bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
17 juni, 2020

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals

Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB har den 17 juni 2020 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av årsredovisning Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i bolaget enligt framlagd årsredovisning samt att disponera ansamlade vinstmedel i ny räkning. Föregående års styrelseledamöter samt verkställande direktörer beviljades även ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Styrelse och arvoden   Stämman beslutade att omvälja Jan-Olof Arnbom och Roberto Garcia till styrelseledamöter i bolaget samt att nyvälja Henrik Johannesson till styrelseordförande i bolaget. Stämman beslutade att omvälja Stein Karlsen vid Baker Tilly i Malmö till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 70 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör, inklusive en riktad emission av högst 399 000 teckningsoptioner serie 2020/2023 till den verkställande direktören. Syftet med incitamentsprogrammet är att erbjuda den verkställande direktören möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget. Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av den verkställande direktören senast den 17 juni 2020. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 18 juni 2023 till och med den 18 september 2023 till en teckningskurs om 19,74 kronor per aktie, vilket motsvarar 140 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 15 maj 2020 till och med den 16 juni 2020. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2023 kommer bolagets aktiekapital öka med 399 000 kronor. Antalet aktier kommer i sådant fall att öka med 399 000 innebärande en utspädning om 4,05 procent i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget idag. Kostnaderna förenade med incitamentsprogrammet uppskattas endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogrammet, samt eventuellt kostnader för återköp av teckningsoptioner om den verkställande direktörens anställning upphör före den 18 juni 2023 då samtliga teckningsoptioner intjänats. Beslut om ändring av bolagsordningen Stämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning innebärande att styrelsens säte ändrades från Vilhelmina till Stockholm och att information om att kallelse till bolagsstämma har skett ska annonseras i Dagens Industri istället för Svenska Dagbladet. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller med annat villkor. Emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier med sammanlagt högst 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet. Övrigt Stämman beslutade i enlighet med samtliga för stämman framlagda förslag. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Årsredovisningen för år 2019 kan rekvireras från bolaget. Den finns även tillgänglig på www.eurobatteryminerals.com. Stockholm  den 17 juni 2020 Eurobattery Minerals AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Roberto García Martinez, VD E-post: roberto@eurobatteryminerals.com Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 10:55 CEST. Kort om Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Eurobattery Minerals fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com