bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
20 February, 2017

Information om Fetsjön – Ormbäcken projektet nu sammanställd

Orezone har nu sammanställt såväl egenproducerad data som information från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 

Som framkom i Pressmeddelande 2016-09-26 och Nyhetsbrev 2016-11-14 uppskattar SGU enligt sin hemsida, www.sgu.se, tonnaget i en mindre del av Fetsjö-delen av projektområdet till 75 miljoner ton med bl.a 0,11% REE (sällsynta jordartsmetaller). Detta utgör dock bara en mindre del av hela projektområdet. Orezones preliminära uppskattning genom enkla volymberäkningar är att tonnaget i hela projektområdet, Ormbäcken och Fetsjön, kan uppgå till 1000 miljoner ton eller mer. 

Med nu gällande metallpriser uppskattas det totala in-situ värdet (bruttovärde i berget) av grafit och metaller, exklusive REE, till cirka 70 USD per ton. Det totala in-situ värdet inklusive REE uppskattas till cirka 100 USD per ton. 

Under hösten har försök utförts i syfte att anrika REE. Orezone är försiktigt positiv till att det är tekniskt möjligt att utveckla en ekonomiskt försvarbar metod för anrikning av REE. Tidskrävande arbete kvarstår dock. 

Orezones preliminära beräkningar indikerar att enbart utvinning av grafit, uran, molybden, och vanadin kan bli lönsam. Med en tekniskt och ekonomiskt fungerande anrikningsmetod även för REE skulle lönsamheten förbättras. Exklusive kapital- och investeringskostnader pekar preliminära uppskattningar på att kostnaden för brytning och anrikning, exklusive REE, uppgår till cirka 20 USD per ton. 

Nu arbetar Orezone vidare med att etablera samarbetspartners för det vidare prospekteringsarbetet. Vidare planeras för fortsatta anrikningsförsök och ytterligare borrning för att slutligen få fram en bevisad malmreserv. 

För mer information kontakta VD Anders West, tel 0720 128698. E-post: info@orezone.se 

Kort om Orezone 

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen. 

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Eurobattery Minerals increases its stake in the Finnish Hautalampi project to 100 per cent

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com