bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
23 februari, 2017

Bokslutskommuniké 2016

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för räkenskapsåret januari till december 2016 uppgick till 81 Tkr. Resultatet uppgick till -2 555 Tkr. Resultatet för fjärde kvartalet 2016 uppgick till -655 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT
Orezone bedriver verksamhet inom råvarusektorn. Övergripande syftet är att identifiera, förvärva, förädla och skapa mervärden i bolagets projekt.

Orezone AB (publ) med säte i Vilhelmina är ett renodlat mineralprospekterings-bolag med mål att skapa värden genom investeringar i prospektering. Orezone har för närvarande tio undersökningstillstånd om totalt 15 816 hektar, geografiskt fokuserade främst på södra Västerbotten.

Under året har datainsamling från publika källor, karteringsarbeten och blockletning samt borrningsarbeten utförts.

Arbetet har fokuserats på bolagets huvudobjekt, Fetsjön-Ormbäcken projektet, beläget i Dorotea kommun, Västerbottens län.

Resultatet av arbetet är positivt och föranleder planering av vidare borrning och anrikningsförsök.

PRIORITERADE PROJEKTOMRÅDEN

Fetsjön – Ormbäcken, Dorotea

Fetsjö-tillståndet beviljades i november 2015. Tillståndsområdet täcker fosforitrika skiffrar av kambrosilurisk ålder. De fosforitrika skiffrarna innehåller sällsynta jordartsmetaller (REE, rare earth elements). Sällsynta jordartsmetaller är strategiska metaller.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på sin hemsida publicerat att en del av Fetsjö-mineraliseringen innehåller 75 miljoner ton med 0,11% totala REE.

Ormbäcken ligger några kilometer öster om Fetsjön. Tillståndet beviljades i september 2015. Området innehåller samma typ av mineralisering som Fetsjön, men betydligt mindre arbeten har utförts. Två borrhål sattes i tillståndsområdet Ormbäcken i Juli. Resultatet visar på mineralisering av samma typ som i Fetsjön.

Fetsjön och Ormbäcken ligger i det metallogenetiska området Tåsjö, som enligt publicerade metallogenetiska kartor är ett av Sveriges mest lovande för stora mineralförekomster.

Genom de båda objekten Fetsjön och Ormbäcken har bolaget ett betydande potentiellt värde och vi ser med tillförsikt fram emot vidare arbeten under kommande fältsäsong.

Surberget – Vilhelmina

Undersökningstillståndet Surberget nr 1 ligger i Vilhelmina kommun, cirka fem mil nordost om Fetsjön.

Surberget ligger i två överlappande metallogenetiska områden, dels det metallogenetiska området Dorotea, som är lovande för bly, dels fjällkedjerandens skiffrar, som är potentiella för bl.a vanadin, nickel, molybden och andra metaller.

Moränprover i området är anomala med avseende på molybden och bly. Ett kantigt och sannolikt korttransporterat block med blymineralisering i sandsten har påträffats i tillståndsområdet.

Surberget är i en tidig prospekteringsfas. Arbetsprogram för Surberget för fältsäsongen 2017 är under utarbetande. De kommande arbetena kommer först att innefatta mer detaljerad morän och ytprovtagning. Vidare arbeten kommer att baseras på resultaten.

Vissa arbeten har även utförts och kommer att utföras i andra av bolagets undersökningstillstånd.

VDs kommentarer

Året som gått har i högsta grad varit positivt för Orezone.

Under 2015 utfördes intensiva rekogniseringsarbeten, fokuserade på de norra delarna av landet.

Resultatet av det arbetet var att Orezone sökte och beviljades undersökningstillstånd över REE mineraliseringen i Fetsjön – Ormbäcken, samt över ett antal andra objekt.

I 2016 fokuserades arbetet på att öka informationsnivån om Fetsjön – Ormbäcken, som mycket väl kan vara en REE-förekomst av världsklass. Borrningsarbeten utfördes i Ormbäcken.

All information om Fetsjön – Ormbäcken har nu sammanställts och arbeten att finna potentiella samarbetspartner har påbörjats.

Vidare borrningsarbeten och anrikningsförsök planeras samtidigt som Orezone nu med tillförsikt arbetar med att hitta samarbetspartners.

Februari 2016

Anders West,

Verkställande direktör


VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Händelser under året

Under vintern och våren sammanställdes tillgänglig information och arbetsplaner för arbetet under fältsäsongen utarbetades.

I februari 2016 inlämnades till Bergsstaten ansökan om undersökningstillstånd för litium, niob och tantal. Området, benämnt Ladumyrberget nr 1 ligger i Sollefteå kommun. Projektet  innebär en breddning av bolagets portfölj av strategiska metaller utan vidare åtaganden från Orezones sida. När tillståndet beviljades överfördes detta till Scandian Minerals AB mot kostnadsersättning och royalty från eventuell framtida produktion. Scandian utförde inledande fältarbeten under fältsäsongen 2016.

I mars investerades 162 Tkr i 900 000 aktier (36%) i det Filippinska bolaget Merrit Resources, Inc. som arbetar med småskalig guldutvinning. I November drabbades bolagets infrastruktur och anläggning av en synnerligen kraftig tyfon och återuppbyggnad har ännu inte skett.

Under fältsäsongen juni till september utfördes borrningsarbeten i Ormbäcken området samtidigt som karteringsarbeten utfördes i hela Fetsjön – Ormbäcken området. Samtidigt utfördes viss kartering och blockletning i områdets övriga tillståndsormåden.

Därefter påbörjades analys och laboratorie arbeten som fortskred under resten av året.

Händelser efter periodens utgång

All tillgänglig information sammanställdes under januari och februari 2017. Arbetet att finna potentiella samarbetspartners har nu påbörjats.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Under året har 706 Tkr investerats i bolagets undersökningstillstånd och 162 Tkr investerats i ett Filippinskt bolag inom småskalig guldutvinning.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,04 kr. Soliditeten uppgick till 92 %. Likvida medel var vid periodens början 3 779 Tkr och vid periodens slut 429 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.

De två största riskerna är enligt styrelsens bedömning finansieringsbehov och tillgång till kapital samt prospekteringsrisk. Ytterligare finansiering krävs för en gynnsam utveckling i bolaget.

Styrelsen och ledningen bedömmer att likviditeten inte är tillräcklig för nästkommande 12 månader räknat från balansdagen. Fondkommissionär har anlitats och en emission är planerad i första halvåret av 2017.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika alternativ till fortsatt finansiering.

Aktien

Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015, vilket alltså blev första handelsdag. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning fanns 4 039 aktieägare den sista december 2016.

Anställda

I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser utförs av inhyrda konsulter och entreprenörer.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämman planeras äga rum tisdagen den 18-e april 2017 i Göteborg. Klockslag och plats meddelas senare.

Årsredovisning för 2016 publiceras på Orezones hemsida senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen kommer även att skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.

Utdelning

Styrelsen avser föreslå kommande årsstämma att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Redovisningsprinciper

Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Insynspersoner

På bolagstämman 21-e April 2016 nyvaldes Claes Lindqvist, Otto Persson och Martin Liljestrand som styrelseledamöter medan Krister Sundblad nyvaldes som oberoende styrelseledamot. Anders West omvaldes.

Granskningsrapport

Denna bokslutsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för januari – mars 2017 lämnas torsdagen den 26 maj 2017.

Delårsrapport för januari – juni 2017 lämnas onsdagen den 17 augusti 2017.

Delårsrapport för januari – september 2017 lämnas torsdagen den 24 november 2017.

Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdagen den 23 februari 2018.

Vilhelmina den 23 februari 2017

Orezone AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Anders West, mobil 0720 128698

E-post: info@orezone.se

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com