bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
4 september, 2019

HÖGRE NICKEL OCH KOBOLTVÄRDEN VID CORCEL ÄN TIDIGARE ENLIGT NY UNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING

• De geokemiska och geofysiska undersökningarna är avslutade vid prospekteringsobjektet Castriz i norra Spanien • De nya undersökningarna uppvisar betydligt bättre metallvärden än vad tidigare utförda jordprovtagningar visat • Höga nickelvärden, med upp till 0,66% Ni i jordprover, bekräftar malmpotentialen i Castriz (äldre analyser visade max 0,3% Ni). Fler än 146 prover hade nickelhalter över 0,15%, vilket är en vedertagen ekonomisk break-even för nickelfyndigheter som bryts i dagbrott • Nickelanomalierna sammanfaller med förhöjda kopparkoncentrationer (upp till 0,2% Cu) • Koboltanalyserna visade på bättre värden än tidigare undersökningar • Geokemiska anomalier i ytan och som följer förhöjda magnetiska anomalier i underliggande berggrund indikerar troligen mineralanrikande omvandlingsprocesser i berggrunden • De mycket lovande resultaten innebär att ytterligare prospekteringsinsatser sätts in vid Castriz • Flera borrplatser har utsetts i området med planerad start för borrningsarbeten i september • En kortfattad teknisk rapport bifogas nedan

Läs hela rapporten här

CORCEL NICKEL-KOBOLT-KOPPAR PROJEKT - UPPDATERING OCH SAMMANFATTNING

Eurobattery Minerals AB ("BAT"; ”Bolaget”) är ett svenskt gruv- och prospekteringsföretag med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande på batterimineraler avsedda för fordonsindustrin. Företaget redovisar här en uppdatering över Bolagets undersökningar av nickel-, kobolt- och kopparförekomsten i Castriz inom Corcelprojektet i Galicien. Bolaget påbörjade undersökningarna vid prospekteringsobjektet Castriz sommaren 2019 och har nyligen fått de slutliga analysresultaten och geologiska tolkningarna från fältarbetsprogrammet. Programmet har omfattat geologisk kartläggning, jordprovtagning och geofysiska markmätningar av magnetism samt undersökningar med markpenetrerande georadar (GPR). Bifogad rapport redovisar resultaten från fältarbetsarbetsprogrammet.

- Jag är glad att kunna redovisa goda resultat från de geokemiska och geofysiska undersökningar som genomförts vid prospekteringsprojektet Castriz i Spanien, säger Roberto Garcia Martinez, VD för Eurobattery Minerals AB. Mängden nickel och kobolt i marken är betydligt högre än vad de äldre markprovtagningarna visade på 80-talet och resultaten stödjer Bolagets uppfattning att Castriz har en fantastisk potential att kunna producera ett betydande tillskott av viktiga, efterfrågade mineraler till den europeiska batterimarknaden.

Under fältaktiviteterna kunde flera stora zoner med anomal nickelhalt (Ni) lokaliseras, upp till 1 km i längd. Dessa sammanfaller med större magnetiska anomalier i den underliggande berggrunden. Zonerna tolkas vara resultatet av hydrotermala omvandlingsprocesser i berggrunden, vilka anrikat nickelhaltiga sulfidmineral och avsatt dem i vissa geologiska strukturer, de strukturer som indikerats med magnetiska mätningar.

Metallhalter upp till 0,66% Ni har erhållits i jordprover vid Castriz. 52 prover visade halter större än 0,2% Ni och i 146 analyserade prover var Ni-halten över 0,15%. En vanligt förekommande ekonomisk break-even halt för ytliga mineraliseringar lämpliga för gruvdrift i dagbrott är 0,15% Ni. Resultatet visar på betydligt högre Ni-halter än vad tidigare utförda markprovtagningar vid Castriz visade. Tidigare har ett maximivärde på 0,3% Ni uppmätts. Anomala halter av koppar (upp till 0,2% Cu) och kobolt (upp till 0,08% Co) har också kunnat påvisas i stråk där kopparanomalierna sammanfaller med nickelanomalier. Anomaliernas storlek är uppseendeväckande eftersom metallhalter i jordprover vanligtvis är lägre än i underliggande berggrund på grund av utspädningen i jord. Därför kan högre metallhalter förväntas på djupet.

Formerna på de geokemiska och geofysiska anomalierna samt deras storlek stöder Bolagets uppfattning att Castriz är ett mycket högkvalitativt prospekteringsobjekt med en fantastisk potential för att påträffa en större förekomst av nickel. Integrerade Ni-Co-Cu-anomalier finns ofta i närheten av sulfidanrikningar, bl.a. pentlandit och kopparkis, nickel- respektive kopparmineral som är mycket eftertraktade på marknaden för tillverkning av batterier för elfordon. Bolaget bedömer därför att resultaten hittills har visat på att fortsatta undersökningar är nödvändiga. Under innevarande kvartal kommer därför djupborrningar att genomföras på de mest intressanta platserna. Eurobattery Minerals kommer att redovisa uppdateringar under de kommande veckorna när borrningarna påbörjas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD E-post: roberto@eurobatteryminerals.com Webbplats: https://investors.eurobatteryminerals.com//sv/

Detta meddelande är den typ av information som företaget är skyldigt att redovisa enligt EU:s förordning gällande marknadsmissbruk. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för publicering på 04.09.2019 2019 på 08:00 CEST

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är Bolagets Mentor.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals utökar sin andel i det finska Hautalampiprojektet till 100 procent

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com