bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
26 May, 2016

Delårsrapport januari – mars 2016

  •  Förberedande arbeten inför kärnborrningar i Fetsjö-området i södra Västerbotten.
  •  Undersökningstillstånd för litium beviljat i Sollefteå kommun.
  • Orezone delägare i småskalig guldutvinning efter förvärv av 36 procent av aktierna i filippinska bolaget Merrit Resources.

  • Resultatet för januari – mars 2016 uppgick till -486 Tkr

Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på AktieTorget (ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla undersökningstillstånd, utföra värdeskapande arbeten i egen regi och sedan sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen tar vid. Mer information finns på www.orezone.se

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Resultatet för perioden januari – mars 2016 uppgick till -486 Tkr. Nettoomsättningen under perioden var 25 Tkr. Jämförande belopp från första kvartalet 2015 redovisas ej.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga nuvarande objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur. Orezone utvärderar kontinuerligt nya områden som faller inom bolagets strategi.

Orezone AB (publ)       ·       Box 30 ·       246 21 Löddeköpinge ·       info@orezone.se

Projektportföljen innehåller per rapportdatum elva helägda undersökningstillstånd om totalt 16 716 hektar. Ett undersökningstillstånd beviljas av Bergsstaten. Tillståndet gäller i tre år och kan därefter förlängas i omgångar om vissa krav är uppfyllda.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Orezone har haft en givande vinter. I mars förvärvades en andel i det filippinska bolaget Merrit Resources, Inc.(MRI). Sedan dess har undersökningsarbeten inletts. I den del av MRI:s alluviala guldförekomst (“guld i grus”) som hittills undersökts tyder allt på en ekonomisk förekomst. Undersökningsarbetena och arbetet med den småskaliga guldutvinningen kommer att återupptas efter regnperioden.

Nu börjar årets fältsäsong i Sverige! Arbetsplanerna för REE (sällsynta jordartsmetaller) på objekten Fetsjön och Ormbäcken ligger för yttrande hos berörda parter. Så snart dessa inkommit startar en viktig fas i projektet, den första borrkampanj som bolaget ska genomföra. Förväntningarna är stora att resultaten, som beräknas föreligga till hösten, kommer att bekräfta existerande information om Fetsjön. Inledande borrningsarbeten kommer även att utföras i det närliggande och större objektet vid Ormbäcken.

Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er aktieägare under denna händelserika och spännande sommar som väntar!

Göteborg i maj 2016

Anders West

Verkställande direktör

PRIORITERADE PROJEKTOMRÅDEN

Orezone har fokuserat prospekteringen till södra Västerbotten och arbetar för närvarande med tre prioriterade områden; Fetsjön, Ormbäcken och Surberget.

Fetsjön och Ormbäcken ligger i Dorotea kommun och de båda områdena kan ses som ett integrerat projekt med tanke på likartad geologi och kort geografiskt avstånd. Tillståndsområdet Fetsjön täcker fosforit-rika skiffrar av kambrosilurisk ålder. De fosforit-rika skiffrarna innehåller sällsynta jordartsmetaller (REE) och är strategiskt viktiga metaller, särskilt utpekade av EU.

Bolaget sammanställer nu befintlig information för att verifiera och utvidga den potentiella förekomsten vid Fetsjön. Andra element, som till exempel titan, kan komma att öka värdet ytterligare. Preliminära geologiska modeller baserade på befintliga data är under utarbetande. Ormbäcken ligger några kilometer öster om Fetsjön. Området har samma typ av mineralisering som Fetsjön, men betydligt mindre arbeten har utförts här. Arbetsprogram för båda objekten är utarbetade och ligger för närvarande hos sakägarna för yttrande.

Både Fetsjön och Ormbäcken ligger i det metallogenetiska området Tåsjö, som enligt publicerade metallogenetiska kartor bedöms ha potential för stora mineralförekomster. Sveriges geologiska undersökning har på sin hemsida publicerat att Fetsjö-mineraliseringen innehåller 75 miljoner ton med 0,11 procent totala REE.

Undersökningstillståndet Surberget nr 1 ligger i Vilhelmina kommun, cirka fem mil nordost om Fetsjön. Surberget är lovande för ett flertal metaller, bland annat bly, vanadin, nickel och molybden. Moränprover från området är anomala på molybden och bly. Ett kantigt och sannolikt korttransporterat block med blymineralisering i sandsten har påträffats inom tillståndsområdet.

Surberget-projektet är i en tidig prospekteringsfas. Planerade arbeten omfattar i ett första steg mer detaljerad morän- och ytprovtagning. Efterföljande prospekteringsarbeten kommer att baseras på resultaten från denna provtagning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Orezone har under årets första kvartal utarbetat arbetsprogram och gjort fortsatta modelleringar baserade på befintliga geologiska data på för REE-projekten i Fetsjön och Ormbäcken i södra Västerbotten. Planerade arbeten omfattar bland annat kärnborrning och startar så snart godkännande erhållits från berörda mark- och sakägare.

Undersökningstillstånd benämnt Ladumyrberget nr 1 i Sollefteå kommun beviljat för litium, niob och tantal. Områdets areal är 900 hektar. Ytterligare tre ansökningar för litium inlämnade till Bergsstaten i samma område. Ett samarbetsavtal tecknades med två australiska bolag som innebär att dessa står för samtliga prospekteringskostnader samt att Orezone erhåller en andel i en eventuell framtida produktion i form av royalties. Under åttiotalet arbetade LKAB med tennprospektering i området.

Som meddelats i pressmeddelande den 4 mars 2016 köpte Orezone för 162 Tkr 36 procent av det filippinska bolaget Merrit Resources Inc. som bland annat utvinner guld ur restprodukter från småskalig brytning. Verksamheten bedrivs genom inhyrda entreprenörer. Delägandet ger Orezone ökad riskspridning och ett strategiskt fotfäste på Filippinerna, enligt många världens per kvadratkilometer mest guldpotentiella land.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Årsstämma för räkenskapsåret 2015 hölls i Göteborg den 21 april 2016. Resultat- och balansräkning fastställdes enligt framlagd årsredovisning. Ingen utdelning lämnas för år 2015. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders West samt nyvaldes Claes Lindqvist, Otto Persson, Christer Sundblad och Martin Liljestrand till ordinarie styrelseledamöter. Patric Perenius, Tore Hallberg, Reijo Hämäläinen och Björn Ersman hade avböjt omval.

Lydelse i bolagsordningen ändrades till att styrelsen ska ha sitt säte i Vilhelmina. Bolagsstämma kan dock även hållas i Stockholm. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Bolagets postadress och administrativa adress är ändrad till Orezone AB (publ), Box 30, 246 21 Löddeköpinge.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Orezone förvärvade under rapportperioden 36 procent av det filippinska bolaget Merrit Resources, Inc. Köpeskillingen uppgick till cirka 162 Tkr.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,08 kr. Soliditeten uppgick till 96 %. Likvida medel var vid periodens början 3 779 Tkr och vid periodens slut 2 913 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.

Aktien

Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning hade Orezone cirka 4 100 aktieägare vid periodens utgång.

Anställda

I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom geofysiska mätningar, kärnborrning och kemiska analyser av bergprover utförs av konsultföretag, borrentreprenörer och certifierade laboratorier.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ofta ställs inför. Branschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling av bolaget och verksamheten. Orezones koncept bygger på att uppgradera projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan form skall tillföra nytt kapital.

Bolaget har funnit indikationer på förekomster av olika metaller på flera ställen men har ännu inte kunnat fastställa den kommersiella potentialen. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant finns alltid risken att positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta områden har kommersiell potential och innebär därför en betydande ekonomisk risk. Därtill skall beaktas att Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet.

Redovisningsprinciper

Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Granskningsrapport

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för januari – juni 2016 lämnas onsdagen den 17 augusti 2016.

Delårsrapport för januari – september 2016 lämnas torsdagen den 24 november 2016.

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas torsdagen den 23 februari 2017.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se och på www.orezone.se.

Göteborg den 26 maj 2016

Orezone AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Anders West.

Telefon 0720 128698

E-post: info@orezone.se

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com