bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
17 augusti, 2017

Halvårsrapport januari – juni 2017

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Resultatet för perioden januari till juni 2017 uppgick till -632 Tkr. Resultatet för andra kvartalet 2017 uppgick till -259 Tkr. Nettoomsättningen under perioden var 0 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Orezone AB (publ)  ·  Box 262  ·  233 23  Svedala  ·  info@orezone.se 

Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Att Fetsjön-Ormbäcken har förutsättningar för att vara västliga Europas största REE-förekomst är den bas för dialog med potentiella samarbetspartner jag har som inriktning.

Att hitta och ta bolagets projekt vidare med industriella samarbetspartner är i linje med bolagets prioriteringar och tidigare uttalade strategi och vi tar den steg för steg vidare till en presenterbar och tydlig informationsnivå.

Att jobba tillsammans med industriella partners är en förutsättning för att projektet skall kunna tas vidare till nästa fas, då det dels behövs en bredare kompetensbas och också en helt annan volym av pengar för att konkretisera projektet kommersiellt.

Att föra dialog med industriella samarbetspartner är därför det som jag prioriterar högst som bolagets nästa steg.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

Augusti 2017

Johan Paulsson

Verkställande direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Under perioden har aktiva dialoger med industriella sammarbetspartners har inletts.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Beroende på resultat av dialogen med sammarbetspartner kommer styrelsen i ett senare skede ta ställning till om en nyemission skall företas.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Investeringar i utvecklingsarbeten uppgår till 0 Tkr under andra kvartalet, totalt under 2017 uppgår investeringarna till 0 Tkr.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,03 kr. Soliditeten uppgick till 71 %. Likvida medel var vid periodens början 429 Tkr och vid periodens slut 328 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.  

Aktien

Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.  

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning hade Orezone cirka

4 039 aktieägare vid periodens utgång.

Anställda

I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom geofysiska mätningar, kärnborrning och kemiska analyser av bergprover utförs av konsultföretag, borrentreprenörer och certifierade laboratorier.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ofta ställs inför. Branschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling av bolaget och verksamheten. Orezones koncept bygger på att uppgradera projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan form skall tillföra nytt kapital.

Bolaget har funnit indikationer på förekomster av olika metaller på flera ställen men har ännu inte kunnat fastställa den kommersiella potentialen. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant finns alltid risken att positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta områden har kommersiell potential och innebär därför en betydande ekonomisk risk. Därtill skall beaktas att Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet.

Redovisningsprinciper

Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Granskningsrapport

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för januari – september 2017 lämnas torsdagen den 24 november 2017.

Bokslutskommuniké för 2017 lämnas fredagen den 23 februari 2018.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se och på www.orezone.se.

15 augusti 2017

Orezone AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta VD Johan Paulsson.

Telefon 070-7105360

E-post: info@orezone.se

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com