bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
24 February, 2019

Orezone förvärvar Corcel Minerals S.L.

Orezone AB (publ) (”Orezone” eller Bolaget”) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Corcel Minerals S.L. från dess sju nuvarande ägare. Tillträde beräknas ske i april 2019. Förvärvet sker till 100 procent genom en säljarrevers, som sedan kvittas till aktier i en riktad emission. Förvärvet görs som ett led i Bolagets ambition att positionera sig mot mineraler som används för elfordon.

-        Förvärvet görs till ett pris om cirka 26,4 MSEK och betalas till 100 procent genom en säljarrevers, som därefter kvittas mot betalning för 3 777 089 aktier (efter en sammanläggning av aktier där 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie) i Orezone tecknade av säljarna i en riktad emission. Detta sker till samma emissionskurs som företrädesemissionen som offentliggörs i separat pressmeddelande och motsvarar en utspädning om cirka 60,7 procent för befintliga aktieägare i Bolaget innan företrädesemissionen.

-        Samtliga sju säljare har även ingått s.k. lock-up avtal om tolv (12) månader gentemot Bolaget och Augment Partners AB.

-        Den riktade emissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma den 26 mars 2019. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

-        I samband med förvärvet har Bolagets styrelse även föreslagit att extra bolagsstämmas beslutar om en företrädesemission om cirka 26,4 MSEK för att kunna genomföra prospekterings- och utvecklingsstudier i det nickel-kobolt-koppar-projekt som Corcel Minerals S.L. äger. Företrädesemissionen offentliggörs i separat pressmeddelande.

-        En projektbeskrivning av oberoende geovetare har bilagts detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Corcel Minerals S.L.

Corcel Minerals S.L. äger ett nickel-kobolt-koppar projekt (”Corcel-projektet”) och ett guldprojekt (”Bibi-projektet”) i Galicien, Spanien.

Förvärvet av Corcel Minerals S.L. är ett viktigt steg i Orezones strategi att förvärva projekt och licenser där Bolaget ser stor potential. En nyckelfaktor i detta förvärv är att prognoser indikerar att användningen av nickel i batterier kommer växa kraftigt, och det faktum att nickel av batterikvalitet endast kan tillverkas av nickelsulfidavlagringar. De flesta av världens nickelprojekt är nickel lateriter, vilket inte är bra för batterilösningar. Mineraliseringen vid Corcel-projektet är å andra sidan känd som en sulfid. Bolaget har identifierat ett skifte i batterimetaller, särskilt med den femte generationens batterisystem från bilindustrin med förväntad produktionsstart 2020. Bolaget bedömer att det kommer att vara ett batteri som kommer att massproduceras, och enligt Bolagets bedömning kommer detta batteri primärt att bestå av nickel och kobolt. Utbudet av båda dessa råvaror är för tillfället begränsat.

Corcel Minerals S.L. ägs av Ulex Recursos S.L. (31 %), Andrew Randall (20 %), Kimberly Wrixon (17%), Daniel Eddington (17%), He Shin Kim (10 %), Lachlan Rutherford (3 %) och Anthony Hall (2 %).

Corcel-projektet

Corcel-projektet ligger i kommunerna Santa Comba och Coristanco i provinsen A Coruña, Galicien i nordvästra Spanien. Projektet ligger cirka 60 km från A Coruña och cirka 40 km från Santiago de Compastela. Projektet består av gruvkoncessionen Carmen Segregación (6,99 km2), samt undersökningsområden Primera Demasía a Carmen Segregación (2,35 km2) och Salgueiras (22,57 km2).

Prospekteringsområdet utgörs av ett komplex av så kallade ofiolitbergarter, som utgör en del av Bazarenheten i Òrdenes-komplexet. Sulfidmineral inkluderande magnetkis (järnsulfid), pentlandit (nickelsulfid) och kopparkis (kopparsulfid) påträffades under tidigare prospekteringsaktiviteter på 1980-talet och kommer att undersökas ytterligare i kommande arbeten. Bolaget avser att bedöma möjligheterna för selektiv gruvdrift och för bulkbrytning i dagbrott.

Bibi-projektet

Bibi-projektet ligger i Penouta-området, Ourense, Galicien, nordvästra Spanien. Bibiområdet ligger cirka 70 km sydost om Ourense, nära staden Froxais. Området är beläget cirka 1 km väster om den nystartade tenn-tantal-niobium (Sn-Ta-Nb)-gruvan Penouta. Projektet infattar ett undersökningstillstånd som täcker 2,55 km2.

Bibi-projektet ligger i ett område där en mycket gammal guldbrytning ägt rum, eventuellt redan under romartiden. Mineraliseringen ligger längs en cirka 1 km lång förkastningszon i berggrunden. Tidigare gruvdrift utfördes i form av ett antal småskaliga, öppna dagbrott längs mineraliseringen. Guldhalterna varierar men visar toppvärden på upp till 46 g/ton. Fyndigheten karakteriseras som en högkvalitativ guldmineralisering. Med tanke på närheten till Penouta gruvan, kan projektet också vara intressant för prospektering av andra värdefulla metaller.

Projektområdet har goda vägförbindelser (OU0901) och ligger dessutom nära de kraftledningar som förser gruvområdet Penouta med elektricitet. Till hamnen i Vigo är det cirka 96 km.

En projektbeskrivning av oberoende geovetare har bilagts detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Liljestrand, VD Telefon: +46 70-355 15 60 E-post: vd@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/2 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com