bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
25 June, 2019

Kommuniké från årsstämma i Orezone AB (publ)

Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 25 juni 2019 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i bolaget enligt framlagd årsredovisning samt att disponera ansamlade vinstmedel i ny räkning. Föregående års styrelseledamöter samt verkställande direktörer beviljades även ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och arvoden  

Stämman beslutade att omvälja Claes Lindqvist, Jan-Olof Arnbom och Martin Boldt-Christmas samt att nyvälja Roberto Garcia till styrelseledamöter i bolaget och att omvälja Stein Karlsen vid Baker Tilly i Malmö till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 70 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör

Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör, inklusive en riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 till den verkställande direktören. Syftet med incitamentsprogrammet är att erbjuda den verkställande direktören möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt senast den 25 juni 2019. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 26 juni 2022 till och med den 26 september 2022 till en teckningskurs om 10,34 kronor per aktie, vilket motsvarar 140 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 23 maj 2019 till och med den 24 juni 2019.

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2019/2022 kommer bolagets aktiekapital öka med 600 000 kronor.

Kostnaderna förenade med incitamentsprogrammet uppskattas endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogrammet, samt eventuellt kostnader för återköp av teckningsoptioner om den verkställande direktörens anställning upphör före den 26 juni 2022 då samtliga teckningsoptioner intjänats.

Beslut om ändring av bolagets firma

Stämman beslutade att genom ändring av bolagets bolagsordning ändra bolagets firma till Eurobattery Minerals AB eller, om nödvändigt för att kunna registrera firman hos Bolagsverket, annan firma som återspeglar inriktningen av bolagets verksamhet mot batterimineraler.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller med annat villkor. Emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier med sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet.

Övrigt

Stämman beslutade i enlighet med samtliga för stämman framlagda förslag. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisningen för år 2018 kan rekvireras från bolaget. Den finns även tillgänglig på www.orezone.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Orezones Mentor.

__________________

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com