bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
23 februari, 2018

Bokslutskommuniké 2017

________________________________________________________________ 

  •  Kärnborrningar i Fetsjön-Ormbäcken området i södra Västerbotten utfördes 2016 med lovande resultat.
  •  Proven från kärnborrningen används nu fortsatta försök för att visa att metallerna kan utvinnas.
  •  Orezone AB arbetar aktivt med att söka industriella partners för att driva Fetsjön-Ormbäcken projektet vidare enligt fastställd plan.
  •  Periodens resultat för helåret uppgick till -886 Tkr.

Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på AktieTorget (ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla undersökningstillstånd, utföra värdeskapande arbeten i egen regi och sedan sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen tar vid. Mer information finns på www.orezone.se


OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för räkenskapsåret januari till december 2017 uppgick till 0 Tkr. Resultatet uppgick till -886 Tkr. Resultatet för fjärde kvartalet 2017 uppgick till -290 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Orezone AB (publ) med säte i Svedala är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur. 

Under november 2014 delade dåvarande huvudägaren Archelon AB ut 46,4 procent av sitt aktieinnehav i Orezone AB till aktieägarna, varmed bolaget fick cirka 3 400 nya aktieägare.

Under mars 2015 genomfördes en emission i bolaget, som listades på AktieTorget i juni 2015. Till aktien var knuten en teckningsoption av serie TO1, som förföll 2015-11-23.

Teckningsoptionerna nyttjades till 88,7%. Bolaget tillfördes därigenom 3 724 519 kronor.

Efter nyttjandet av teckningsoptionerna uppgår antalet aktier i bolaget till 59 595 736 st och aktiekapitalet till 1 191 914,72 kronor.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Att Fetsjön-Ormbäcken har förutsättningar för att vara västliga Europas största REE-förekomst är den bas för dialog med potentiella samarbetspartner jag har som inriktning.

Att hitta och ta bolagets projekt vidare med industriella samarbetspartner är i linje med bolagets prioriteringar och tidigare uttalade strategi och vi tar den steg för steg vidare till en presenterbar och tydlig informationsnivå.

Att jobba tillsammans med industriella partners är en förutsättning för att projektet skall kunna tas vidare till nästa fas, då det dels behövs en bredare kompetensbas och också en helt annan volym av pengar för att konkretisera projektet kommersiellt.

Att föra dialog med industriella samarbetspartner är därför det som jag prioriterar högst som bolagets nästa steg.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

Februari 2018

Lars Blixt
Verkställande direktör


VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Händelser under årets fjärde kvartal

Under perioden har bolagets styrelse fortsatt föra aktiva dialoger med industriella sammarbetspartners.

Händelser efter periodens utgång

Bolag har efter räkenskapsårets utgång inbjudit till en extra bolagsstämma den 14 mars 2018. På stämman föreslår styrelsen att beslut fattas om att emittera aktier om högst 119 191 472 st nya aktier. Emissionen syftar till att säkerställa bolagets likviditet och fortsatta arbete.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Under året har 1 335 Tkr investerats i bolagets undersökningstillstånd.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till – 0,01 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,03 kr. Soliditeten uppgick till 42 %. Likvida medel var vid periodens början 429 Tkr och vid periodens slut 224 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.  

Aktien

Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.  

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015, vilket alltså blev första handelsdag. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning fanns 3 736 st aktieägare den sista december 2017.

Anställda

I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser utförs av inhyrda konsulter och entreprenörer.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar
inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämman planeras äga rum torsdagen den 28 juni 2018. Klockslag och plats meddelas senare. Årsredovisning för 2017 publiceras på Orezones hemsida senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen kommer även att hållas tillgänglig i tryckt format på bolagets kontor och skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.

Utdelning

Styrelsen avser föreslå kommande årsstämma att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Redovisningsprinciper

Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Insynspersoner och aktieinnehav

Under året har Anders West avgått som styrelseledamot och VD och räknas inte längre som en person med insyn. Lars Blix har tillträtt som VD och ingår nu i personkretsen med insyn.

Granskningsrapport

Denna bokslutsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för januari – mars lämnas torsdagen den 24 maj 2018.
Delårsrapport för januari – juni lämnas torsdagen den 16 augusti 2018.
Delårsrapport för januari – september lämnas torsdagen den 22 november 2018.
Bokslutskommuniké för 2018 lämnas torsdagen den 21 februari 2019.

Svedala den 23 februari 2018

Orezone AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta VD Lars Blixt, mobil 070-947 35 40
E-post: info@orezone.se


Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com