bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
23 March, 2016

Kallelse till årsstämma i Orezone AB (publ)

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 15 april 2016, dels senast kl. 16.00 den 15 april 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 15 april 2016 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Orezone AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg eller per e-post till info@orezone.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.orezone.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden.

9. Val av styrelse och revisor.

10. Beslut om ny bolagsordning.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

13. Stämmans avslutande.

Punkt 8

Förslag till styrelsearvode kommer att presenteras senast tre veckor innan stämman.

Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 9

Aktieägare representerande ca 36 procent av rösterna föreslår att Anders West omväljs till ordinarie styrelseledamot samt att Claes Lindqvist, Otto Persson, Christer Sundblad och Jan Emanuel Johansson nyväljs till ordinarie styrelseledamöter.

Förslag till val av revisor kommer att presenteras senast tre veckor innan stämman.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra §2 i bolagsordningen innebärande att styrelsen ska ha sitt säte i Vilhelmina. Vidare förslås att §8 ändras så att bolagsstämma även kan hållas i Stockholm oaktat att styrelsens säte är i Vilhelmina. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 29 800 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 596 000 kronor. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 6 000 000 aktier. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 120 000 kronor. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av bolaget och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 59 595 736. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-12 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.orezone.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Göteborg i mars 2016

Styrelsen i Orezone AB (publ)

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com