bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
18 April, 2018

Ökat teckningsåtagande i pågående företrädesemission

Beloppet som omfattas av garanti och teckningsförbindelser i den i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) pågående företrädesemissionen har höjts med 300 TSEK från ca 1 MSEK till ca 1,3 MSEK. Företrädesemissionen är således nu garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1,3 MSEK eller cirka 22 procent av den högsta emissionsvolymen.

JPMP Konsult AB som innehar 14 612 300 aktier i Orezone, dvs. 24,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har genom avtal om teckningsförbindelse förbundit sig att teckna ytterligare 6 000 000 aktier i den i Orezone pågående företrädesemissionen. Detta innebär att JPMP Konsult AB, genom avtal om teckningsförbindelse har förbundit sig att teckna sammanlagt 16 000 000 aktier i företrädesemissionen, dvs. till ett belopp motsvarande 800 TSEK.

Den i Orezone pågående företrädesemissionen omfattar högst 119 191 472 aktier till en teckningskurs om 5 öre per aktie, dvs. ett emissionsbelopp vid full teckning före avdrag för emissionskostnader om knappt 6 MSEK. Sista dag för handel med teckningsrätter är den 18 april 2018 och sista dag för teckning är den 20 april 2018. Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie i Bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier. Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 28 mars 2018. 

För mer information om företrädesemissionen, se informationsmemorandumet på Bolagets hemsida www.orezone.se

För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Lars Blixt 070-355 15 60

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com