bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
23 May, 2019

Delårsrapport januari–mars 2019

Första kvartalet 2019

          Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0 TSEK) 

          Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till – 2 104 TSEK (-131 TSEK) 

          Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,08 SEK (-0,02 SEK) 

          Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 564 TSEK (-169 TSEK)

VD:s kommentar

Under första kvartalet arbetade bolaget intensivt med förarbete och due diligence av Corcel Minerals. Beslut om förvärvet och företrädesemission togs på en extra bolagsstämma den 26 februari. Vi fortsatte arbeta enligt plan med existerande projekt i Sverige.

Förvärvet av Corcel Minerals är en del i bolagets strategi att bredda projektportföljen. En bredare portfölj innebär synergier och diversifiering som är viktiga komponenter för långsiktigt värdeskapande.

Ett led i vår strategi är att de kommande åren förvärva och utveckla tillgångar inom batterimetaller. Elektrifieringsrevolutionen har bara börjat och efterfrågan på batterimineraler så som kobolt, nickel och koppar förväntas öka de kommande åren. Min och styrelsens ambition är att vara en integrerad del i ekosystemet runt batteriteknologi och elektrifiering.

Vi kommer att fortsätta utvärdera nya potentiella projekt inom batterimetaller för att bygga en portfölj av intressanta mineraltillgångar och projekt.

En spännande framtid väntar Orezone och dess aktieägare! 

Väsentliga händelser under januari – mars 2019

-          Roberto Garcia Martinez tillträder som ny VD den 1 mars 2019. 

-          Bolaget undertecknade aktieöverlåtelseavtal om förvärv av Corcel Minerals S.L.

-          Extra bolagsstämman beslutade om:

  • Riktad emission om cirka 26,4 MSEK tecknad av säljarna av Corcel Minerals S.L. genom kvittning av säljarrevers om cirka.
  • En företrädesemission av aktier om cirka 26,4 MSEK.
  • Sammanläggning av aktier genom vilken 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie samt emission av balansaktier för att möjliggöra sammanläggningen.

Väsentliga händelser efter periodens slut

-          Sammanläggning av aktier genom vilken 100 befintliga aktier lades samman till en (1) ny aktie.

-          Förvärvet av Corcel Minerals S.L slutfördes till ett pris om cirka 26,4 MSEK och betalades till 100 procent genom en säljarrevers, som därefter kvittades mot betalning för 3 777 089 aktier i Orezone tecknade av säljarna i en riktad emission.

-          Byte av handelsplats från Spotlight Stockmarket till NGM Nordic MTF.

-          Företrädesemissionen tecknades till 90 procent, vilket innebär att Orezone tillförs cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.

Orezone ABs delårsrapportDelårsrapporten januari–mars 2019 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från Bolagets webb sidor: https://orezone.se/ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD 

E-post: roberto.g@orezone.se 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 14:45CEST.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email:  info@augment.se är Orezones Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com