bar_chart
Menu
bar_chart Loading...
open_in_new
language English keyboard_arrow_down
Change language
19 September, 2018

PM Stämmokommuniké

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Orezone

Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 19 september 2018 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens tidigare beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut om nyemission av aktier och därmed emittera högst 73 025 761 aktier, dvs. motsvarande 29 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter genomförd nyemission, till en teckningskurs om 0,05 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 460 515,22 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 3 651 288,05 kronor före avdrag för emissionskostnader. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla Caldera Ridge Capital (CRC). Teckning ska ske på separat teckningslista senast 2018-09-30. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast 2018-09-30.

Val av ny styrelseledamot

Martin Boldt-Christmas nyvaldes till ordinarie styrelseledamot tillsammans med tidigare valda ordinarie styrelseledamöter Claes Lindqvist, Martin Liljestrand, Jan-Olof Arnbom och Otto Persson. Martin Boldt-Christmas representerar CRC och har tidigare arbetat på bank och investmentbolag med fokus på investeringar i Asien och Europa.

Val av revisor

Den auktoriserade revisorn Stein Karlsen nyvaldes till bolagets revisor för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet. Carl Magnus Kollberg avgick som revisor i bolaget i samband med denna extra bolagsstämma.  

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stockholm 19 september 2018

Orezone AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta styrelseledamoten Martin Liljestrand, tel 070-355 15 60. E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Denna information är insiderinformation som Orezone AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018.

Press release files

picture_as_pdf Download pdf

Subscribe like 1400+ others and stay updated with our newsletter

Get press releases and a monthly summary to your inbox.

Report from the annual general meeting in Eurobattery Minerals AB

Read press release arrow_forward

Press contact

For questions regarding news and media, please email us at press@eurobatteryminerals.com