bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
17 August, 2016

Delårsrapport januari – juni 2016

  •  Kärnborrningar i Fetsjö-Ormbäcken området i södra Västerbotten utförda med positivt resultat.
  •  Våra partners har påbörjat arbete i undersökningstillstånden för litium i Sollefteå kommun.
  •  Nya områden som faller inom bolagets strategi utvärderas kontinuerligt.
  •  Resultatet för januari – juni 2016 uppgick till -1 354 Tkr.

Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på AktieTorget (ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla undersökningstillstånd, utföra värdeskapande arbeten i egen regi och sedan sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen tar vid. Mer information finns på www.orezone.se

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Resultatet för perioden januari till juni 2016 uppgick till -1 354 Tkr. Resultatet för andra kvartalet 2016 uppgick till -868 Tkr. Nettoomsättningen under perioden var 81 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga nuvarande objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur. Orezone utvärderar kontinuerligt nya områden som faller inom bolagets strategi.

Projektportföljen innehåller per rapportdatum tio helägda undersökningstillstånd om totalt 15 816 hektar. Ett undersökningstillstånd gäller i tre år och kan vid positivt resultat därefter förlängas i omgångar om vissa krav är uppfyllda.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Våra första borrhål i Fetsjön-Ormbäcken har nu sänkts med synnerligen positivt geologiskt resultat. Mineralisering med mer än hundra meters mäktighet har påträffats.

Mineraliseringen består av grafitrik skiffer med zoner av REE-förande apatitrik skiffer. Främst REE, grafit, och metaller såsom titan och molybden är av ekonomiskt intresse.

Borrproven har nu skickats till laboratoriet och resultaten kommer att meddelas när de föreligger och utvärderats längre fram i höst.

Under sommaren har våra australiska partners, Scandian Metals AB, påbörjat rekognoseringsarbeten i litiumprojektet i Sollefteå kommun. De upplyftande geologiska resultaten och projektets potentiella storlek gör att Orezone måste fokusera på att utveckla Fetsjön-Ormbäcken projektet till en marknadsföringsbar nivå. För litium projektet är vi därför nöjda med att bara vänta på royalties i tillfälle att projektet så småningom eventuellt tas i produktion.

Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er aktieägare under denna händelserika och spännande höst som väntar!

Augusti 2016

Anders West
Verkställande direktör

PRIORITERADE PROJEKTOMRÅDEN

Orezone fokuserar prospekteringen till södra Västerbotten och då främst till Fetsjön-Ormbäcken prospektet där nu mineralisering som konceptuellt lämpar sig för storskaligt utnyttjande har påträffats.

Fetsjön och Ormbäcken ligger i Dorotea kommun och de båda områdena kan ses som ett integrerat projekt med tanke på likartad geologi och kort geografiskt avstånd.

Tillståndsområdena Fetsjön-Ormbäcken täcker fosforit-rika skiffrar av kambrosilurisk ålder. De fosforit-rika skiffrarna innehåller sällsynta jordartsmetaller (REE) och är strategiskt viktiga metaller, särskilt utpekade av EU.

Bolaget sammanställer nu befintlig information och den nytillkommna informationen från borrningen för att verifiera och utvidga den potentiella förekomsten vid Fetsjön-Ormbäcken. Andra element, som till exempel titan, kan komma att öka värdet ytterligare. Preliminära geologiska modeller baserade på befintliga data är under utarbetande. Ormbäcken ligger några kilometer öster om Fetsjön. Området har samma typ av mineralisering som Fetsjön, men betydligt mindre arbeten har utförts här. Arbetsprogram för båda objekten är godkända av berörda parter och den första borrningen har utförts. Proven är nu på väg till laboratoriet för analys och första anrikningsförsök.

Fetsjön- Ormbäcken ligger i det metallogenetiska området Tåsjö, som enligt publicerade metallogenetiska kartor bedöms ha potential för stora mineralförekomster. Sveriges geologiska undersökning har på sin hemsida publicerat att Fetsjö-mineraliseringen innehåller 75 miljoner ton med 0,11 procent totala REE.

En del arbeten utförs även i undersökningstillståndet Surberget nr 1 i Vilhelmina kommun, cirka fem mil nordost om Fetsjön, och i zink-gallium-flusspat objektet Åkerlandet, beläget öster om de andra objekten och i Åsele kommun.

Surberget är lovande för ett flertal metaller, bland annat bly, vanadin, nickel och molybden. Moränprover från området är anomala på molybden och bly. Ett kantigt och sannolikt korttransporterat block med blymineralisering i sandsten har påträffats inom tillståndsområdet.

Provtagning från det gamla brottet i Åkerlandet visar höga halter av zink och gallium i mineraliseringen där även flusspat förekommer.

Surberget och Åkerlandet är i en tidig prospekteringsfas. Blockletning försiggår för närvarande. Planerade arbeten omfattar i ett första steg mer detaljerad morän- och ytprovtagning. Efterföljande prospekteringsarbeten kommer att baseras på resultaten från denna provtagning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

Orezone har under årets första halvåret utarbetat arbetsprogram och gjort fortsatta modelleringar baserade på befintliga geologiska data på för REE-projekten i Fetsjön och Ormbäcken i södra Västerbotten. Godkännande erhölls från berörda mark- och sakägare. Säkerhet för borrningsarbeten ställdes enligt lag och borrningsarbeten förbereddes under Juni månad.

Som meddelats i pressmeddelande den 4 mars 2016 köpte Orezone för 162 Tkr 36 procent av det filippinska bolaget Merrit Resources Inc. som bland annat utvinner guld ur restprodukter från småskalig brytning. Verksamheten bedrivs genom inhyrda entreprenörer. Delägandet ger Orezone ökad riskspridning och ett strategiskt fotfäste på Filippinerna, enligt många världens per kvadratkilometer mest guldpotentiella land. Utvecklande av projektet kommer att återupptas efter regnperioden.

Våra australiska partners, Scandian Metals AB, har påbörjat litiumprojektet i Sollefteå. Orezone erhåller en andel i en eventuell framtida produktion i form av royalties. Under åttiotalet arbetade LKAB med tennprospektering i området.

Årsstämma för räkenskapsåret 2015 hölls i Göteborg den 21 april 2016. Resultat- och balansräkning fastställdes enligt framlagd årsredovisning. Ingen utdelning lämnas för år 2015. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders West samt nyvaldes Claes Lindqvist, Otto Persson, Christer Sundblad och Martin Liljestrand till ordinarie styrelseledamöter. Patric Perenius, Tore Hallberg, Reijo Hämäläinen och Björn Ersman hade avböjt omval.

Lydelse i bolagsordningen ändrades till att styrelsen ska ha sitt säte i Vilhelmina. Bolagsstämma kan dock även hållas i Stockholm. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Bolagets postadress och administrativa adress är ändrad till Orezone AB (publ), Box 30, 246 21 Löddeköpinge.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Borrning utfördes för Fetsjö-Ormbäcken projektet under juli månad. Efterbehandlingsarbetena har nyligen avslutats.

De första borrproven har skickats till laboratoriet i början av augusti. Kompletterande provtagning pågår för närvarande.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Orezone förvärvade under rapportperioden 36 procent av det filippinska bolaget Merrit Resources, Inc. Köpeskillingen uppgick till cirka 162 Tkr.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,06 kr. Soliditeten uppgick till 89%. Likvida medel var vid periodens början 3 779 Tkr och vid periodens slut 2289 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.  

Aktien

Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.  

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning hade Orezone cirka 3 900 aktieägare vid periodens utgång.

Anställda

I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom geofysiska mätningar, kärnborrning och kemiska analyser av bergprover utförs av konsultföretag, borrentreprenörer och certifierade laboratorier.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ofta ställs inför. Branschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling av bolaget och verksamheten. Orezones koncept bygger på att uppgradera projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan form skall tillföra nytt kapital.

Bolaget har funnit indikationer på förekomster av olika metaller på flera ställen men har ännu inte kunnat fastställa den kommersiella potentialen. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant finns alltid risken att positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta områden har kommersiell potential och innebär därför en betydande ekonomisk risk. Därtill skall beaktas att Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet.

Redovisningsprinciper

Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Granskningsrapport

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för januari – september 2016 lämnas torsdagen den 24 november 2016.

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas torsdagen den 23 februari 2017.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se och på www.orezone.se.

17 augusti 2016

Orezone AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta VD Anders West
Telefon 0720 128698
E-post: info@orezone.se

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com