bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
14 February, 2018

Kallelse till Extra Bolagsstämma

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 8 mars 2018, dels senast kl. 16.00 den 8 mars 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 8 mars 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Orezone AB (publ), Box 262, 233 25 Svedala eller per e-post till info@orezone.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.orezone.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Val av styrelse.
  7. Beslut om ny bolagsordning.
  8. Beslut om nyemission.
  9. Stämmans avslutande.

Punkt 6 

Aktieägare representerande cirka 34 procent av rösterna föreslår att Lars Blixt nyväljs till ordinarie styrelseledamot tillsammans med tidigare valda ordinarie styrelseledamöter Claes Lindqvist, Martin Liljestrand och Otto Persson.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 3 560 000 kronor och högst 14 240 000.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 178 000 000 och högst 712 000 000.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkten 8 nedan. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

Punkt 8

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att emittera högst 119 191 472 aktier till en teckningskurs om 0,05 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 383 829,44 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 5 959 573,60 kronor före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen är hittills garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1 MSEK eller cirka 17 procent.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie i bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 28 mars 2018.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 3 april 2018 till och med den 18 april 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med 3 april 2018 till och med den 20 april 2018 och såvitt avser garanters eventuella teckning av aktier ska teckning ske senast den 25 april 2018. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning senast den 20 april 2018. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att finansiera fortsatta och fördjupande undersökningar inom Fetsjön-Ormbäcken området samt att för kunna fortsätta bolagets långt framskridna arbete med att söka industriella partners för att driva Fetsjön-Ormbäckenprojektet vidare enligt fastställd plan. 

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkten 7 ovan.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 59 595 736. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 6-8 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.orezone.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § 1st 1p aktiebolagslagen.

Vilhelmina den 14 februari 2018

Styrelsen i Orezone AB (publ) 

För mer information kontakta VD Lars Blixt

Telefon:          070-947 35 40

E-post:          info@orezone.se

Denna information är sådan information som Orezone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Huvudobjektet är REE mineraliseringen i Fetsjön-Onbäcken, Dorotea kommun. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com