bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
22 November, 2018

Delårsrapport januari – september 2018

OREZONE AB (publ)

Delårsrapport januari – september 2018

  • Orezone AB får ny storägare och samarbetspartner i Caldera Ridge Capital Ltd
  • Riktade nyemissionen tillför 3 651 288,05 SEK
  • Ny geologisk konsult knyts till bolaget 
  • Ny VD sedan 29:e juni 
  • Resultatet för juli - september 2018 uppgick till – 1 664 Tkr.
  • Resultatet för januari – september 2018 uppgick till – 2 645 Tkr.

Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på Spotlight Stockmarket (ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla undersökningstillstånd, utföra värdeskapande arbeten i egen regi och sedan sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen tar vid. Mer information finns på www.orezone.se

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Resultatet för perioden januari till september 2018 uppgick till -2 645 Tkr. Resultatet för tredje kvartalet 2018 uppgick till -1 664 Tkr. Nettoomsättningen under perioden var 0 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Orezone AB (publ)  ·  Box 262  ·  233 23  Svedala  ·  info@orezone.se 

Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Det är med stor glädje som jag skriver mina kommentarer i denna kvartalsrapport!

Sedan förra rapporten har oerhört mycket positivt hänt i bolaget och vi har tagit många steg i riktningen att bli ett högkvalitativt prospekteringsföretag listat i Sverige men med verksamhet även utanför Sverige.

Ett av de viktigaste stegen togs den 19 september 2018, på vår extra bolagsstämma i Stockholm, där vi genom en riktad nyemission fick in Caldera Ridge Capital Ltd som ny storägare och samarbetspartner.

Att få Caldera Ridge Capital Ltd (CRC) som ny storägare känns mycket bra och är av högsta vikt för de projekt som idag finns i Orezone då de behöver utvärderas på en mycket djupare plan inom bland annat lakning och anrikning än vad som kunnat göras tidigare.

I samband med denna extrastämma valdes även CRC´s representant Martin Boldt-Christmas in som ny styrelseledamot.

Martin Boldt-Christmas har tjugo års arbetserfarenhet från den internationella finansmarknaden och har varit baserad i USA, Europa och Asien varav de sista tolv åren i Hong Kong.

Bergsstaten beviljade 2018-08-30 vår ansökan gällande förlängning av bolagets undersökningstillstånd i Fetsjön och Ormbäcken med en period på 3 år.

Detta är mycket glädjande att vi kan fortsätta vårt påbörjade arbete där, gällande Fetsjön så anser vi att resultaten är så bra att vi överväger att ansöka om tillstånd för provbrytning.

I Ormbäcken behöver vi provborra ytterligare, vilket vi kommer att påbörja sommaren 2019.

Tyvärr fick vi avslag gällande Svärmyrbodarna, men det var lite väntat då vi ej varit tillräckligt aktiva där då vi lagt all kraft på Fetsjön och Ormbäcken då de har större potential.

Bolaget ansökte den 2018-09-04 om 6st undersökningstillstånd hos Bergsstaten och vår geolog, Jan-Olof Arnbom, och jag har valt ut de här områdena då de alla är mycket intressanta gällande halterna av basmetaller, geologiskt/geofysiskt underlag har inhämtats vid SGU:s mineralinformationskontor i Malå.

Vi har även haft med i våra värderingar att de ligger i välkända gruvdistrikt med bra infrastruktur, bra entreprenörer inom tex borrning samt anrikningsexpertis m.m. Detta är av högsta vikt när det kommer till att i framtida hitta samarbetspartners.

Om ansökningarna godkänns så kommer vi påbörja undersökningar nästa år med geologisk kartering och lämpliga markgeofysiska mätningarna i alla områden för att under 2020 göra provborrningar mm.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

November 2018

Martin Liljestrand

Verkställande direktör
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Ny storägare och samarbetspartner i Caldera Ridge Capital Ltd som genom en riktad nyemissionen av 73 025 761 aktier, till en teckningskurs om 5 öre per aktie, kommer inneha 29 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget och Bolaget tillförs ca 3 650 000 kronor.

Bolaget ansökte den 2018-09-04 om 6st undersökningstillstånd hos Bergsstaten:

•                    Brännkammen, Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Mineraler: Au, Ag, Cu, Zn, Pb

Områdets storlek: 50,6 hektar

•                    Sörtjärn, Lycksele, Västerbottens län.

Mineraler: Au, Zn, Pb

Områdets storlek: 151,2 hektar

•                    Tjålm, Sorsele, Västerbottens län.

Mineraler: Au, Zn

Områdets storlek: 119, 7 hektar

•                    Pahtavaara, Kiruna kommun, Norrbottens län.

Mineraler: Au, Cu

Områdets storlek: 67,3 hektar

•                    Piettarasjärvi, Kiruna kommun, Norrbottens län.

Mineraler: Cu

Områdets storlek: 133,3 hektar

•                     Bruksberget, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.

Mineraler: Au, Ag, Cu

Områdets storlek: 113,1 hektar

Bergsstaten beviljade 2018-08-30 ansökan gällande förlängning av bolagets undersökningstillstånd i Fetsjön och Ormbäcken med en period på 3 år men avslog ansökan gällande Svärmyrbodarna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bergsstaten beviljade 5 av 6 ansökningar om undersökningstillstånd:

•                    Pahtavaara, Kiruna kommun, Norrbottens län.

•                    Piettarasjärvi, Kiruna kommun, Norrbottens län.

•                    Bruksberget, Sollefteå kommun, Västernorrlands län

•                    Brännkammen, Skellefteå kommun, Västerbottens län.

•                    Sörtjärn, Lycksele, Västerbottens län.

Bergsstaten avslog ansökan om undersökningstillstånd i Tjölm då förbudstid fortfarande råder på detta område.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Investeringar i utvecklingsarbeten uppgår till 0 Tkr under tredje kvartalet, totalt under 2018 uppgår investeringarna till 0 Tkr.

Kommentarer till räkenskaperna

Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,03 kr. Soliditeten uppgick till 94 %. Likvida medel var vid periodens början 224 Tkr och vid periodens slut 5 840 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.  

Aktien

Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 5 036 259,38 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 251 812 969 st.  

Bolaget listades på Spotlight Stockmarket den 22 juni 2015. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning hade Orezone cirka

3 800 aktieägare vid periodens utgång.

Anställda

I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom geofysiska mätningar, kärnborrning och kemiska analyser av bergprover utförs av konsultföretag, borrentreprenörer och certifierade laboratorier.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ofta ställs inför. Branschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling av bolaget och verksamheten. Orezones koncept bygger på att uppgradera projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan form skall tillföra nytt kapital.

Bolaget har funnit indikationer på förekomster av olika metaller på flera ställen men har ännu inte kunnat fastställa den kommersiella potentialen. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant finns alltid risken att positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta områden har kommersiell potential och innebär därför en betydande ekonomisk risk. Därtill skall beaktas att Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet.

Redovisningsprinciper

Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Granskningsrapport

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2018 lämnas torsdagen den 21 februari 2019.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se och på www.orezone.se.

22 november 2018

Orezone AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta VD Martin Liljestrand.

Telefon 072-22 42 554

E-post: info@orezone.se

RESULTATRÄKNING

Tkr 2018 2017 2018 2017 2017
Juli-sept Juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 191 -148 -2 172 -595 -886
Personalkostnader -473 0 -473 0 0
Rörelseresultat -1 664 -148 -2 645 -595 -886
Räntenetto
Resultat före skatt -1 664 -148 -2 645 -595 -886
PERIODENS RESULTAT -1 664 -148 -2 645 -595 -886

BALANSRÄKNING

Tkr 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 2 761 3 322 2 761
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 241 242 241
Övriga omsättningstillgångar 305 133 155
Kassa & Bank 5 840 97 224
SUMMA TILLGÅNGAR 9 147 3 794 3 381
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 8 623 1 947 1 657
Kortfristiga skulder 524 1 847 1 724
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 147 3 794 3 381

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Tkr 2018 2017 2017
jan-sept jan-sept jan-dec
Eget kapital vid periodens ingång 1 657 2 542 2 543
Kontantemission 9 611 - -
Periodens resultat -2 645 -599 -886
Eget kapital vid periodens utgång 8 623 1 947 1 657

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr 2018 2017 2017
jan-sept jan-sept jan-dec
Periodens rörelseresultat -2 645 -595 -886
Erlagd ränta    
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  -2 645  -595  -886 
Förändring av rörelsefordringar -150 -15 -36
Förändring av rörelseskulder -1 200 1 112 1 302
Kassaflöden från den löpande verksamheten  -3 995 -502  380 
Kassaflöden från investeringsverksamheten 0 -1 334 -1 335
Kassaflöden från finansieringsverksamheten 9 611 500 750
Årets kassaflöde 5 616 -332 -205
Likvida medel vid periodens början  224 429 429
Likvida medel vid periodens slut 5 840 97 224

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA 

2018 2017 2017
jan-sept jan-sept jan-dec
Genomsnittligt eget kapital period (Tkr) 5 140 2 245 2 100
Genomsnittligt totalt kapital period (Tkr) 6 264 3 286 3 361
Räntabilitet på eget kapital (%) -51 -27 -42
Räntabilitet på totalt kapital (%) -42 -18 -26
Soliditet (%) 94 51 42
Resultat per aktie (kr) -0,01 -0,01 -0,01
Eget kapital per aktie (kr) 0,03 0,03 0,03
Kassalikviditet (%) 1 173 12 17
Totalt antal aktier 251 812 969 59 595 736 59 595 736

Nyckeltalsdefinitioner

Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital.
Räntabilitet på eget kapital: Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital.
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning.
Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
Eget kapital per aktie: Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen.
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com