Ladumyrberget nr 1, ligger i Sollefteå kommun. Projektet kan komma att innebära en breddning av bolagets portfölj av strategiska metaller.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Under året har 948 Tkr investerats i bolagets undersökningstillstånd.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,09 kr. Soliditeten uppgick till 97 %. Likvida medel var vid periodens början 198 Tkr och vid periodens slut 3 779 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.

Aktien

Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015, vilket alltså blev första handelsdag. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning fanns 4 039 aktieägare den sista december 2015.

Anställda

I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser utförs av inhyrda konsulter och entreprenörer.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämman planeras äga rum torsdagen den 21 april 2016 i Göteborg. Klockslag och plats meddelas senare. Årsredovisning för 2015 publiceras på Orezones hemsida senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen kommer även att hållas tillgänglig i tryckt format på bolagets kontor i Göteborg och skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.

Utdelning

Styrelsen avser föreslå kommande årsstämma att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Redovisningsprinciper

Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Insynspersoner och aktieinnehav

Ingen förändring avseende personer med insyn har skett under verksamhetsåret.

Granskningsrapport

Denna bokslutsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för januari – mars 2016 lämnas torsdagen den 26 maj 2016.

Delårsrapport för januari – juni 2016 lämnas onsdagen den 17 augusti 2016.

Delårsrapport för januari – september 2016 lämnas torsdagen den 24 november 2016.

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas torsdagen den 23 februari 2017.

Göteborg den 23 februari 2016
Orezone AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta VD Anders West.
Telefon 031-131190, mobil 0720 128698
E-post: info@orezone.se

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com