bar_chart
Meny
bar_chart Laddar...
open_in_new
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
24 februari, 2019

Orezone beslutar om en företrädesemission om cirka 26,4 MSEK

Styrelsen i Orezone AB (”Orezone” eller ”Bolaget”) har beslutat föreslå att extra bolagstämma den 26 mars 2019 beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 26,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsen har även föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om en överteckningsemission om 4,9 MSEK (”Överteckningsemissionen”). För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen är villkorade av genomförandet av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Corcel Minerals S.L.

Syftet med Företrädesemissionen är att kunna genomföra prospekterings- och utvecklingsstudier i ett Nickel-Kobolt-Koppar projekt i Spanien, vilket Bolaget idag skrivit ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva. Förvärvet görs som ett led i Bolagets ambition att positionera sig mot mineraler som används för elfordon.

Styrelsen har även beslutat föreslå extra bolagsstämma att besluta om en sammanläggning av aktier om 1:100, innebärande att 100 gamla aktier läggs samman till en (1) ny aktie (”Sammanläggningen”).

-        Sammanläggning av aktier genom vilken 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie samt emission av balansaktier för att möjliggöra Sammanläggningen.

-        Företrädesemission av aktier om cirka 26,4 MSEK. Skulle Företrädesemissionen bli övertecknad vill styrelsen kunna emittera ytterligare aktier om 4,9 MSEK genom Överteckningemissionen.

-        För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemission en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 7 SEK per aktie (vilket motsvarar 0,07 SEK per aktie innan Sammanläggningen).

-        Företrädesemissionen, Överteckningsemissionen och Sammanläggningen förutsätter beslut av extra bolagsstämma den 26 mars 2019. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

-        Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen är villkorade av genomförandet av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Corcel Minerals S.L, som i sin tur är villkorat av genomförandet av Sammanläggningen.

-        Företrädesemissionen är säkerställd till 90 procent genom teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och externa investerare samt externa garantiåtaganden.

-        Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är 16 april 2019.

-        Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 18 april 2019 och den 7 maj 2019.

Bakgrund och motiv

Orezone undertecknade idag ett avtal om förvärv av 100 procent av Corcel Minerals S.L., som äger ett nickel-kobolt-koppar projekt (”Corcel-projektet”) och ett guldprojekt (”Bibi-projektet”) i Galicien, Spanien.

Förvärvet av Corcel Minerals S.L. är ett viktigt steg i Orezones strategi att förvärva projekt och licenser där Bolaget ser stor potential. En nyckelfaktor i detta förvärv är att prognoser indikerar att användningen av nickel i batterier, och det faktum att nickel av batterikvalitet endast kan tillverkas av nickelsulfidavlagringar. De flesta av världens nickelprojekt är nickel lateriter, vilket inte är bra för batterilösningar. Mineraliseringen vid Corcel är å andra sidan känd som en sulfid. Bolaget har identifierat ett skifte i batterimetaller, särskilt med den femte generationens batterisystem från bilindustrin med förväntad produktionsstart 2020. Bolaget bedömer att det kommer att vara ett batteri som kommer att massproduceras, och enligt Bolagets bedömning kommer detta batteri primärt att bestå av nickel och kobolt. Utbudet av båda dessa råvaror är för tillfället begränsat.

Corcel-projektet består av tre fyndigheter – Castriz, Monte Maior och Monte Castelo.

Under de inledande stadierna av prospekterings- och utvecklingsstudierna kommer Castriz-fyndigheten att vara huvudfokus. Verksamheten kommer att fokusera på det område där grävning och historisk borrning avgränsade ekonomisk kvalitet av nickel, kobolt och koppar. Djupförlängningarna till de mineraliserade horisonterna som identifierades vid ytan kommer att undersökas i samband med selektiv gruvdrift i ett grunt dagbrott. Bolaget har planerat geofysiska studier, borrning, resursdefinition och preliminärt metallurgiskt testarbete för att stöda utvecklingsstudier. Bolaget avser också att opportunistiskt följa upp selektiv gruvdrift av högkvalitativ mineralisering genom underjordiska gruvmetoder. Massiva sulfidmål vid djupet vid Castriz och Monte Maior avses undersökas.

Historisk markgeokemi, grävningsresultat och borrning har visat på en grund omfattande areal med låghaltig mineralisering vid Castriz-fyndigheten. Bolaget har även för avsikt att bedöma potentialen för förekomsten av en stor, låghaltig resurs som är möjlig att utvinna genom bulkbrytning. Bolaget avser därutöver att bedöma den bredare potentialen av dess markposition, bland annat vid Monte Castelo, för att se ifall denna innehåller ytterligare bulkmängder.

Vid fullteckning tillför Företrädesemissionen Bolaget cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 4,7 MSEK. Således tillförs Bolaget maximalt cirka 21,7 MSEK i nettolikvid. I samband med Företrädesemissionen har Bolagets styrelse även beslutat om Överteckningsemissionen om 4,9 MSEK.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för prospekterings- och utvecklingsstudier över en period om cirka 18 månader. Detta inkluderar följande aktiviteter:

1.      Det primära målet – Castriz (11,8 MSEK)

-        Geofysiskt program och målavgränsning

-        Modest borrprogram för att bekräfta Castriz mineraliseringen

-        Preliminärt metallurgiskt testarbetsprogram som bekräftar återhämtning via flotation

-        Definiera JORC (2012) mineralresursberäkning vid Castriz

-        Miningstudier för att bekräfta öppen grop gruvmetoder

-        Capex och Opex kostnadsberäkningar på hög nivå

-        Scopingstudie som syftar till låg capex, högmarginal gruvdrift som producerar bland annat sulfidkoncentrat

2.      De sekundära målen – Monte Maior och Monte Castelo (8,7 MSEK)

-        Geofysiskt program för målavgränsning

-        Uppföljande borrning mellan hålen R1 och R3 vid på Monte Maior

-        Preliminärt borrprogram vid Monte Castelo

För det fall Överteckningsemissionen tas i anspråk kommer nettolikviden från denna att framförallt användas för utvärdering av nya potentiella projekt, med fördel sådana med mineraler som används för elfordon.

Företrädesemissionen

Orezones styrelse har beslutat föreslå extra bolagsstämma den 26 mars 2019 att besluta om en Företrädesemission om högst 3 777 195 aktier. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader.

Den som är registrerad som aktieägare i Orezone på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 16 april 2019 skall äga företrädesrätt att för två (2) befintliga aktier teckna sig för tre (3) nya aktier till teckningskursen 7,00 SEK per aktie (motsvarande 0,07 SEK per aktie före Sammanläggningen). Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 18 april 2019 till och med den 7 maj 2019.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent till 25,5 procent genom teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och externa investerare samt till 64,5 procent genom externa garantiåtaganden.

Villkorat av Företrädesemissionens genomförande föreslår styrelsen att den extra bolagstämman beslutar att minska aktiernas befintliga kvotvärde från 2,00 SEK till 1,00 SEK. Aktiekapitalet minskas följaktligen med 6 295 219,00 SEK genom avsättning till fond att disponeras av bolagsstämman.

Överteckningsemissionen

Styrelsen har vidare föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om om en överteckningsemission omfattande högst 700 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckning i Överteckningsemissionen förutsätter att Företrädesemissionen övertecknas. Teckningskursen och villkoren i övrigt i Överteckningsoptionen motsvarar de som gäller för Företrädesemissionen. Om Överteckningsoptionen utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget ytterligare 4,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

26 mars 2019 Extra bolagsstämma
4 april 2019 Sista handelsdag före Sammanläggningen
5 april  2019 Första handelsdag efter Sammanläggningen
8 april 2019 Avstämingsdag för Sammanläggningen
12 april 2019 Offentliggörande av prospekt
12 april 2019 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt
15 april 2019 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt
16 april 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
17 april 2019 Slutförande av förvärv av Corcel Minerals S.L.
18 april – 3 maj 2019 Handel med teckningsrätter
18 april 2019 fram till registrering hos Bolagsverket Handel i BTA
18 april – 7 maj 2019 Teckningsperiod
10 maj 2019 Beräknad dag för offentliggörande av Företrädesemissionens utfall
14 maj 2019 Likviddag

Finansiell och legal rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Liljestrand, VD
Telefon: +46 70-355 15 60
E-post: vd@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/2 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Press release files

picture_as_pdf Ladda ner pdf

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com