bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
19 May, 2017

Årsredovisning 2016 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för Orezone AB (publ) (”Bolaget”) lämnar styrelsen följande information.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Som även framgår i förvaltningsberättelsen är det stor osäkerhetsfaktor att befintligt kapital kan komma till att anses otillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

Som presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 28 mars 2017 så har Bolagets storägare ombesörjt ett brygglån för att säkerställa verksamhetens likviditet i avvaktan på en samarbetspartner. I anslutning till detta har styrelsen också beslutat att inga kostnadskrävande borrningar göres förrän frågan om en samarbetspartner och finansiär ordentligt kartlagts. Detta innebär att med storägarnas brygglån, så bedömer styrelsen att den nuvarande burn-raten och likvida situationen är tryggad i minst tolv månader framåt. Och för att ytterligare säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov söker styrelsen också ett bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2017 att få ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse för befintliga aktieägares företrädesrätt, besluta om en nyemission av aktier.

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Paulsson, vd Orezone
+46 70 710 53 60
info@orezone.se

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd för potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter och utföra tidig prospektering för att höja informationsnivån, till dess att fyndigheten antingen kan säljas eller utvecklas i samarbete med ett större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen inträder.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Eurobattery Minerals receives approximately SEK 5.1 million through warrant redemption

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com