bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
31 augusti, 2015

Halvårsrapport januari – juni 2015

RESULTAT OCH OMSÄTTNING
Resultatet för perioden januari – juni 2015 uppgick till -888 Tkr. Resultatet för andra kvartalet 2015 uppgick till -851 Tkr. Nettoomsättningen under första halvåret 2015 var 0 kr. Jämförande belopp från 2014 redovisas ej.

HISTORIK
Bolaget bildades år 2009 under namnet Resolution Energy RE AB med avsikt att utföra seismiska undersökningar för oljeindustrin. Den planerade verksamheten fullföljdes inte, och bolaget var vilande fram till våren 2014, då det förvärvades av Archelon AB och därvid namnändrades till Orezone AB.

Efter beslut på en extra bolagsstämma i november 2014 delade huvudägaren Archelon ut knappt hälften av sitt aktieinnehav i Orezone, som därigenom fick ca 3 400 nya aktieägare.

VERKSAMHETSÖVERSIKT
Orezone AB (publ) med säte i Göteborg är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med målsättningen att skapa värden genom investeringar i prospektering.

Målsättningen är att på kortast möjliga tid och till lägsta möjliga kostnad upparbeta potentiella mineralfyndigheter. För att maximera värdet för aktieägarna ämnar bolaget sälja eller finna partners till sina projekt vid en kommersiellt lämplig tidpunkt under prospekteringsfasen.

Projektportföljen innefattar tio undersökningstillstånd om 14 572 hektar. I första hand är det bas- och legeringsmetaller samt sällsynta jordartsmetaller (REE-metaller) som är av intresse.

Ett undersökningstillstånd gäller i tre år och kan därefter förlängas i omgångar om vissa villkor är uppfyllda.

Huvudägaren Archelon tar en aktiv del i bolagets projektutveckling. Även administration och kontorslokaler i Göteborg delas med Archelon.

VD:s KOMMENTAR
Bästa aktieägare,

Orezone har haft en framgångsrik sommar! Vi har jobbat intensivt i fält och har nu identifierat områden som kan representera stora värden även i ett internationellt perspektiv. Visserligen är projekten i sin linda och vi fortsätter arbeta i fält fram till att snön faller. Därefter börjar vi bearbeta våra data och arbetar vidare med att utveckla bolaget. Det kommer att bli en spännande höst och vinter.

När vi introducerade oss på marknaden på försommaren gick det ju inte riktigt som vi tänkt oss och vi fick in mindre kapital än planerat, vilket kanske inte är att undra över i dagens marknad för prospekteringsbolag. Å andra sidan skulle vi som ett litet nyetablerat bolag i en högkonjunktur ha svårt att konkurrera om de objekt som vi nu har i vår portfölj.

Med tanke på den lågkonjunktur som rådde vid vår börsintroduktion och som fortfarande råder i prospekteringsbranschen vill jag ge alla aktieägare en stor eloge för Er framsynthet! När vinden väl vänder så kommer det att ske plötsligt och vi som bolag kommer då att kunna finna rätt partners för den projektportfölj som vi nu bygger.

Igen gratulerar jag Er för Er framsynthet och tackar för förtroendet för detta första halvår!

Göteborg i augusti 2015

Anders West

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET
Under perioden har Orezone fortsatt arbetet med att utveckla prioriterade områden i framför allt Västerbotten, där bolaget identifierat intressanta områden med avseende på REE och legeringsmetaller såsom vanadin (V) och molybden (Mo) samt basmetaller som zink (Zn).

Under första halvåret 2015 har Orezone utfört följande utvecklingsarbeten:

-        Utfört provtagning och kartering av V-, Mo- och REE-objektet Surberget i Västerbotten. Provtagning i provgropar planeras som nästa steg.

-        Ingått ett optionsavtal med det australiska bolaget Flitegold Pty Ltd, som har första rätt att ingå avtal med Orezone över objektet Surberget.

-        Genomfört regional prospektering i främst Västerbotten.

-        Utfört provtagning och karteringsarbeten vid nickelobjektet Svartlå i Norrbotten.

-        Påbörjat geofysisk tolkning med moderna metoder av gamla geofysiska data över bolagets objekt i västra Bergslagen.

Styrelsen fattade den 12 januari 2015 beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Erbjudandet omfattade teckning av units under perioden 9 mars till den 14 april 2015. Varje unit innehåller en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (TO 1). Teckningskursen var 0,25 kr per unit.

Emissionen tillförde Orezone ca 4,2 Mkr före kostnader och var till ca 60 procent säkerställd genom emissionsgarantier. Den skulle vid full teckning inbringat 6,9 Mkr.

Efter registrering av de nya aktierna ökade aktiekapitalet med 337 521 kr och uppgår nu till 892 521,42 kr. Emissionen av 16 876 071 aktier innebär att antalet aktier efter nyemissionerna uppgår till 44 626 071 st. Därutöver emitterades 16 876 071 teckningsoptioner.

Bolagets aktie blev efter genomförd emission godkänd för upptagande till handel vid AktieTorget. Första handelsdag för Orezones aktier och teckningsoptioner var den 22 juni 2015.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Den regionala prospekteringen under första halvåret var framgångsrik och förde till att följande ansökningar om undersökningstillstånd inlämnades till Bergsstaten efter halvårsskiftet:

-        Zinkobjekt i Åsele kommun. Höga zinkhalter av så kallad ”direct shipping grade” har påträffats på gamla upplag. Okulärbesiktningar ger vid handen att objektet också kan ha ekonomisk storlek. Objektet innehåller även betydande halter av gallium, som är en sällsynt metall som används i till exempel halvledare. Mineraliseringen har potential att i storlek och halt minst motsvara Lovisagruvan i Bergslagen. En av Orezone nyligen genomförd tolkning av så kallade LIDAR-data (ljus- och radarbaserade flygmätningar med extremt hög upplösning avseende topografiska höjdskillander) bekräftar iaktagelserna av den potentiella utbredningen i fält. LIDAR är ett relativt nytt mätverktyg som får ett allt större genomslag inom malmprospektering.

-        REE-, Mo- och V-objekt i Dorotea kommun. Okulärbesiktningar och tolkningar av tillgängliga geofysiska data ger vi handen att objektet har potential som kan representera stora tonnage.

-        REE-, Mo- och V-objekt i Dorotea kommun. Här har den för länge sedan nedlagda statliga institutionen Nämnden för statens gruvegendom (NSG) borrat och påvisat ett tonnage om 75 miljoner ton av 0.11 procent kombinerat REE enligt dåtidens beräkningsregler. Objektet kan representera ett betydande nettovärde. Orezone tar nu fram så mycket gammal information som möjligt innan arbetsprogram utarbetas.

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar

Inga investeringar har skett under första halvåret 2015.

Kommentarer till räkenskaperna
Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,05 kr. Soliditeten uppgick till 87,9 %. Likvida medel var vid periodens början 198 Tkr och vid periodens slut 1 705 Tkr.

Tillgångarna består i huvudsak av de helägda undersökningstillstånd som innehas av Orezone. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.

Delårsrapporter för 2014 föreligger ej. Orezon var då ett dotterbolag till Archelon AB. Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015.

Aktien och teckningsoptionen
Första handelsdag: 22 juni 2015
Handelsplats: AktieTorget
Aktiens kortnamn: ORE
Aktiens ISIN-kod: SE0006452546
Teckningsoptionens kortnamn: ORE TO 1
Teckningsoptionens ISIN-kod: SE0006877825

Enligt Euroclears sammanställning hade Orezone 3 436 registrerade aktieägare den sista juni 2015. Antalet aktier uppgår till 44 626 071 st.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till 75 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Emellertid gäller att teckningskursen skall uppgå till högst 0,55 kronor/aktie och ett lägst 0,25 kronor/aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioderna 2015-08-24 – 2015-09-07 och 2015-11-02 – 2015-11-23. Teckning sker genom samtidig kontant betalning. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 19 november 2015.

Organisation
Utöver VD finns i nuläget ingen fast anställd personal. Huvudägaren Archelon AB stöttar Orezone med operativa, tekniska och administrativa tjänster. Prospekteringsarbete är säsongsbetonat till sin natur och undersökningar i fält utförs mestadels under snö- och tjälfria perioder, varvid bolaget engagerar personal genom tillfälliga anställningar och på konsultbasis.

Miljö
I sin verksamhet följer Orezone de riktlinjer för god miljöpraxis vid prospektering som tagits fram av SveMin (en branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Medarbetare och konsulter ska arbeta på ett miljömässigt riktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar med målsättningen att i möjligaste mån undvika mark- och miljöskador i samband med arbetets utförande. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Minerallagen (1991:45) och Miljöbalken (1998:808).

Framtida utveckling
Prospekteringsverksamheten skall fortsätta utvecklas med syfte att påvisa kommersiella, det vill säga säljbara, råvarubaserade tillgångar. Arbetet bedrivs för närvarande i egen regi. Orezone strävar dock efter att få in partners i sina projekt. Bolagets möjligheter att avyttra påvisade fyndigheter styrs bland annat av rådande och förväntade metallpriser på världsmarknaden.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Enligt styrelsens bedömning är de två största riskerna finansieringsbehov och kapital samt prospekteringsrisk. Prospekteringsbranschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling av bolaget. Därtill skall beaktas att Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet.

Med nuvarande planerad verksamhet blir likviditeten givetvis ansträngd. Orezones koncept är att uppgradera projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan form skall tillföra nytt kapital. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera även andra alternativ till fortsatt finansiering.

Årsstämma och utdelning
Årsstämma för räkenskapsåret 2014 hölls i Göteborg den 11 juni 2015. Resultat- och balansräkning fastställdes enligt framlagd årsredovisning. Ingen utdelning lämnas för år 2014. Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Patric Perenius, Anders West, Tore Hallberg och Reijo Hämäläinen samt nyvaldes Björn Ersman. Hans Janzon hade avböjt omval. Mer information om de beslut som fattades finns i stämmokommuniké publicerad på www.orezone.se samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

Redovisningsprinciper
Orezone AB (publ) tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – september 2015 lämnas tisdagen den 24 november 2015.

Bokslutskommuniké för 2015 lämnas tisdagen den 23 februari 2016.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på www.orezone.se.

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna halvårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Göteborg den 31 augusti 2015
Orezone AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Anders West.
Telefon 031-131190, mobil 0720 128698

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com