bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
24 November, 2015

Delårsrapport januari – september 2015

RESULTAT OCH OMSÄTTNING

Resultatet för perioden januari – september 2015 uppgick till -1 137 Tkr. Resultatet för tredje kvartalet 2015 uppgick till -249 Tkr. Nettoomsättningen januari till september 2015 var 0 kr. Jämförande belopp från 2014 redovisas ej.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Orezone AB (publ) med säte i Göteborg är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med målsättningen att skapa värden genom investeringar i prospektering från gräsrotsnivån, vilket ger bäst hävstångseffekt samtidigt som självfallet också riskerna är stora.

Orezone ska på kortast möjliga tid och till lägsta möjliga kostnad upparbeta potentiella mineralfyndigheter. För att maximera värdet för aktieägarna ämnar bolaget sälja eller finna partners till sina projekt vid en kommersiellt lämplig tidpunkt under prospekteringsfasen.

Projektportföljen innefattar för närvarande tio undersökningstillstånd om totalt 15 816 hektar. I första hand är det sällsynta jordartsmetaller (REE) samt bas- och legeringsmetaller som är av intresse. Ett undersökningstillstånd gäller i tre år och kan därefter förlängas i omgångar om vissa villkor är uppfyllda.

VD:s KOMMENTAR

Bästa aktieägare,

Orezone har haft en givande prospekteringssäsong!

Vi har nu identifierat områden som kan representera stora värden även i ett internationellt perspektiv.

Projektportföljen har kompletterats och vi fokuserar främst på Doroteaprojektet.

Doroteaprojektet består av REE-fosforobjektet Fetsjön, där enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) 75 miljoner ton av 0.11% REE borrats fram på sjuttiotalet, och det närliggande Ormbäckenobjektet med samma typ av mineralisering.

Vi arbetar nu med att sammanställa alla befintliga data och utarbetar arbetsprogram för att kunna bekräfta och utvidga mineraliseringen med dagens metoder och under dagens regelverk.

I det närliggande Åseleprojektet finns en liten men rik zink-gallium-flusspat mineralisering. Arbetsplaner utarbetas för närvarande och en fältinsats kommer att genomföras till våren. Vi genomför också en del arbeten vid Surberget i Vilhelmina kommun.

Logistiskt är vi väl fokuserade i södra Västerbotten.

Självfallet arbetar vi även med regional prospektering för att kunna ta tillvara alla möjligheter som dyker upp när nu vi börjar skönja ljuset i änden av den mörka tunnel som marknaden för prospekteringsbolag befunnit sig i.

Med de begränsade medel som stod oss till buds har vi under sommaren arbetat upp en rik projektportfölj, en bas för att systematiskt under beaktande av de risker som är knutna till all prospekteringsverksamhet utveckla bolaget vidare från.

Göteborg i november 2015

Anders West

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Under perioden har Orezone fortsatt arbetet med att utveckla prioriterade områden i framför allt Västerbotten. Insatserna har huvudsakligen bestått av regional prospektering samt inventering av existerande data, litteratur och borrkärnor i arkiven hos Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Inom ramen för undersökningstillståndet och optionsavtalet med det australiska bolaget Flitegold Pty Ltd har Orezone genomfört kartering och ytprovtagning vid vanadin- och molybdenobjektet Surberget i Vilhelmina kommun.

Undersökningstillståndet för zink-gallium-flusspatobjektet Åkerlandet i Åsele kommun erhölls 2015-09-10. Inledande provtagning har utförts.

Undersökningstillståndet för REE-fosforobjektet Ormbäcken i Dorotea kommun erhölls 2015-09-23. Fortsatt genomgång av existerande data och studier av geofysiska och geodetiska data, till exempel LIDAR (ljus- och radarbaserade flygmätningar med extremt hög upplösning avseende topografiska höjdskillnader), pågår.

Ansökan om undersökningstillstånd för REE-fosforobjektet Fetsjön, beläget några kilometer väster om Ormbäcken i Dorotea kommun, inlämnades till Bergsstaten 2015-07-30. Inledande studier av existerande data visade att det ansökta området behövde utvidgas. En utökad ansökan inlämnades därför 2015-09-11. Undersökningstillståndet erhölls 2015-10-28.

Arbetet fortskrider enligt uppgjord plan. När sammanställningen av befintliga data och arbetsprogram för främst Doroteaprojektet blivit färdigställda kommer Orezone att presentera planerna mer i detalj för potentiella partners.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Orezone publicerade i samarbete med emissionsinstitutet Eminova Fondkommission AB i ett pressmeddelande den 18 november 2015 information om den teckningsoption av serie TO 1 som ställdes ut vid bolagets emission våren 2015. Erbjudandet omfattade teckning av units där varje unit innehöll en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningsoptionens kortnamn: ORE TO 1, ISIN-kod: SE0006877825.

Antalet utestående teckningsoptioner uppgick till 16 876 071 st. Teckningskurs för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna blev fastställd till 0,25 kr per aktie. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Orezone. Sista handelsdag för teckningsoptionen på AktieTorget var den 19 november 2015. Sista teckningsdag var den 23 november 2015.

Vid full teckning tillförs Orezone cirka 4,2 Mkr före kostnader. Utfallet av teckningen kommer att föreligga inom kort.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Under perioden januari till september 2015 har 610 Tkr investerats i prospekterings-verksamhet.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,04 kr. Soliditeten uppgick till 93 %. Likvida medel var vid periodens början 198 Tkr och vid periodens slut 848 Tkr.

Tillgångarna består i huvudsak av ett antal helägda undersökningstillstånd. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.

Delårsrapporter för 2014 föreligger ej i och med att Orezone då fortfarande var ett dotterbolag till Archelon AB.

Aktien och antal ägare

Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 892 521,42 kr med kvotvärdet 0,02 kr. Antalet utestående aktier uppgår till 44 626 071 st.

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015, vilket alltså blev den första handelsdagen för aktien. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Antalet registrerade aktieägare uppgår till cirka 3 400 st.

Organisation

Utöver VD finns i nuläget ingen fast anställd personal. Archelon AB stöttar Orezone med vissa tjänster. Prospekteringsarbete är säsongsbetonat till sin natur och undersökningar i fält utförs mestadels under snö- och tjälfria perioder, varvid bolaget engagerar personal genom tillfälliga anställningar och på konsultbasis.

Miljö

I sin verksamhet följer Orezone de riktlinjer för god miljöpraxis vid prospektering som tagits fram av SveMin (en branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Medarbetare och konsulter ska arbeta på ett miljömässigt riktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar med målsättningen att i möjligaste mån undvika mark- och miljöskador i samband med arbetets utförande. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Minerallagen (1991:45) och Miljöbalken (1998:808).

Framtida utveckling

Prospekteringsverksamheten skall fortsätta utvecklas med syfte att påvisa kommersiella, det vill säga säljbara, råvarubaserade tillgångar. Arbetet bedrivs för närvarande i egen regi. Orezone strävar dock efter att få in partners i sina projekt. Bolagets möjligheter att avyttra påvisade fyndigheter styrs bland annat av rådande och förväntade metallpriser på världsmarknaden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Enligt styrelsens bedömning är de två största riskerna finansieringsbehov och kapital samt prospekteringsrisk. Prospekteringsbranschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan behövas för en gynnsam utveckling av bolaget. Därtill skall beaktas att Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet.

Prospekteringsverksamhet och därmed förenade kostnader påverkar givetvis likviditeten. Orezones koncept är att uppgradera projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan form skall tillföra nytt kapital.

Redovisningsprinciper

Orezone AB (publ) tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2015 lämnas tisdagen den 23 februari 2016.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på www.orezone.se.

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Göteborg den 24 november 2015

Orezone AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Anders West.

Telefon 031-131190, mobil 0720 128698, e-mail: info@orezone.se

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com