bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
26 november, 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EUROBATTERY MINERALS AB (publ)

Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB, 556785-4236, kallas till extra bolagsstämma den 17 december 2019 kl. 10:00 på Bird & Bird Advokats kontor på Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Inregistrering för stämman börjar kl. 09:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 december 2019,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per e-post till info@eurobatteryminerals.com, senast den 11 december 2019.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 11 december 2019. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två protokolljusterare
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelseledamot och -ordförande
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Val av styrelseledamot och -ordförande

Aktieägare företrädande cirka 20 procent av samtliga aktier och röster i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar välja Monia Benbouzid till styrelseledamot samt -ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Monia Benbouzid är född 1977 och har en magisterexamen i internationell ekonomisk historia från Stockholms universitet.  Hon är idag VP Marketing på Ab Nanol Technologies Oy och har tidigare haft en rad uppdrag inom både privat näringsliv och offentlig sektor, bland annat som ansvarig för nya marknader på Clavister AB och ett flertal uppdrag inom Miljöpartiet. Monia Benbouzid äger inga aktier eller andra finansiella instrument utgivna av bolaget.

Styrelsen bedömer att Monia Benbouzid är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare i bolaget.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 9 694 694. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

OM EUROBATTERY MINERALS

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är Bolagets Mentor.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD, Eurobattery Minerals 

roberto@eurobatteryminerals.com

https://investors.eurobatteryminerals.com/

Vilhelmina i november 2019

Styrelsen för Eurobattery Minerals AB (publ)

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com