bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
26 februari, 2020

Eurobattery Minerals AB publicerar bokslutskommuniké januari–december 2019

Fjärde kvartalet 2019 (samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 KSEK).
 • Rörelseintäkterna efter avskrivningar/nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 547 KSEK (-1 737 KSEK).
 • Vinsten per aktie efter avskrivningar/nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -0,26 SEK (-0,58 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 494 KSEK (-1 305 KSEK).
Helåret 2019 (samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseintäkterna efter avskrivningar/nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -11 808 KSEK (-3 483 KSEK).
 • Vinsten per aktie efter avskrivningar/nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -1,21 SEK (-0,8 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 504 KSEK (-1 308 KSEK).
Viktiga händelser under perioden
 • Under kvartalet genomförde bolaget ett borrprogram som omfattade 4 borrhål om totalt 998 m i vilket man testade flera stora geokemiska och geofysiska anomalier som tidigare definierats i Castrizförekomsten, som är en del av det större nickel-kobolt-koppar (Ni-Co-Cu) Corcel-projektet i nordvästra Spanien.
 • Kärnborrningarna påbörjades vid Castriz den 17 september och slutfördes den 7 november 2019. Genom geologisk loggning och geokemisk provtagning av borrhålen har man konstaterat att det finns stora områden av en ultramafisk bergart med förhöjda halter av Ni-Co-Cu-mineral. Mineral- och bergartsundersökningar har påbörjats för att beräkna potentialen för ekonomisk utvinning.
 • Under kvartalet genomförde bolaget nya provtagningar för petrografisk och kemisk analys i våra svenska projekt och block och hällar som hittats och analyserats tidigare har undersökts ytterligare.
 • Bolaget välkomnade valet av Monia Benbouzid som styrelseordförande. Monia är expert på områdena marknad och greentech och har haft ledande positioner inom flera stora organisationer, som bland annat FN, Miljöpartiet och Afrikanska unionen.
Viktiga händelser efter perioden
 • Bolaget släppte de slutliga resultaten från de återstående två kärnborrhålen vid Castriz. Resultaten visar att de anomala nivåerna av nickel nu förekom längs en zon på mer än 700 meters längd och 700 meters bredd. Det är ett betydligt större område än vad tidigare analyser och borrningar indikerade.
 • Bolaget har också införlivats som medlem att delta i EU-projektet S3-MINE. Det främsta målet med S3-MINE är att utveckla och genomföra pilotprojekt inom gruvnäringen vid tio olika anläggningar i sex EU-länder för att visa på möjligheter med att införa innovativ digital teknik i hela gruvans livscykel, som ett kraftfullt verktyg för att öka effektiviteten, valmöjligheten och lönsamheten i gruvans drift, samtidigt som såväl miljöpåverkan som hälso- och säkerhetsproblem minimeras. Som en av de utvalda medlemmarna i S3-MINE-projektet kan bolaget ansöka om finansiellt stöd från en fond som är avsatt för detta projekt.
Sammanfattning av VD-ordet:
 • Under kvartalet genomförde bolaget borrprogrammet vid Castrizförekomsten.
 • Borrningarna har bekräftat det som tidigare prospekterare ursprungligen rapporterade. Den omfattande zonen med berggrund med förhöjda halter av Ni-Co-Cu är mycket större än man tidigare trott, och uppmätte cirka 700 m på längden och upp till 700 m på bredden.
 • Under 2020 kommer bolaget att slutföra de återstående testerna vid Castrizförekomsten som behövs för att utvärdera dess ekonomiska potential.
 • Bolaget har också börjat planera sitt arbetsprogram för Corcel-projektet för 2020 och avser att utöka prospekteringsinsatserna till potentiella zoner i andra områden i projektet.
 • Bolaget har genomfört nya provtagningar för petrografisk och kemisk analys i våra svenska projekt och de stenblock och hällar som hittats och analyserats tidigare har undersökts ytterligare.
 • Företaget är stolt över vad som har uppnåtts hittills och fortsätter att implementera sin strategi att bli ett Europabaserat gruvbolag för utvinning av etiskt och fullt spårbara batterimineraler som är viktiga för elfordonsmarknaden i Europa.
Eurobattery Minerals AB bokslutskommuniké januari – december 2019 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats: https://investors.eurobatteryminerals.com//ekonomiska-rapporter/   För ytterligare information, vänligen kontakta: Roberto García Martínez, VD E-post: roberto@eurobatteryminerals.com Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 08:00 CEST. Kort om Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com