bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
3 april, 2018

Idag inleds teckningstiden i Orezones (publ) företrädesemissionom ca 6 MSEK

Idag den 3 april 2018 inleds teckningsperioden för Orezones företrädesemission. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Orezone initialt ca 6 MSEK. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1 MSEK eller cirka 17 procent. Bolagets värdering uppgår till cirka 3 MSEK innan nyemissionen.

Orezones VD kommentar:

”Genom nuvarande nyemisson kan Bolaget finansiera fortsatta och fördjupande undersökningar inom Fetsjön - Ormbäcken området samt att för kunna fortsätta Bolagets långt framskridna arbete med att söka industriella partners för att driva Fetsjön - Ormbäckenprojektet vidare genom att bland annat:

Systematisera Orezone AB:s kemiska analyser från Ormbäcken och koppla dem till borrkärna och djup.  

De metallrika delarna av borrkärnan kommer då att synliggöras på ett bättre sätt för framtida malm­beräkningar och för val av brytteknik.

Utvärdera lakningsförsök  

Inom kort lakningsförsök att utföras på valda delar av skiffermaterial från Fets­jön och/eller Ormbäcken. Lakningstekniken kommer att väljas efter mineralogiska analyser av skiffern.

Arkivstudier hos SGU i Malå att få tag på så många mineralogiska och kemiska analyser som mö­jligt från Fetsjön och Ormbäcken.  

Det kan finnas flera analyser av borrkärnor från alla undersökningar som utfördes i slutet av 1900-talet. Analyser som endast finns analogt.

Sammanställa alla kemiska analyser med avseende på REE och övriga intressanta element.  

Då alla tillgängliga analyser av borrkärnorna letats fram så kan förhoppningsvis en bra geologisk bild framställas, något som är viktigt för malmberäkningar samt för val av bryt- och anrikningsteknik.

Sammanställa befintliga data för att upprätta en geologisk modell över Ormbäcken för att kunna sätta ut nya borrhål på strategiska punkter i Ormbäcken.  

En gelogisk modell kan på ett tydligare ätt visa hur formationen ser ut i tre dimensioner och var de mest metallrika delarna är belägna. Detta är viktigt för att kunna placera kommande undersökningsborrningar på optimala platser.

Kärnborrningar i Ormbäcken. Borrhålskartering, provtagning och analys.  

Efter val av platser för kärn­borrhål, kommer borrningsarbeten att upphandlas. Kärnorna som tas upp ska granskas, karteras, protokoll­föras och representativa prover ska tas ut och skickas på kemisk analys.

Petrologisk/mineralogiska analyser av bergarter och mineral för att fastställa i vilka mineral REE finns bundet och hur det uppträder. 

Eftersom ingående mineral i skiffern är mycket finkorniga, så måste bergarten studeras mikroskop med hög förstoring, troligen måste elektronmikroskop användas. Detta är mycket viktigt för att kunna välja anrikningsmetod för de metaller man avser att tvinna ur skiffern. Laknings­försök baserad på mineralogiska och kemiska parametrar utförs för att fastställa bästa anrikningsmetod. Försöken kan utföras av olika laboratorier, främst i Sverige, men även i Finland har man stor erfarenhet av sådana försök.”

Erbjudande i sammandrag 

 •  Teckningstid 3 april 2018 - 20 april 2018
 •  Teckningskurs 0,05 SEK per aktie
 •  Teckningsrätter Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie i Bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier
 •  Avstämningsdag är den 28 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets ak­tie med rätt till deltagande emissionen är den 26 mars 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 27 mars 2018.
 •  Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget från och med den 3 april 2018 till och med den 18 april 2018.
  •  Handel i BTA kommer att ske på Aktietor­get från och med den 3 april 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. 
  •  Antal aktier i Nyemissionen är högst 119 191 472 aktier 
  •  Orezones värdering är 3 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med

emissionskursen.

 •  Vid fullteckning tillförs Orezone knappt 6 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till totalt 0.5 MSEK exklusive garantikostnader vilka uppgår till en kont­ant ersättning om 10 procent.

Kommissionär

Aqurat Fondkommission AB, Box 7461 103 92 Stockholm, Telefon: +46 8 684 05 800, Email: info@Aqurat.se 

Vid frågor kontakta bolagets VD Lars Blixt, +46 70 355 15 60, info@orezone.se

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen. 

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com