bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
29 May, 2018

Kallelse till ÅrsstämmaOrezone AB (publ)

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Orezone AB (publ), org nr 556785-4236 kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 16.30 på Radisson Blu SkyCity Hotel med adress Pelargången 1 SKYCITY, 190 45 Stockholm-Arlanda.

Rätt till deltagande
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels senast den 21 juni 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 juni 2018, dels senast kl. 16.00 den 21 juni 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 juni 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Orezone AB (publ), Box 262, 233 25 Svedala eller per e-post till info@orezone.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.  Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.orezone.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordning.

5.      Val av en eller två justeringsmän.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.      Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9.      Fastställande av styrelse- och revisorarvoden.

10.   Val av styrelse.

11.   Beslut om ny bolagsordning.

12.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

13.   Stämmans avslutande.

Punkt 9 

Aktieägare representerande ca 17 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande förslag till beslut: Ordinarie styrelseledamöter ska arvoderas med 70 000 kronor vardera. Styrelsens ordförande ska arvoderas med 150 000 kronor. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla något styrelsearvode. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 10

Aktieägare representerande ca 17 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande förslag till beslut: Till styrelseledamöter föreslås omval av Claes Lindqvist, Otto Persson, Lars Blixt och Martin Liljestrand för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Därtill föreslås att Jan-Olof Arnbom nyväljs som ordinarie styrelseledamot för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Till styrelseordförande föreslås omval av Claes Lindqvist.  

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 4 - Aktiekapitalet utgör lägst 3 560 000 kronor och högst 14 240 000 kronor.

§ 5 - Antalet aktier skall vara lägst 178 000 000 och högst 712 000 000.

§ 7 - Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 90 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar cirka 50 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra Bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i Bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen föreslår att advokaten My Simonsson eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 178 787 208. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 9-12 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.orezone.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Vilhelmina i maj 2018

Styrelsen i Orezone AB (publ)

För mer information kontakta VD Lars Blixt

Telefon: +46 70 355 15 60

E-post:   info@orezone.se

Denna information är sådan information som Orezone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Huvudobjektet är REE mineraliseringen i Fetsjön-Onbäcken, Dorotea kommun. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com