bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
15 August, 2019

Eurobattery Minerals AB har publicerat halvårsrapport 2019

Andra kvartalet 2019 (samma period föregående år)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
 •  Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4 736 KSEK (-849 KSEK)
 •  Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,03 SEK (-0,01 SEK)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 100 KSEK (-2 323 KSEK).

Första halvåret 2019 (samma period föregående år)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
 •  Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -6 840 KSEK (-980 KSEK)
 •  Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,05 SEK (-0,02 SEK)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 664 KSEK (-2 492 KSEK)

Väsentliga händelser under perioden

 •  Bolaget genomför en sammanläggning av aktier 1:100
 •  Bolaget byter handelsplats till NGM Nordic MTF
 •  Bolaget slutför förvärvet av Corcel Minerals
 •  Bolaget påbörjar fältverksamhet vid sitt nya projekt Corcel, i nordvästra Spanien som utvinner basmetallerna nikcle-kobolt-koppar (Ni-Co-Cu)
 •  Ett omfattande geokemiskt och geofysiskt prospekteringsprogram har genomförts i Castrizområdet, med huvudfokus på historisk utforskning
 •  Bolaget anlitar Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant
 •  Företrädesemission om 23,8 MSEK registreras hos Bolagsverket
 •  Årsstämman beslutar om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör
 •  Bolaget byter namn från Orezone AB till Eurobattery Minerals AB

Väsentliga händelser efter perioden

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Sammanfattning av VD-ordet:

Under de senaste månaderna har vi genomfört fältaktiviteter i Corcel-projektet i nordvästra Spanien. Samtidigt undersöker vi ytterligare prospekteringsmöjligheter i hela Europa. Vår strategi är att bygga en projektportfölj inom samtliga prospekterings-, utvecklings- och produktionssteg och bli en betydande europeisk leverantör av gröna mineraler för batteri- och elfordonsmarknaden.

Vi ser fram emot att ge aktieägarna fortsatta uppdatering om våra fältaktiviteter i Corcel-projektet. Under perioden har en detaljerad markprovtagning och geofysiska undersökningar i det spännande Castriz-området avslutats. Med hjälp av historiska prospekteringsaktiviteter bedöms Castriz vara den högst rankade platsen i projektområdet med en omfattande tillgång av Ni-Co-Cu-mineraler. Vi har fått de slutliga analysresultaten och är klara med dataregistrering och borrhålsplanering. Vi befinner oss i slutfasen av kontraktsförhandlingar med ett borrföretag och planerar att påbörja borrning under nuvarande kvartal.

Eurobattery Minerals AB halvårsrapport januari–juni 2019 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats: https://investors.eurobatteryminerals.com//ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Eurobattery Minerals fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com